Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Informácie

 
 

Informácia k priebehu legislatívneho procesu prijímania novely zákona č. 328/2002 Z. z. k návrhu nového modelu zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia od roku 2019

     V súlade s úlohou XIII. kongresu APVV prezídium APVV aktívne vstupovalo do prípravy návrhu nového modelu zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia od roku 2019.
     
K tejto problematike sa už dňa 16. 10. 2018, z podnetu prezídia APVV, uskutočnilo rokovanie s riaditeľom  OSZ SPaSČ MV SR za prítomnosti prezidenta a 1. viceprezidenta. Na tomto stretnutí  sme boli informovaní, že konečný návrh možného nového spôsobu zvyšovania VD bude predložený tak:
·     aby tento nový spôsob bol akceptovaný čo najväčším počtom poberateľov týchto dávok,
·     že bude  riešiť toto zvyšovanie efektívnym, spravodlivým a jasným spôsobom na dlhšie obdobie,
·     aby zohľadňoval dopad na osobitné účty, vývoj t. j. každoročné zvyšovanie priemerných hodnôt výsluhových dôchodkov, zvyšovanie platov policajtov s prihliadnutím nielen na rok 2019, 2020 ale aj ďalšie roky.

     S cieľom zabezpečiť predloženie návrhu novely zákona č. 328/2002 Z. z. k zvyšovaniu dávok výsluhového zabezpečenia od roku 2019 nie v skrátenom legislatívnom konaní a tak, aby bola novela zákona účinná od 30. 6. 2019 zaslalo prezídium APVV ministerke vnútra SR a generálnemu tajomníkovi MV SR už dňa 19. 10. 2018 osobné listy.
     Dňa 11. 1. 2019 sa prezident APVV stretol s riaditeľom  Odboru sociálneho zabezpečenia SPaSČ MV SR, kde ho riaditeľ odboru informoval, že:
1.   v rámci rokovania zástupcov MV SR s pracovníkmi Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR bol prijatý záver, že nový model valorizácie výsluhových dávok by nemal byť finančne náročnejší ako ten, ktorý by mal byť účinný od 01.07.2019, a to zvyšovanie dávok tzv. dôchodcovskou infláciou,
2.   návrh novely zákona by mal  riešiť zvyšovanie VD nie iba na najbližšie roky ale v podstate na ďalšie roky bez obmedzenia termínu,
3.   zatiaľ sa upustilo od doposiaľ MV SR zásadne presadzovanej podmienky zvyšovania VD  a to zvyšovania platov policajtov v príslušnom kalendárnom roku,
4.   návrh na zvyšovanie VD bol pripravený vo viacerých variantoch, pričom poskytol informácie o niektorých z nich, a to zvyšovanie napr.:
   
a)   V kombinácií tak, ako v rámci všeobecného systému, a to pevnou sumou (pevná suma, ktorá je 2 % z priemerného starobného dôchodku  zaokrúhleného na euro hore) alebo 1% z aktuálne vyplácanej sumy VD s tým, že by bolo uplatnené to čo je výhodnejšie (poznámka prezídia - pre rok 2019 by bola pevná suma 9,00 €, pričom ide o návrh, ktorý nezohľadňuje počet odslúžených rokov, ale výšku poberaného VD).
   
b)   V kombinácií pevnou sumou (pevná suma, ktorá je 2 % z priemerného starobného dôchodku  zaokrúhleného na euro hore, ktorá sa následne delí číslom 15), čo v danom prípade znamená pevnou sumou 0,60 centov za každý odslúžený ukončený služobný rok. Tzn. pri dobe trvania 15 rokov je suma zvýšenia 9,00 €, pri 16 rokoch 9,60 € atď. a ide o model, ktorý bol prijatý na prechodné obdobie roka 2018 (poznámka prezídia - ide o návrh, ktorý zohľadňuje počet odslúžených rokov).
   
c)   V kombinácií pevnou sumou (pevná suma, ktorá je 2 % z priemerného starobného dôchodku  zaokrúhleného na euro hore, ktorá sa následne delí číslom 25), čo v danom prípade znamená pevnou sumou 0,36 centov za každý odslúžený ukončený služobný rok.  Tzn. pri dobe trvania 15 rokov je suma zvýšenia 5,40 €, pri 16 rokoch 5,76 € atď. (poznámka prezídia - ide o návrh, ktorý tiež zohľadňuje počet odslúžených rokov).
   
