Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

VÝROČNÁ SCHÔDZA 2022

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 25.3.2022

Členská schôdza bola riadne a včas zvolaná a vykonaná podľa schváleného programu. 

Na výročnej členskej schôdzi bolo prítomných 56 členov a táto v zmysle stanov bola schopná uznášania sa.

 1. Členská schôdza schvaľuje:
 1. Správu o činnosti miestnej organizácie Malacky za rok 2021
 2. Správu o hospodárení MO APVV za rok 2021
 3. Plán činnosti MO APVV Malacky na rok 2022
 4. Finančný rozpočet MO APVV Malacky na rok 2022
 5. Správu jednotlivých komisií
 6. Voľbu predsedníctva MO APVV Malacky

 

 1. Členská schôdza ukladá predsedníctvu
 1. Zvýšiť aktivitu členov MO APVV Malacky pri organizovaní a vykonávaní akcií v zmysle plánu činnosti na rok 2022.    Zodpovedný:     predseda Termín: priebežne
 2. Zriadiť bankový účet MO APVV Malacky                                                                                                                         Zodpovedný: predseda Termín: priebežne 
 3. Plniť úlohy z Plánu činnosti na rok 2022.q                                                                                                                       Zodpovedný: predseda Termín: priebežne

 

 

 

 

      3. Berie na vedomie :

          a) Správu o stave členskej základne.

          b) Správu revízora o výsledkoch revízie hospodárenia MO APVV Malacky a kontrole činnosti MO APVV  za obdobie  od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

 

predseda návrhovej komisie                                                                                                             predsedajúci  

JUDr. Jozef Lopatka                                                                                                                      Mgr. Róbert Peťko

                                                                                                                                              predseda MO APVV Malacky

Z Á P I S N I C A

 z členskej schôdze 

Asociácia policajtov vo výslužbe Miestna organizácia Malacky

 

    

Dňa 25.3.2022 v reštaurácii Park Restaurant & Grill v Malackách o 17:30 hod. sa konala členská schôdza spojená so spoločenským posedením.

 

Program schôdze:

1. Otvorenie členskej schôdze ( privítanie, schválenie programu )

2. Voľby komisie -     návrhová, volebná, overovateľa zápisnice a určenie zapisovateľa 

3. Správa o činnosti MO a predsedníctva v roku 2021 a vyhodnotenie plnenia úloh  z uznesenia ostatnej členskej schôdze.  

4. Správa o hospodárení MO v roku 2021 

5. Plán činnosti na rok 2022

6. Správa revízora za rok 2021

7. Rozpočet na rok 2022

8.  Voľby nového predsedníctva, náhradníkov a revízora po skončení volebného obdobia. 

9. Diskusia

10. Záver – návrh a  prijatie uznesenia.

11. Spoločenské posedenie

 

K bodu 1.

     Členskú schôdzu začal a viedol predsedaMO APVV, ktorý privítal všetkých prítomných vrátane hostí (prezenčná listina).

     Konštatoval, že na schôdzi  je  z celkového počtu 91 členov prítomných 56  členov, hostia sa na členskú schôdzu nedostavili ( riaditeľ OR PZ v Malackách ).

     Ďalej oboznámil prítomných s návrhom programu, ku ktorému neboli vznesené  návrhy na zmenu a ani na doplnenie.

    

K bodu 2.

 1. Predsedajúci v mene predsedníctva navrhol do návrhovej komisie JUDr. Jozef  Lopatka, JUDr. Ján Minárik, JUDr. Peter Sedláček a volebnej komisie Milan Kuzma, JUDr. Vladimír Okša, Peter Kupec a zároveň vyzval prítomných, aby predložili ďalšie návrhy. K prednesenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani iné návrhy.
 2. Predsedajúci v mene predsedníctva navrhol ako zapisovateľa Emila Hubinu  a zároveň vyzval prítomných, aby predložili ďalšie návrhy. K prednesenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani iné návrhy.

 

K bodu 3,4.

     Správu o činnosti predsedníctva MO za rok 2021 a Správu o stave členskej základne predniesol predseda. Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2021 predniesla pokladníčka Marta Gašparová. 

 

K bodu 5.

Predseda oboznámil prítomných s návrhom plánu činnosti na rok 2022.

 

K bodu 6.

     Revízor MO Ľuboš Kmeť predniesol Správu o výsledkoch revízie hospodárenia v MO   a kontrole činnosti MO  za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

 

K bodu 7.

Návrh čerpania finančných  prostriedkov na rok 2022 predniesola pokladníčka Marta Gašparová. 

 

K bodu 8.

     Predseda MO APVV oboznámil prítomných so znením Čl. 4 ods. 9 stanov APVV, ktorý stanovuje, že predsedníctvo MO  APPV si vykonáva svoj mandát počas obdobia štyroch rokov. Súčasné predsedníctvo bolo zvolené na členskej schôdzi v mesiaci marec 2018 a preto je potrebné vykonať voľby nového predsedníctva.

