Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Fotogaléria

2016

                       UZNESENIE

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 12.2.2016

 

Členská schôdza bola riadne a včas zvolaná a vykonaná podľa schváleného programu.

Na výročnej členskej schôdzi bolo prítomných 53 členov a táto v zmysle stanov bola schopná uznášania sa.

1.      Členská schôdza schvaľuje:

a)      Správu o činnosti miestnej organizácie Malacky za rok 2015

b)      Správu o hospodárení MO APVV za rok 2015

c)      Plán činnosti MO APVV Malacky na rok 2016

d)      Finančný rozpočet MO APVV Malacky na rok 2016

e)      Správu jednotlivých komisií

2.      Členská schôdza ukladá predsedníctvu

a)      Zriadiť výstavnú a prezentačnú tabuľu pred OR PZ v Malackách na oznamy pre členov MO APVV Malacky 

Termín do 1.6.2016

b)      Opätovne nadviazať spoluprácu s policajnými veteránmi ČR 

Termín do 1.6.2016

c)      Opätovne predložiť podklady n MsÚ Malacky a požiadať o dotáciu občianskeho združenia z mestského rozpočtu Termín do 1.9.2016

 

 

Spracoval:

Predseda MO APVV Malacky

Mgr. Róbert Peťko

                               Zápisnica

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 12.2.2016

 

Dňa 12.2.2016 sa v objekte MVSR – Jednotky podpory Malacky o 17:30 hod. konala členská schôdza spojená so spoločenským posedením.

Program schôdze:

1.         Otvorenie členskej schôdze ( privítanie, schválenie programu )

2.         Voľby komisie – návrhová, určenie zapisovateľa      

3.         Správa o činnosti MO a predsedníctva v roku 2015, vyhodnotenie úloh z poslednej  

             členskej schôdze

4.         Správa o hospodárení MO s finančnými prostriedkami  v roku 2015 a návrh čerpania

             na rok 2016  

5.         Správa revízora MO APVV Malacky za rok 2015

6.         Plán činnosti na rok 2016

7.         Rozpočet na rok 2016

8.         Diskusia

9.         Schválenie uznesenia

10.       Záver členskej schôdze

 

K bodu 1:

Predseda MO APVV Malacky p. Mgr. Peťko – privítal členov MO APVV Malacky na VČS. Oboznámil s programom VČS  a predložil program na schválenie – program bol jednomyseľne schválený.

K bodu 2:

Predseda p. Peťko predniesol návrh na Návrhovú komisiu  v zložení predseda p, Lopatka, člen Mok. Taktiež bol navrhnutý zapisovateľ p. Hubina. Návrh komisie a zapisovateľa bol jednomyseľne schválený.

 

 

 

K bodu 3:

Správu o činnosti MO a predsedníctva za rok 2014 predniesol predseda Mgr. Peťko – viď. Správa.

Vyhodnotil plnenie úloh od poslednej ČS 13.2.2015. Podrobne oboznámil s vlastnými vykonanými akciami.

V súvislosti s plnením úloh boli úlohy:

-           nadviazať spoluprácu s policajnými veteránmi ČR

-           predložiť podklady n MsÚ Malacky a požiadať o dotáciu občianskeho združenia z mestského rozpočtu

-           zriadenie nástenky pred OR PZ v Malackách

Boli úlohy presunuté na opätovné plnenie v roku 2016.

K bodu 4:

Pokladníčka pani Gašparová predniesla Správu o hospodárení MO s finančnými prostriedkami v roku 2015 a návrh čerpania na rok 2016.

K bodu 5:

Správu revízora predniesol revízor pán Kmeť (viď. Revízna správa)

K bodu 6:

Predseda Mgr. Peťko oboznámil s Plánom činnosti na rok 2016 (viď. Plán činnosti). Pán Abruš doplnil plán o rybársku akciu - začiatok sezóny aj pre deti na štrkovni v Malých Levároch.      Predseda pán Peťko navrhol, aby záverečný šípkový turnaj na konci roka 2015 bol spojený so záverečným posedením na konci roka, taktiež navrhol aj novú akciu „zabíjačku“, túto akciu treba však spresniť, aby naplnila svoj význam.