d)   Pevnou sumou pre každého VD rovnako, a to pevnou sumou (pevná suma, ktorá je 2 % z priemerného starobného dôchodku  zaokrúhleného na euro hore), v tomto prípade všetci pre rok 2019 suma 9,00 € (poznámka prezídia – ide o návrh, ktorý nezohľadňuje počet odslúžených rokov, ale ani výšku VD).
     Dňa 18. 1. 2019 prezidenta APVV telefonicky informoval riaditeľ  OSZ SPaSČ MV SR  o tom, že MV SR bolo rozhodnuté pripraviť návrh novely zákona č. 328/2002 Z. z.  k zvyšovaniu dávok výsluhového zabezpečenia takto:
„V kombinácií pevnou sumou (pevná suma, ktorá je 2 % z priemerného starobného dôchodku  zaokrúhleného na euro hore, ktorá sa následne delí číslom 15 a výsledok sa zaokrúhli smerom nahor), pre výsluhové dôchodky na rok 2019 to bude pevnou sumou 0,60 centov za každý odslúžený ukončený služobný rok nakoľko Sociálna poisťovňa určila sumu 2 % z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku k 30. 6. 2018  8,70 EUR. Tzn. pri dobe trvania 15 rokov bude  suma zvýšenia v roku  2019 9,00 €, pri 16. rokoch 9,60 € atď.  Keďže aj výsledná suma vydelená číslom 15 sa bude zaokrúhľovať smerom nahor znamená to, že v prípade určenia priemernej mesačnej sumy napr.  pre rok 2020 v hodnote 9,10 EUR bude zvyšovanie pevnou sumou o 0,70 centov.“
     
Prezídium APVV v celom procese prípravy novely zákona konzultovalo a o svojich zámeroch a postupoch informovalo všetky stavovské profesijné občianske združenia, s ktorými spolupracuje na základe dohôd o vzájomnej spolupráci resp. ktoré sú pridruženými členmi APVV.
     
Na základe priebehu skráteného medzirezortného pripomienkového konania a najmä uplatnených zásadných pripomienok  MF SR, MPSVaR SR a RPRZ k návrhu novely zákona č. 328/2002 Z. z. požiadal prezident APVV listom generálneho tajomníka MV SR  dňa 12. 2. 2019 o  zabezpečenie osobného stretnutia zástupcov APVV so zamestnancami MV SR, ktorí sú zodpovední za prípravu návrhu novely zákona k spôsobu zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia od roku 2019.
     Na základe tejto iniciatívy sa dňa 14. 2 .2019  stretol prezident APVV, 1. viceprezident APVV a členka sociálno-zdravotnej komisie prezídia (Mgr. Jana Molnárová) so zástupcami MV SR.
1. Na rokovaní sme boli informovaní o priebehu a výsledku rozporového konania so zástupcami MF SR s tým, že MF SR aj po rokovaniach trvá na predložených zásadných pripomienkach a preto rozpor zatiaľ odstránený  nebol.
2. Zásadný rozpor je v tom, že podľa MF SR je potrebné riešiť zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia „iba“ podľa dôchodcovskej inflácie a tak, aby sa zachovala reálna hodnota týchto dávok. MF SR  vo svojich zásadných  pripomienkach žiada „prehodnotiť“ navrhovanú zmenu spôsobu výpočtu a prepracovať aj analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy za každý dotknutý subjekt osobitne a následne to predložiť na záverečné posúdenie vybraných vplyvov.  RPRZ (Rada pre rozpočtovú zodpovednosť) žiada „doplniť“ informáciu o:
   a) 
priemernej dobe služobného pomeru, jeho predpokladanom vývoji do roku 2022,
   b) 
predpokladaných priemerných výškach dávok v súčasnom nastavení a po navrhovanej úprave,
   c) 
predpokladanom vývoji priemernej sumy starobného dôchodku vykázaného Sociálnou poisťovňou,
   d) 
vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií s tým, že doložka vplyvov predpokladá zníženie výdavkov osobitných účtov oproti súčasnému stavu na horizonte rokov 2019 až 2022 s tým, že vzhľadom na postupnú úpravu minimálnej doby pre vznik nároku na výsluhový dôchodok na 25 rokov a naviazanie valorizácie na dobu trvania služobného pomeru je možné predpokladať, že dlhodobý vplyv opatrenia sa bude líšiť od fiškálneho vplyvu v rokoch 2019 až 2022.
3. Podľa názoru MV SR je zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia, v dlhodobom horizonte (pri predpokladanej inflácii  v rokoch 2019 – 2022 viac ako 2 % ), „iba“ podľa dôchodcovskej inflácie neudržateľné a aj pre osobitné účty ostatných silových rezortov (nielen MO SR) budú preto postupne zvyšované výdavky rozpočtov.
4. Podľa MV SR návrh predkladanej novely zákona zvyšovania dávok výsluhového zabezpečenia znižuje pre toto obdobie výdavky rozpočtov na osobitné účty dotknutých rezortov.
5. Aj napriek tejto skutočnosti MV SR pripraví všetky požadované informácie uvedené v predložených zásadných pripomienkach oprávnených subjektov, vrátane negatívneho „dopadu“ na rozpočet  a  porovnania „dopadov“ navrhovaných variant na rozpočet (ktoré predkladá MV SR a ktoré v navrhuje MF SR). Tento materiál predloží všetkým dotknutým subjektom najneskôr 18. 2. 2019.
6. Konečné rozhodnutie v tejto veci tak ostatne na ministroch minimálne oboch týchto rezortov. Ak sa nepodarí rozpor vyriešiť ani na úrovni príslušných ministrov, predloží sa návrh zákona na prerokovanie vláde s rozporom (Legislatívne pravidlá Vlády SR, Čl. 14 ods. (5).
7. Výsledok ďalších rokovaní bude známy pravdepodobne do konca budúceho týždňa, resp. do konca mesiaca február.
     Z výsledku rokovania je zrejmé, že podobný spôsob riešenia, aký bol prijatý iba pre  rok 2018,  je nepravdepodobný a ak sa predkladatelia novely zákona nedohodnú s MF SR tak, podľa v súčasnosti platného právneho stavu, sa dávky výsluhového zabezpečenia budú  od 1. 7. 2019 zvyšovať podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  t. j. „iba“ podľa dôchodcovskej inflácie, ale bez zabezpečenia garancie minimálnej miery ich valorizácie. Táto garancia, je pre všeobecný systém dôchodkového poistenia, zachovaná do roku 2021 a od roku 2022  už bude valorizácia „iba“ podľa dôchodcovskej inflácie určené zo sumy vyplácaného dôchodku. Tento stav, ale vyvolá ešte väčší „tlak“ (v prvých dvoch rokoch minimálne  na osobitný účet MO SR a v ďalších rokoch aj na ostatné osobitné účty) na udržateľnosť verejných financií. Okrem toho tento spôsob valorizácie (bez garancie minimálnej miery valorizácie) nezabezpečí všetkým poberateľom dávok výsluhového zabezpečenia, pre toto obdobie, základnú požiadavku  t. j. zachovanie reálnej hodnoty týchto dávok.
     