     Predseda  volebnej komisie oboznámil prítomných s listinou kandidátov, ktoré predložilo terajšie predsedníctvo na jednotlivé funkcie a to za:

 • predsedu: Mgr. Róbert Peťko                 členom APVV od 14.2.2014
 • podpredsedu: Jozef Durec               členom APVV od 1.4.2010
 • člena predsedníctva: Ladislav Knébl          členom APVV od 22.6.2007
 • 1. náhradníka: Martin Žolnay                 členom APVV od 3.10.2011
 • 2. náhradníka: Marián Valúch                   členom APVV od 3.10.2011
 • revízora: Ľuboša Kmeť členom APVV od 22.6.2007

     Následne prerušil rokovanie schôdze a vyzval členov volebnej komisie, aby zozbierali ďalšie  návrhy na kandidátov od prítomných členov.     

     Po prestávke vyzval predsedu volebnej komisie, aby oboznámil členskú schôdzu s predloženými návrhmi.

     Predseda volebnej komisie informoval, že volebnej komisii nebol predložený iný návrh okrem návrhu terajšieho predsedníctva. Predseda ďalej informoval, že navrhovaní kandidáti vyslovili svoj súhlas s kandidatúrou a  na zvolenie je potrebný súhlas viac ako polovice prítomných t.j. 56 hlasov. Následne boli vykonané voľby v tomto poradí :

predseda:           Mgr. Róbert Peťko   

  podpredseda:  Jozef Durec

člen:                 Ladislav Knébl    

1. náhradník:    Martin Žolnay      

  2. náhradník:     Marián Valúch    

revízor:         Ľuboš Kmeť

 

     Vzhľadom k tomu, že na každú volenú funkciu bol iba jeden kandidát voľby boli vykonané naraz spoločne za všetkých kandidátov.

      Výsledok hlasovania za:  56             proti:    0              zdržali sa:    0  

 

K bodu 9.

Diskusia:

 

K bodu 10,11.

     Predseda návrhovej komisie JUDr. Jozef Lopatka predniesol návrh uznesenia. Vzhľadom k tomu, že neboli vznesené pripomienky ani iné návrhy dal predsedajúci o prijatí návrhu uznesenia hlasovať. Výsledok hlasovania: za: 56     proti:    0   zdržali sa:   0

     Predsedajúci následne členskú schôdzu  o 19:00 h ukončil s tým, že novozvolené predsedníctvo bude pokračovať v plnení tých úloh,  ktoré boli schválené v uznesení a zároveň ubezpečil všetkých členov, že predsedníctvo urobí všetko preto aby aj v ďalšom volebnom období boli úlohy plnené k spokojnosti členov. 

     Schôdza ďalej pokračovala spoločenským posedením, kde bolo podané občerstvenie, boli vybraté aj členské príspevky a akcia bola ukončená o 22:00 h.  

     

 

 

 

 

V Malackách dňa 25.3.2022

 

Zapisovateľ: Emil Hubina 

 

             

                                                                                           predsedajúci členskej schôdzi                       

                                                                                                     Mgr. Róbert Peťko

                                                                                                              predseda

 

Správa

o činnosti MO APVV Malacky v roku 2021

 

 

Vážené kolegyne a kolegovia.

Vážení kolegovia srdečne Vás vítam na výročnej schôdzi APVV Miestnej organizácie Malacky. Chcem poďakovať za Vašu účasť v týchto stále ťažkých časoch spôsobených najmä pandémiou koronavírusu

Chcel by som Vám v skratke pripomenúť históriu ako i súčasnosť MO APVV Malacky. 

Naša asociácia vznikla v roku 2007 presne 22.6.2007 uskutočnením ustanovujúcej členskej schôdze za prítomnosti 15 + 6 členov, ako člen č. 23 v rámci APVV. Jej činnosť bola charakterizovaná ako organizácia ktorá združuje vo svojich radoch príslušníkov PZ, ZVJS, SIS, ŽP t. č. výsluhových dôchodcov. Od zakladajúcej členskej schôdze uplynie tento rok 12 rokov pričom organizácia sa postupne rozrastá a aktívne sa zapája nielen do činnosti v rámci okresu ale je taktiež aktívnym členom asociácie PVV v rámci celého Slovenska.