K bodu 7:

Rozpočet na rok 2016 predniesol predseda Mgr. Peťko (viď. Správa o rozpočte)

K bodu 8:

Čestný predseda Kuzma vyzval členov, aby reagovali a dali vedieť, či sa zúčastnia akcií v zmysle plánu akcií, na ktoré pozýva predseda MO APVV. Je to potrebné kvôli tomu, aby sa dokázala zabezpečiť strava a nápoje a vedel sa prispôsobiť počtu detí a dospelých. Taktiež navrhol, aby sa vyhodnotil najaktívnejší člen a opätovne apeloval, aby sa členovia prihlásili do akcií aj s deťmi, vnukmi. Predseda MO APVV taktiež apeloval na členov, aby dali vedieť, koľký sa zúčastnia napríklad na MDD s deťmi, pričom pri väčšom množstve by sa dal zabezpečiť aj nafukovací hrad pre deti. Podpredseda MO APVV vyzval na väčšiu aktivitu. V prípade a potreby a širšej účasti členov na akciách je možné vyrobenie tričiek alebo záster s logom MO APVV Malacky

 

K bodu 9:

Predseda Mgr. Peťko predniesol návrh uznesenia, (viď uznesenie), ktoré bolo jednomyseľne schválené.

K bodu 10:

Predseda Mgr. Peťko poďakoval za účasť na VČS a pozval členov k nachystanému občerstveniu.

 

Zapísal Hubina Emil

 

Prepis vyhotovil Mgr. Peťko

Správa

o činnosti MO APVV Malacky v roku 2015

 

Vážené kolegyne a kolegovia.

Vážení kolegovia srdečne Vás vítam na výročnej schôdzi APVV Miestnej organizácie Malacky. Chcem poďakovať  Jednotke  podpory Malacky, ktorá ním poskytla tento priestor, kde sme už v decembri minulého roku ukončili činnosť šípkovým turnajom.

Chcel by som Vám v skratke pripomenúť históriu ako i súčasnosť MOAPVV Malacky.

Naša asociácia vznikla v roku 2007 presne 22.6.2007 uskutočnením ustanovujúcej členskej schôdze za prítomnosti 15 + 6 členov, ako člen č. 23 v rámci APVV. Jej činnosť bola charakterizovaná ako organizácia ktorá združuje vo svojich radoch príslušníkov PZ, ZVJS, SIS, ŽP t. č. výsluhových dôchodcov. Od zakladajúcej členskej schôdze uplynie 8 rokov pričom organizácia sa postupne rozrastá a aktívne sa zapája nielen do činnosti v rámci okresu ale je taktiež aktívnym členom asociácie PVV v rámci celého Slovenska.

 • Počet členov sa koncom roka zastavil na čísle 81 stálych členov

o    1 nový člen     Tibor Grígel 

o    1 úmrtie             Ján Papaj zomrel  dňa 6.3.2015 vo    veku 77 rokov

 • Dokumentácia zasielanie podkladov sú na požadovanej úrovni, podklady sú zasielané včas. Dochádza postupne k zmene zasielania informácií kedy prezídium požaduje informácie v elektronickej forme. Taktiež dochádza i k postupnej zmene evidovania členov ako i ďalšia modernizácia.
 • V rámci sociálneho fondu boli oslávencom odovzdané dary pri príležitosti osláv okrúhlych narodenín v roku 2015 :

50 výročia –       Ing. Peter Pokorný

                             

60 výročia -        Vladimír Tekel                                 

                                Milan Halaj

 

 • v priebehu roka neboli riešené žiadne sťažnosti ani priestupky členov, ktorým by bolo nutné ukončiť členstvo porušením stanov
 • spolupráca s APVV  pri odvádzaní poplatkov bola bezproblémová, takisto i výber členských poplatkov
 • v roku 2015  sme nerozšírili naše rady o čestných členov v súčasnej dobe máme evidovaných  4 čestných členov

Predsedníctvo pracovalo v roku 2015 v zložení :

Predseda MO APVV Malacky:                                            Mgr. Róbert Peťko

Podpredseda MO APVV Malacky:                                    Jozef Durec

Člen predsedníctva MO APVV Malacky:                         Vladimír Volár

Pokladník MO APVV Malacky:                                           Marta Gašparová

Kontrolór                                                                                    Ľuboš Kmeť

 

Činnosť MO APVV sa riadilo čl. 3. Predsedníctvo sa priebežne v zmysle plánu stretávalo najmä v súvislosti s organizovaním spoločných akcií organizovaných v rámci schváleného plánu činnosti na rok 2015.

Predseda MO APVV sa zúčastnil  na X kongrese v Lomnici. Závery nájdete na oficiálnej stránke APVV v prípade na požiadanie zašlem. Zo záverov vypichujem najmä nasledovné závery:

 • Upozorniť na 2% z daní
 • Čl.15 ods. 1 Platenie členských príspevkov členmi nad 70 rokov. Zmyslom návrhu vypustenia je odstránenie nerovnosti t. j. diskriminácie medzi členmi a tiež skutočnosť, že každým rokom pribúda počet týchto členov a na týchto členov sú aj vyššie  „náklady“, napr. každoročne zasielanie blahoželaní k narodeninám, sú častejšie oceňovaní atď.    

