Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

2017

        UZNESENIE

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 10.2.2017

 

Členská schôdza bola riadne a včas zvolaná a vykonaná podľa schváleného programu. 

Na výročnej členskej schôdzi bolo prítomných 63 členov a táto v zmysle stanov bola schopná uznášania sa.

 1. Členská schôdza schvaľuje:
 1. Správu o činnosti miestnej organizácie Malacky za rok 2016
 2. Správu o hospodárení MO APVV za rok 2016
 3. Plán činnosti MO APVV Malacky na rok 2017
 4. Finančný rozpočet MO APVV Malacky na rok 2017
 5. Správu jednotlivých komisií
 1. Členská schôdza ukladá predsedníctvu
 1. Zriadiť výstavnú a prezentačnú tabuľu pred OR PZ v Malackách na oznamy pre členov MO APVV Malacky

Termín do 1.6.2017

 1. Opätovne nadviazať spoluprácu s policajnými veteránmi ČR, pričom požiadať o nadviazanie spolupráce prostredníctvom  prezídia APVV

Termín do 1.6.2017

 

Spracoval:

Predseda MO APVV Malacky

 

Mgr. Róbert Peťko

 

         Zápisnica

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 10.2.2017

 

Dňa 10.2.2017 sa v objekte MVSR – Jednotky podpory Malacky o 17:30 hod. konala členská schôdza spojená so spoločenským posedením.

Program schôdze:

1. Otvorenie členskej schôdze ( privítanie, schválenie programu )

2. Voľby komisie – návrhová, určenie zapisovateľa 

3. Správa o činnosti MO a predsedníctva v roku 2016, vyhodnotenie úloh z poslednej   

             členskej schôdze

4. Správa o hospodárení MO s finančnými prostriedkami  v roku 2016 a návrh čerpania

             na rok 2017  

5.  Správa revízora MO APVV Malacky za rok 2016

6. Plán činnosti na rok 2017

7. Rozpočet na rok 2017

8. Diskusia

9. Schválenie uznesenia

10. Záver členskej schôdze

 

K bodu 1: 

Predseda MO APVV Malacky p. Mgr. Peťko – privítal členov MO APVV Malacky na VČS. Oboznámil s programom VČS  a predložil program na schválenie – program bol jednomyseľne schválený.  Zároveň predseda zagratuloval členom ktorý mali jubilejné výročia  ( Blusk, Grígel, Goga a Minárik )

K bodu 2:

Predseda p. Peťko predniesol návrh na Návrhovú komisiu  v zložení predseda p, Lopatka, člen p. Mračka. Taktiež bol navrhnutý zapisovateľ p. Hubina. Návrh komisie a zapisovateľa bol jednomyseľne schválený.

 

 

 

K bodu 3:

Správu o činnosti MO a predsedníctva za rok 2016 predniesol predseda Mgr. Peťko – viď. Správa.

Vyhodnotil plnenie úloh od poslednej ČS 13.2.2016. Podrobne oboznámil s vlastnými vykonanými akciami.

V súvislosti s plnením úloh boli úlohy:

- nadviazať spoluprácu s policajnými veteránmi ČR pričom navrhol, aby o väčšiu spoluprácu požiadal prezídium APPV, nakoľko veteráni ČR na spoluprácu nereagujú.

- predložiť podklady n MsÚ Malacky a požiadať o dotáciu občianskeho združenia z mestského rozpočtu – túto úlohu požiadal zrušiť z dôvodu vedenia následnej evidencie, pričom vyzval členov APVV, aby ju niekto prevzal. Nikto z členov sa nechcel ujat tejto činnosti a úloha bola týmto zrušená.

- zriadenie nástenky pred OR PZ v Malackách 

Boli úlohy presunuté na opätovné plnenie v roku 2017.