 • Počet členov sa koncom roka zastavil na čísle 91 stálych členov
  •  Nový členovia  - v roku 2020 - Branislav Hájek, Mgr. Jozef Mudroň, Miroslav Obselka, Ľuboš Peschl. V roku 2021 Ing. Ján Holič, Mgr. Richard Opálek
  •  úmrtie

 • Dokumentácia zasielanie podkladov sú na požadovanej úrovni, podklady sú zasielané včas. Prezídium požaduje informácie v elektronickej forme čo momentálne prebieha vzmysle pokynov a plánov. Taktiež dochádza i k postupnej zmene evidovania členov ako i ďalšia modernizácia. 
 • V rámci sociálneho fondu boli oslávencom odovzdané dary pri príležitosti osláv okrúhlych narodenín v roku 2021, Pričom odovzdávanie prebiehalo v rámci pandemický ich opatrení. 
 • v priebehu roka neboli riešené žiadne sťažnosti ani priestupky členov, ktorým by bolo nutné ukončiť členstvo porušením stanov
 • spolupráca s APVV  pri odvádzaní poplatkov bola bezproblémová, takisto i výber členských poplatkov, avšak výber nie je taký aký by sme si predstavovali. V roku 2022 budeme k výberu členského postupovať ráznejšie a budeme musieť síce neradi, ale i  pristupovať i k ukončeniu členstva z dôvodu nezaplatenia členského príspevku. V roku 2021, bol výber členského komplikovaný, pričom predseda musel vyberať členské osobitne od členov, nakoľko sa členská schôdza v roku 2021 nekonala kôli pandemickým opatreniam. Na základe týchto skutočnosti som na okresnej rade navrhol zriadenie účtu APVV Malacky, čo v obdobných prípadoch uľahčí výber členského príspevku.
 • v roku 2021 máme evidovaných  7 čestných členov

Predsedníctvo pracovalo po nových voľbách v roku 2021 v zložení :

Predseda MO APVV Malacky:   Mgr. Róbert Peťko

Podpredseda MO APVV Malacky:   Jozef Durec

Člen predsedníctva MO APVV Malacky: Ladislav Knébl

Pokladník MO APVV Malacky: Marta Gašparová

Kontrolór  Ľuboš Kmeť

 

Činnosť MO APVV sa riadilo čl. 3. Predsedníctvo sa priebežne Stretávalo, avšak vzhľadom k pandemickej situácii neboli organizované žiadne akcie, či už Okresného alebo krajského formátu.

Predseda MO APVV sa zúčastnil  na XVI kongrese v Tatranskej Lomnici. Závery nájdete na oficiálnej stránke APVV v prípade na požiadanie zašlem. 

Predsedníctvo APVV pracovalo po voľbách od roku 2020 v zložení: 

Prezident APVV -  JUDr. Hristo Gluškov

 

1. vicepreziden –  JUDr. Ján Štepanovský

Viceprezident –  Mgr. Ladislav Dome

Člen prezídia –  Mgr. Róbert Peťko

Člen prezídia –  JUDr. Milan Poliačik

Člen prezídia –  JUDr. Juraj Pida

Člen prezídia –  Bc. Milan Piroh

 

Príloha 1,2, 3  - rozpočet, zápisnica a uznesenie z XIV kongresu 2021

 

 

 

K jednotlivým akciám v rámci plánu akcií za rok 2021 :

 

- Vzhľadom k pandemickej situácii v roku 2021, neboli vykonávame žiadne akcie v rámci okresu, kraja  ani Prezídia APVV.

 

Plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia členskej základne.

 

      Členská schôdza uložila:

Členská schôdza ukladá predsedníctvu

 

 1. Zvýšiť aktivitu členov MO APVV Malacky pri organizovaní a vykonávaní akcií v zmysle plánu činnosti.

Zodpovedný: predseda Termín: priebežne 

 1. Plniť úlohy z Plánu činnosti.

Zodpovedný: predseda Termín: priebežne

 

 

Úlohy nebolo možné v rokoch 2020 ako i 2021 plniť, vzhľadom na pandemické opatrenia.

Avšak v časových úsekoch, Kedy bolo možné v obmedzenom množstve sa stretávať boli odovzdávané jubilantom darčekové koše, predsedom miestnej organizácie alebo členmi predsedníctva MO APVV Malacky.

Chcel by som apelovať však na nahlasovanie  zmien  tel. čísla ako aj adresy na doručovanie písomností, nakoľko i prezídium zasiela gratulácie k významným životným jubileám a tieto sa im vracajú naspäť.

Taktiež žiadam pre lepšiu spoluprácu, aby ste mi na sms odpovedali i v prípadoch, že sa akcií nezúčastníte. 

Dobré meno APVV sa snažím taktiež šíriť spoluprácou s Jednotou dôchodcov Slovenska, kde sa zúčastňujem ich stretnutí.

Ďakujem Vám všetkým za účasť a chcem Vás požiadať o aktivitu pri organizovaní plánovaných akcií ako i akcií, ktoré pozitívne zviditeľnia našu organizáciu.  pevne verím, že situácia už bude taká, že nás nebude obmedzovať v plánovaných akciách.

 

 

Mgr. Róbert Peťko