K návrhu prezídia k platenie členských príspevkov členmi nad 70 rokov boli po diskusii dva návrhy a to posunúť vekovú hranicu z 70 na 80 rokov a vypustiť doterajšie oslobodenie od platenia. O návrhoch bolo vykonané hlasovanie. K posunutiu vekovej hranice z 70 na 80 rokov bol výsledok hlasovania : prítomní: 41, za:  4,    zdržali sa: 2  proti: 35. Následne bolo vykonané hlasovanie k vypusteniu doterajšej úpravy oslobodenia od platenia a zavedenia platenie členských príspevkov aj týmito členmi. Výsledok hlasovania : prítomní: 39, za:  34,    zdržali sa: 3  proti: 2.

 

K jednotlivým akciám v rámci plánu akcií na rok 2015 :

 • pletenie veľkonočných korbáčov – všetci zúčastnený sa bavili pletením korbáčov , účasť nebola veľká  - foto na našej stránke
 • Deň polície a oslavy MDD na včelnici boli na kvalitnej úrovni zúčastnilo sa ho množstvo našich členov v rátane detí a rodinných príslušníkov. Deti dostávali sladkosti a pamätné listy. Členovia a rodinný príslušníci sa zabavili pri športových aktivitách do neskorého večera. Počas osláv nás svojou hudobnou produkciou bavila novovzniknutá kapela z našich rád p. Minárik, p. Volár a p. Jankovič , Foto taktiež na našej stránke.
 • Členovia APVV sa zúčastnili prvého ročníka krajskej súťaže vo varení guláša, ktorý organizovala na MO na Rohožníckej priehrade. Náš tým sa umiestnil spoločne s ostatnými týmami na krásnom 4 mieste . Akcia sa vydarila, foto a výsledky sú zverejnené na našej stránke
 • Šípkový turnaj ( vianočné posedenie) – 5 ročník sa hral v priestoroch Jednotky  podpory Malacky, turnaja sa zúčastnilo 20 hráčov. Vyhral p. Šimuna a odniesol si putovný pohár, 2 miesto p. Kupec,  3 miesto p. Kmeť .

 

Chcel by som týmto poďakovať všetkým ktorý sa na organizovaní a pomoci zúčastnili a požiadať ostatných o väčšiu aktivitu a skvalitňovanie našich akcií. A takisto prišli s novými aktivitami a nápadmi ktoré uvítame.

 

 

 

 

Plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia členskej základne zo 13.2.2015

 

      Členská schôdza uložila:

Členská schôdza ukladá predsedníctvu

 1. Zriadiť výstavnú a prezentačnú tabuľu pred OR PZ v Malackách na oznamy pre členov MO APVV Malacky ( nie sú ujasnené majetnícke vzťahy, komu tabule patria, týmto žiadam o preloženie úlohy na rok 2016 )
 2. Opätovne nadviazať spoluprácu s policajnými veteránmi ČR ( kontaktoval som partnerov z ČR ku konkrétnej spolupráci ešte nedošlo )
 3. Opätovne predložiť podklady n MsÚ Malacky a požiadať o dotáciu občianskeho združenia z mestského rozpočtu ( túto úlohu žiadam preložiť na rok 2016, avšak je s tým spojených množstvo úloh a bol by som rád keby sa niekto chcel ujať tejto činnosti a pomôcť pri vybavovaní ako i predkladaní dokumentov na MÚ Malacky )

- WEB stránka  APVV je pravidelne aktualizovaná na www.apvvmalacky.sk a bola uverejnená taktiež ako podstránka prezidiálnej web stránka APVV. Na počítadlom bola zistená návštevnosť stránky bola 1819 zahliadnutí čo je cca 1000 zahliadnutí za rok.

- taktiež v rámci lepšej informovanosti zasielam každému členovi oznámenia prostredníctvom sms správy, kto má mobilné číslo. Pevné čísla obtelefonovávam. Komu nechodia správy odo mňa alebo zmenil kontakt poprosím o uvedenie čísla, kam mám zasielať správy. Informácie v rozšírenej podobe sú uverejnené na web stránke

Dobré meno APVV sa snažím taktiež šíriť spoluprácou s Jednotou dôchodcov Slovenska, kde sa zúčastňujem ich stretnutí a taktiež som v roku 2015 vykonal 6 prednášok na tému bezpečnosť na cestách ako i na tému ako sa nenechať okradnúť. Taktiež vykonávam prednášky na ZŠ a MŠ v okrese malacky a ako novinku som začal prednášať v školách tému polícia dnes a včera.

 

Ďakujem Vám všetkým za účasť a chcem Vás požiadať o aktivitu pri organizovaní plánovaných akcií ako i akcií, ktoré pozitívne zviditeľnia našu organizáciu.

 

 

                                                                                                           Mgr. Róbert Peťko