Predseda zároveň predložil návrhovej komisii nasledovné návrhy :

 • Zvýšenie príspevku čestných členov na akcie konané MO APVV z 6 eur na 10 eur.
 • Navrhol doplnenie plánu akcii o akciu splavovanie Baťovho kanála.
 • Predniesol návrh o zmenu člena predsedníctva MO APVV Malacky, pričom členom sa stal p. Ladislav Knébl, ktorý bol náhradníkom. Z predsedníctva odstúpil p. Vladimír Volár a stal sa náhradníkom.

K bodu 4: 

Pokladníčka pani Gašparová predniesla Správu o hospodárení MO s finančnými prostriedkami v roku 2015 a návrh čerpania na rok 2016.

K bodu 5:

Správu revízora predniesol revízor pán Kmeť (viď. Revízna správa)

K bodu 6:

Predseda Mgr. Peťko oboznámil s Plánom činnosti na rok 2016 (viď. Plán činnosti). Plán činnosti bol doplnený o akciu splavovanie Baťovho kanála, pričom sa tejto úlohy ujal novozvolený člen predsedníctva p. Ladislav Knébl. Predseda taktiež navrhol zúčastniť sa v prípade záujmu akcie Pivného festivalu v Sandorfe 6.5.2017.

K bodu 7:

Rozpočet na rok 2016 predniesla pokladníčka Marta Gašparová (viď. Správa o rozpočte)

 

K bodu 8:

 

p. Minárik, ktorý oslávil 80-te narodeniny, vyslovil poďakovanie za všetko, čo mu miestna organizácia dala pri príležitosti jeho životného jubilea. 

Predseda p. Peťko predniesol možnosť účasti na pivnom festivale v Prievaloch dňa 6.5.2017.

P. Kuzma poďakoval vedeniu MO APVV Malacky, pretože vie, čo je to robiť predsedu, ako aj povinnosti predsedníctva. Uviedol, že vzhľadom k tomu, že je čestným predsedom, chodí na predsedníctvo. Uviedol, že práca v predsedníctve nie je jednoduchá, taktiež poďakoval p. Polakovičovi, že odviezol celý tím na krajskú súťaž vo varení gulášu, za čo nežiadal žiadne finančné vyrovnanie a tým zasponzoroval túto cestu. Taktiež hovoril o tom, že predseda posiela SMS, na ktoré by mali členovia reagovať. Ďalej uviedol, že naša organizácia patrí medzi tie lepšie, nemáme členov, ktorí by robili problémy, a vyzval členov, aby sa viac zúčastňovali akcií, ako aj reagovali na správy, ktoré zasiela predseda MO APVV.

 

K bodu 9:

Predseda Mgr. Peťko predniesol návrh uznesenia, (viď uznesenie), ktoré bolo jednomyseľne schválené.

K bodu 10:

Predseda Mgr. Peťko poďakoval za účasť na VČS a pozval členov k nachystanému občerstveniu.

 

Zapísal Hubina Emil

 

Prepis vyhotovil Mgr. Peťko

Správa

o činnosti MO APVV Malacky v roku 2016

Vážené kolegyne a kolegovia.

Vážení kolegovia srdečne Vás vítam na výročnej schôdzi APVV Miestnej organizácie Malacky. Chcem poďakovať  Jednotke  podpory Malacky, ktorá ním poskytla tento priestor, kde sme sa stretli už viac krát.

Chcel by som Vám v skratke pripomenúť históriu ako i súčasnosť MOAPVV Malacky. 

Naša asociácia vznikla v roku 2007 presne 22.6.2007 uskutočnením ustanovujúcej členskej schôdze za prítomnosti 15 + 6 členov, ako člen č. 23 v rámci APVV. Jej činnosť bola charakterizovaná ako organizácia ktorá združuje vo svojich radoch príslušníkov PZ, ZVJS, SIS, ŽP t. č. výsluhových dôchodcov. Od zakladajúcej členskej schôdze uplynie tento rok 10 rokov pričom organizácia sa postupne rozrastá a aktívne sa zapája nielen do činnosti v rámci okresu ale je taktiež aktívnym členom asociácie PVV v rámci celého Slovenska.

