Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

2020

                               UZNESENIE

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 6.3.2020

Členská schôdza bola riadne a včas zvolaná a vykonaná podľa schváleného programu. 

Na výročnej členskej schôdzi bolo prítomných 49 členov a táto v zmysle stanov bola schopná uznášania sa.

1.     Členská schôdza schvaľuje:

a)     Správu o činnosti miestnej organizácie Malacky za rok 2019

b)    Správu o hospodárení MO APVV za rok 2019

c)     Plán činnosti MO APVV Malacky na rok 2020

d)    Finančný rozpočet MO APVV Malacky na rok 2020

e)    Správu jednotlivých komisií

 

2.     Členská schôdza ukladá predsedníctvu

a)     Zvýšiť aktivitu členov MO APVV Malacky pri organizovaní a vykonávaní akcií v zmysle plánu činnosti na rok 2020.

Zodpovedný: predseda                                                   Termín: priebežne 

b)    Plniť úlohy z Plánu činnosti na rok 2020.

Zodpovedný: predseda                                                   Termín: priebežne

 

 

     3.    Berie na vedomie :

          a)            Správu o stave členskej základne.

          b)           Správu revízora o výsledkoch revízie hospodárenia MO APVV Malacky za rok 2019 a kontrole činnosti MO APVV  za obdobie  od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

 

Predseda návrhovej komisie                                                               predsedajúci  

       JUDr. Jozef Lopatka                                                                  Mgr. Róbert Peťko

                                                                                                     Predseda MO APVV MA

                                Zápisnica

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 6.3.2020

 

Dňa 6.3.2020 sa v objekte MVSR – Jednotky podpory Malacky o 17:30 hod. konala členská schôdza spojená so spoločenským posedením.

Program schôdze:

1.         Otvorenie členskej schôdze ( privítanie, schválenie programu )

2.         Voľby komisie -            Návrhová                                                                  

-           Určenie zapisovateľa             

 

3.         Správa o činnosti MO a predsedníctva v roku 2019 

4.         Správa o hospodárení MO v roku 2019   

5.         Plán činnosti na rok 2020

6.         Správa revízora za rok 2019

7.         Rozpočet na rok 2020 

8.         Diskusia

9.         Schválenie uznesenia

10.       Záver členskej schôdze 

 

K bodu 1

Členskú schôdzu otvoril a program predniesol predseda Mgr. Róbert Peťko. Program bol jednomyseľne schválený v počte 49 členov Za, proti  0, zdržal sa 0.

K bodu 2

-       Boli schválené komisie v zložení Návrhová: predseda JUDr. Lopatka, členovia Minárik, Štuk. Za zapisovateľa bol zvolený Emil Hubina.

K bodu 3

-       Správu o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019 predniesol predseda MO APVV. Informoval o tom že boli ako hostia pozvaní Riaditeľ OR PZ Malacky, ktorý sa ospravedlnil vzhľadom na okolnosti pozitívneho coronavírusu v okrese Malacky. Za prezídium sa zúčastnil samotný predseda MO APVV Malacky nakoľko je členom prezídia. Predseda upozornil, že schôdza bude vykonaná v zrýchlenom konaní nakoľko pred dvomi hodinami bol potvrdený pozitívny prípad nakazenia coronavírusu občana z obce Kostolište. Zároveň upozornil, že ak sa niekto necíti dobre, aby ihneď opustil priestor schôdze. Ešte pred príchodom boli všetci upozornení o to m aby si nepodávali ruky.  Taktiež informoval o uznesení a zápisnice z XIV Kongresu APVV konaného 18-20.9.2019 , kde vyzdvihol prácu prezídia najmä v oblasti valorizácie dôchodkov.    

K bodu 4 

-       Správu o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019 predniesla pokladníčka Marta Gašparová.

K bodu 5 

-       Predseda predniesol plán činnosti na rok 2020, pričom informoval o vypustení akcii na rok 2019 a to pletenie košíkov ako i začiatku rybárskej sezóny  ( z dôvodu nezáujmu o túto akciu ). Taktiež vyzval všetkých členov o navrhnutie nových akcii, ktoré môžu navrhnúť i v priebehu roka a tieto by sa následne do plánu činnosti dodatočne doplnili.

K bodu 6

-       Správu revízora za rok 2019 predniesol revízor Ľuboš Kmeť.

K bodu 7

-       Návrh čerpania finančných  prostriedkov na rok 2020 predniesla pokladníčka Marta Gašparová.

K bodu 8  

-       Do diskusie sa nikto z členov neprihlásil.

K bodu 9

      Predseda informoval o kontrole prítomnosti členov pričom účasť bola 49 členov zapísaných v prezenčnej listine. Taktiež informoval o kontrole členských preukazov, pričom neboli zistené nedostatky.

     Predseda návrhovej komisie JUDr. Jozef Lopatka predniesol návrh uznesenia. Vzhľadom k tomu, že neboli vznesené pripomienky ani iné návrhy dal predsedajúci o prijatí návrhu uznesenia hlasovať. Výsledok hlasovania : za 49.