V tejto súvislosti chceme upozorniť aj nato, že:
1. Pri riešení stabilizácie „krachujúcich“ osobitných účtov a najmä osobitného účtu MO SR od roku 2013 boli  návrhy aj na také riešenia, ktoré priamo zasahovali do práv a sociálnych istôt poberateľov výsluhových dôchodkov napr. ich zdanením a pod.
2. Základná filozofia výsluhového zabezpečenia je založená na tom, že je to priebežný systém a príslušníci týchto rezortov si odvádzajú, v priebehu aktívnej služby, na tento účel odvody a tie boli a sú stále vyššie ako vo všeobecnom systéme (zamestnávateľ 20 %, zamestnanec 7 % a vo všeobecnom systéme zamestnávateľ „iba“ 14 % a zamestnanec 4 %) a primerane k tomu by malo byť samozrejme aj zvyšovanie dávok výsluhového zabezpečenia.
3. Zjednocovanie či približovanie spôsobu valorizovania dôchodkov vo všeobecnom systéme so zvyšovaním dôchodkov výsluhového zabezpečenia môže byť jeden z ďalších dôvodov neopodstatnenia osobitného systému, následného zrušenia a „spojenia“ so všeobecným systémom.
4. V súvislosti s možným riešením zvyšovania výsluhových dôchodkov od roku 2019 (podľa všeobecného systému) pri 2,6 % dôchodcovskej inflácii  budú niektoré výsluhové dôchodky v roku 2019 zvyšované aj o 30 EUR a viac, čo bude určite využité aj na „útoky“ voči výsluhovým dôchodkom a to poukazovaním porovnania so všeobecným systémom a možno je to aj jeden z pripravovaných krokov k zrušeniu osobitného systému výsluhového zabezpečenia.
5. V súčasnosti už každý poberateľ výsluhového dôchodku, ktorému bol tento priznaný  podľa zákona č. 328/2002 Z. z., má nárok, po dosiahnutí dôchodkového veku, na priznanie aj starobného dôchodku (ak si o to požiada). Aj keby bol tento starobný dôchodok  vyplácaný v „akejkoľvek“ sume, bude každoročne od roku 2022 valorizovaný podľa dôchodcovskej inflácie a do roku 2022 je zabezpečená garancia jeho valorizovania minimálnou mierou (2 % z priemerného starobného dôchodku).

prezídium APVV