 • Počet členov sa koncom roka zastavil na čísle 86 stálych členov
  •  1 nový člen     František Bohm, Jozef Karšay, Ján Zeman, Miroslav Klimeš, Vladimír Studený
  •  preregistrovaní boli – Jaroslav Jablonický a odišiel Milan Halaj  
  •  úmrtie  nebolo
 • Dokumentácia zasielanie podkladov sú na požadovanej úrovni, podklady sú zasielané včas. Dochádza postupne k zmene zasielania informácií kedy prezídium požaduje informácie v elektronickej forme. Taktiež dochádza i k postupnej zmene evidovania členov ako i ďalšia modernizácia. 
 • V rámci sociálneho fondu boli oslávencom odovzdané dary pri príležitosti osláv okrúhlych narodenín v roku 2015 :

50 rokov  Ľubomír Pramuk, Ján Matoušek, Ján Černák, Mgr. Peter Goga

60 rokov Miroslav Fumač, Peter Kupec, Zdeněk Držík, Dušan Šimuna Milan Rybár, Ján Berente, Pavol Fartel, JUDr. Tibor Grígel

70 rokov Jozef Matejovič, Anton Šafránek

 

 • v priebehu roka neboli riešené žiadne sťažnosti ani priestupky členov, ktorým by bolo nutné ukončiť členstvo porušením stanov
 • spolupráca s APVV  pri odvádzaní poplatkov bola bezproblémová, takisto i výber členských poplatkov 
 • v roku 2016  sme nerozšírili naše rady o čestných členov v súčasnej dobe máme evidovaných  7 čestných členov

Predsedníctvo pracovalo v roku 2016 v rovnakom zložení ako v roku 2015 :

Predseda MO APVV Malacky:   Mgr. Róbert Peťko

Podpredseda MO APVV Malacky:   Jozef Durec

Člen predsedníctva MO APVV Malacky: Vladimír Volár

Pokladník MO APVV Malacky: Marta Gašparová

Kontrolór  Ľuboš Kmeť

 

Činnosť MO APVV sa riadilo čl. 3. Predsedníctvo sa priebežne v zmysle plánu stretávalo najmä v súvislosti s organizovaním spoločných akcií organizovaných v rámci schváleného plánu činnosti na rok 2016.

Predseda MO APVV sa zúčastnil  na XI kongrese v Tatranskej Lomnici. Závery nájdete na oficiálnej stránke APVV v prípade na požiadanie zašlem. Zo záverov vypichujem najmä nasledovné závery:

Podstatné informácie z rokovaní prezidenta a 1. viceprezidenta po konaní XI. Kongresu

V prvom rade Vás chcem informovať, že došlo k zmene v predsedníctve APVV 

Prezident APVV -  JUDr. Hristo Gluškov 

1. vicepreziden –  JUDr. Martin Sitiar

Viceprezident –  Mgr. Ladislav Dome

Člen prezídia –  Mgr. Róbert Peťko

Člen prezídia –  JUDr. Ladislav Maličký

Člen prezídia –  JUDr. Juraj Pida

Člen prezídia –  Bc. Milan Piroh

 

 1. Riaditeľ Odboru sociálneho zabezpečenia  SPaSČ MV SR
 1. Informoval, že pracovisko v súčasnosti nepripravuje žiadny materiál k prípadnej novele zákona č. 328/2002 Z. z., resp. zákona č. 461/2003 Z. z., ktorý by sa akokoľvek dotýkal príslušníkov v aktívnej službe alebo poberateľov dávok z výsluhového zabezpečenia.
 2. Poskytol informácie aj o tom, že v súčasnosti poberá dávky z výsluhového zabezpečenia 20.109 osôb, z toho 16.790 VD. Priemerný pokles poberateľov týchto dôchodkov z dôvodu úmrtia je približne do 400 ročne a nárast poberateľov je v priemere ročne od poslednej veľkej novely zákona č. 328/2002 Z. z. približne 600. Zdôraznil to, že úpravou podmienok vzniku nároku na VD sa podarilo zastabilizovať policajtov v aktívnej službe a tým aj stav osobitného účtu, ktorý je v súčasnosti v pozitívnych číslach, tzn. že nie je ho potrebné dotovať prostredníctvom štátneho rozpočtu.
 3. K uplatňovaniu  tzv. minimálneho dôchodku uviedol, že ani jeden poberateľ dávky z výsluhového zabezpečenia príslušníkov PZ zatiaľ nespĺňa podmienky na jeho priznanie. Z tzv. staro dôchodcov  t. j. príslušníkov, ktorým služobný pomer skončil pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/2002 (tzn. ku dňu 1. 7. 2002), a ktorým bol priznaný starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení (napr. zákon č. 100/1988 Zb.), ktorých je približne do 1900, ma viac ako 1300 z týchto staro dôchodcov dobu trvania služobného pomeru 31 a viac „odslúžených rokov“, z čoho vyplýva, že služobný pomer príslušníka PZ bol v minulosti celoživotným poslaním, aj z tohto dôvodu je uplatňovanie prepočítavania koeficientom pre  týchto poberateľov výhodnejšie.  
 4. K žiadostiam o priznanie starobných dôchodkov, ktoré Sociálna poisťovňa zamieta resp. ich po ich priznaní v minulosti tieto priznané starobné dôchodky v súčasnosti odníma s odôvodnením, že vecne príslušným na priznanie starobného dôchodku by mal byť útvar sociálneho zabezpečenia MV SR uviedol, že ide o prípady, ktoré sa posudzujú individuálne vzhľadom na skutočnosť, že predchádzajúce predpisy upravujúce oblasť výsluhového zabezpečenia dávali možnosť výberu medzi poberaním starobného dôchodku a výsluhovej dávky, akými bol príspevok za službu alebo výsluhový príspevok.
 5. Pokiaľ ide o uplatňovanie § 261 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. tzn. nepretržité zamestnanie uviedol, že uvedené ustanovenie sa aplikuje na tých poberateľov výsluhových dôchodkov, ktorí ku dňu 30.06.2002 splnili všetky podmienky vzniku nároku na starobný dôchodok podľa zákona č. 100/1988 Zb. avšak útvar sociálneho zabezpečenia o priznanie starobného dôchodku nepožiadali (tzn. splnili fyzický vek s poukázaním na kategórie, ako aj celkovú dobu zamestnania v príslušných kategóriách), pričom poberali dávku výsluhového zabezpečenia, akou bol príspevok za službu alebo výsluhový príspevok a po skončení služobného pomeru sa   zamestnali, pričom zamestnanie spolu s tzv. náhradnými dobami muselo trvať nepretržite, a to od nasledujúceho dňa po skončení služobného pomeru až do dňa 31.12.2003, prípadne pracovný pomer mohol skončiť aj po tomto dni. V takomto prípade starobný dôchodok priznáva Sociálna poisťovňa, ústredie.   
 6. K prelomeniu podmienky, na ktorej trvá Sociálna poisťovňa pri priznávaní starobných dôchodkov (minimálne 15 rokov doby poistenia vo všeobecnom systéme bez zohľadnenia „započítania“ doby služobného pomeru, u poberateľov, ktorým bol priznaný výsluhový dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z.) uviedol, že prebiehajú v tejto otázky viaceré súdne spory poberateľov (aj na NS SR) a v prípade úspešnosti týchto sporov bude možné požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku (po splnení podmienky fyzického veku vzniku nároku na starobný dôchodok) aj po „odpracovaní“ menej ako 15 rokov v civilnom sektore.  
 7. K riešeniu valorizácie dôchodkov od roku 2018 zaujal stanovisko s tým, že v súčasnej dobe prebiehajú diskusie aj k tejto problematike, pričom v prípade, že  vo všeobecnom  systéme sa bude valorizácia určovať naďalej pevnou sumou, bude potrebné meniť aj ustanovenie vzťahujúce sa k valorizácií výsluhových dávok upravené zákonom č. 328/2002 Z. z. Zaujal tiež stanovisko, že výška priznaného dôchodku, či už starobného alebo výsluhového je odrazom aktivít, postavenia a odvodov v čase dôchodkového poistenia. Súčasný variant zvyšovania všetkých dôchodkových dávok, a to pevnou sumou, sa ukazuje ako najoptimálnejšie riešenie do budúcna. Akým spôsobom sa však budú od roku 2018 zvyšovať dôchodkové dávky, tzn. aj starobný dôchodok aj výsluhový dôchodok, je v konečnom dôsledku na rozhodnutí poslancov Národnej rady SR. 

 

 1. Riaditeľka Organizačného odboru SPaSČ  MV SR

    Informovala o súčasnom stave v oblasti rekreačnej starostlivosti so zameraním na rozdiely oproti predchádzajúcej internej úprave s cieľom čo najviac ju sprehľadniť a skvalitniť využívanie tejto formy čo najširšiemu okruhu oprávnených užívateľov. Zdôraznila aj to, že novela nariadenia bolo pripomienkovaná všetkými útvarmi a tiež aj OZP v SR. Poskytla niektoré štatistické údaje k využívaniu rekreačnej starostlivosti :

 1. Počet poukazov v roku 2015 – 4560, 2016 – 5342 (asi 50000 oprávnených osôb). 
 2. Využívanie VD: 2015 počet žiadostí 703, pridelených 607 t.j. 85%, 2016 počet žiadostí 708, pridelených doposiaľ 403 t.j. 56%. Informovala tiež o tom, že viac ako 15 % poukazov ostáva nevyužitých, ale napr. ponuka na tento rok je už vyčerpaná.
 3. Poskytla v písomnej forme Ponuku rekreačných pobytov január - jún 2017.

 

     Riaditeľka nás oboznámila aj s postupom pri prideľovaní poukazov s tým, že oddelenie rekreačnej starostlivosti došlé žiadosti zaeviduje a vyznačí na doručenej žiadosti o pridelenie poukazu informácie (z ich evidencie) k skutočnostiam uvedený v Čl. 5 ods. 5 a takto spracované  žiadosti zašle príslušnému rekreačnému zariadeniu. Rekreačné zariadenie postupuje podľa Čl. 6 ods. 4, 6 a 7. Zoznam držiteľov rekreačných poukazov zašle na oddelenie rekreačnej starostlivosti na účely evidencie účasti na rekreačných pobytoch. Zdôraznila aj to, že každý žiadateľ, ktorému nebol pridelený poukaz je o tom písomné (e-mail alebo poštou) v lehote 30 dní pred termínom pobytu vyrozumený.

    

     S cieľom zabezpečenia informovanosti VD o ponuke rekreačných pobytov bolo dohodnuté, že organizačný odbor zabezpečí pravidelné zasielanie všetkých ponúk a ich aktualizáciu tak ako sú zverejňované na intranete (bez uvedenia ceny) aj APVV (100_prezident@asociaciapolicajtov.sk) vrátane vzorov žiadosti a organizačných pokynov.

 

 

K jednotlivým akciám v rámci plánu akcií za rok 2016 :

 • pletenie veľkonočných korbáčov – všetci zúčastnený sa bavili pletením korbáčov , účasť nebola veľká  
 • Deň polície a oslavy MDD na futbalovom štadióne v Rohožníku, účasť nebola veľká, možno to bolo z dôvodu vzdialenosti z mesta Malacky, z tohto dôvodu budeme organizovať akcie v meste Malacky. Oslavy boli však na  kvalitnej úrovni zúčastnilo sa ho množstvo našich členov v rátane detí a rodinných príslušníkov. Celkovo bolo 37 účastníkov.  Deti dostávali sladkosti a pamätné listy, bol zabezpečený i skákací hrad.. Členovia a rodinný príslušníci sa zabavili pri športových aktivitách. Foto taktiež na našej stránke.
 • Výprava APVV sa zúčastnila 2 ročníka súťaže APPV Bratislavského kraja vo varení gulášu, kvalitne reprezentovali. Síce nevyhrali, ale neurobili nám hanbu.  
 • Šípkový turnaj ( vianočné posedenie) – 6 ročník sa hral v priestoroch Jednotky  podpory Malacky, turnaja sa zúčastnilo 28 hráčov. Vyhral p. Matejovič a odniesol si putovný pohár, 2 miesto p. Hájek,  3 miesto p. Berente .

 

Chcel by som týmto poďakovať všetkým ktorý sa na organizovaní a pomoci zúčastnili a požiadať ostatných o väčšiu aktivitu a skvalitňovanie našich akcií. A takisto prišli s novými aktivitami a nápadmi ktoré uvítame.

 

Plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia členskej základne zo 12.2.2016

 

      Členská schôdza uložila:

Členská schôdza ukladá predsedníctvu

 1. Zriadiť výstavnú a prezentačnú tabuľu pred OR PZ v Malackách na oznamy pre členov MO APVV Malacky ( nie sú ujasnené majetnícke vzťahy, komu tabule patria, týmto žiadam o preloženie úlohy na rok 2017 –  )
 2. Opätovne nadviazať spoluprácu s policajnými veteránmi ČR ( kontaktoval som partnerov z ČR ku konkrétnej spolupráci ešte nedošlo ). Prenesiem túto požiadavku na Prezídium APVV, ktorá ma väčšie možnosti pri nadväzovaní spolupráce.
 3. Opätovne predložiť podklady n MsÚ Malacky a požiadať o dotáciu občianskeho združenia z mestského rozpočtu. S touto úlohou je spojených množstvo následných úloh a povinností. Ak by sa chcel ujať niekto tejto úlohy, rad ho delegujem. Je s tým spojené vedenie účtovníctva a predkladanie podkladov. Naša organizácia však nie je odkázaná na peniaze, ktoré by nám mesto poskytlo, vzhľadom na rozpočet mesta by to bola mala suma. Túto úlohu navrhujem vypustiť. 
 4. - WEB stránka  APVV je pravidelne aktualizovaná na www.apvvmalacky.sk a bola uverejnená taktiež ako podstránka prezidiálnej web stránka APVV. Na počítadlom bola zistená návštevnosť stránky bola 2276 zahliadnutí. Poprosím pozerajte si priebežne oznamy, ktoré sú pravideľne obnovované. Nájdete na nej všetky informácie ako sú iuznesenia zo schôdzí, plány činnosti atď.

- taktiež v rámci lepšej informovanosti zasielam každému členovi oznámenia prostredníctvom sms správy, kto má mobilné číslo, poprosím o spätnú väzbu. Pevné čísla obtelefonovávam. Komu nechodia správy odo mňa alebo zmenil kontakt poprosím o uvedenie čísla, kam mám zasielať správy. Informácie v rozšírenej podobe sú uverejnené na web stránke

Dobré meno APVV sa snažím taktiež šíriť spoluprácou s Jednotou dôchodcov Slovenska, kde sa zúčastňujem ich stretnutí a taktiež som v roku 2016 vykonal 3 prednášoky na tému bezpečnosť na cestách ako i na tému ako sa nenechať okradnúť. Taktiež vykonávam prednášky na ZŠ a MŠ v okrese malacky a ako novinku som začal prednášať v školách tému polícia dnes a včera a monentálne prednášam aj v ZŠ Sološnica.

 

Ďakujem Vám všetkým za účasť a chcem Vás požiadať o aktivitu pri organizovaní plánovaných akcií ako i akcií, ktoré pozitívne zviditeľnia našu organizáciu.

 

 

Mgr. Róbert Peťko