     Predseda MO APVV následne členskú schôdzu  o 18: 45 hod. ukončil s tým, že predsedníctvo bude pokračovať v plnení tých úloh,  ktoré boli schválené v uznesení a zároveň ubezpečil všetkých členov, že predsedníctvo urobí všetko preto aby APVV a  MO APVV Malacky  naberala na svojom význame a bude vynakladať všetko svoje úsilie v prospech našich členov. 

 K bodu 10    

     Schôdza ďalej pokračovala spoločenským posedením, kde bolo podané občerstvenie a prebehol aj výber členských príspevkov a akcia bola ukončená o 19:15 hod.  vzhľadom k situácií s vírusom.

V Malackách dňa 6.3.2020

 

Zapísal : Emil Hubina    

Prepis vykonal

Mgr. Róbert Peťko           

Správa

o činnosti MO APVV Malacky v roku 2019

Vážené kolegyne a kolegovia.

Vážení kolegovia srdečne Vás vítam na výročnej schôdzi APVV Miestnej organizácie Malacky. Opätovne chcem poďakovať  Jednotke  podpory Malacky, ktorá nám poskytla tento priestor, kde sme sa stretli už viac krát.

Chcel by som Vám v skratke pripomenúť históriu ako i súčasnosť MOAPVV Malacky. 

Naša asociácia vznikla v roku 2007 presne 22.6.2007 uskutočnením ustanovujúcej členskej schôdze za prítomnosti 15 + 6 členov, ako člen č. 23 v rámci APVV. Jej činnosť bola charakterizovaná ako organizácia ktorá združuje vo svojich radoch príslušníkov PZ, ZVJS, SIS, ŽP t. č. výsluhových dôchodcov. Od zakladajúcej členskej schôdze uplynie tento rok 12 rokov pričom organizácia sa postupne rozrastá a aktívne sa zapája nielen do činnosti v rámci okresu ale je taktiež aktívnym členom asociácie PVV v rámci celého Slovenska.

-        Počet členov sa koncom roka zastavil na čísle 93 stálych členov

o    Nový členovia  -   , Miloš Mikloško, Dušan Vrábel, Milan Pavličič

o    úmrtie               - Ivan Šajdík

-        Dokumentácia zasielanie podkladov sú na požadovanej úrovni, podklady sú zasielané včas. Prezídium požaduje informácie v elektronickej forme čo momentálne prebieha vzmysle pokynov a plánov. Taktiež dochádza i k postupnej zmene evidovania členov ako i ďalšia modernizácia. 

-        V rámci sociálneho fondu boli oslávencom odovzdané dary pri príležitosti osláv okrúhlych narodenín v roku 2019. 

-        v priebehu roka neboli riešené žiadne sťažnosti ani priestupky členov, ktorým by bolo nutné ukončiť členstvo porušením stanov

-        spolupráca s APVV  pri odvádzaní poplatkov bola bezproblémová, takisto i výber členských poplatkov, avšak výber nie je taký aký by sme si predstavovali. V roku 2020 budeme k výberu členského postupovať ráznejšie a budeme musieť síce neradi, ale i  pristupovať i k ukončeniu členstva z dôvodu nezaplatenia členského príspevku.

-        v roku 2019 máme evidovaných  7 čestných členov

Predsedníctvo pracovalo po nových voľbách v roku 2019 v zložení :

Predseda MO APVV Malacky:                                 Mgr. Róbert Peťko

Podpredseda MO APVV Malacky:                           Jozef Durec

Člen predsedníctva MO APVV Malacky:                  Ladislav Knébl

Pokladník MO APVV Malacky:                                 Marta Gašparová

Kontrolór                                                                    Ľuboš Kmeť

 

Činnosť MO APVV sa riadilo čl. 3. Predsedníctvo sa priebežne v zmysle plánu stretávalo najmä v súvislosti s organizovaním spoločných akcií organizovaných v rámci schváleného plánu činnosti na rok 2019.

Predseda MO APVV sa zúčastnil  na XIV kongrese v Tatranskej Lomnici. Závery nájdete na oficiálnej stránke APVV v prípade na požiadanie zašlem. 

Predsedníctvo APVV pracovalo v rovnakom zložení ako v roku 2019

Prezident APVV -       JUDr. Hristo Gluškov 

1. vicepreziden –        JUDr. Martin Sitiar

Viceprezident –          Mgr. Ladislav Dome

Člen prezídia –           Mgr. Róbert Peťko

Člen prezídia –           JUDr. Ladislav Maličký

Člen prezídia –           JUDr. Juraj Pida

Člen prezídia –           Bc. Milan Piroh

 

Príloha 1,2, 3  - rozpočet, zápisnica a uznesenie z XIV kongresu 2019

 

 

 

K jednotlivým akciám v rámci plánu akcií za rok 2019 :

-        pletenie veľkonočných korbáčov – všetci zúčastnený sa bavili pletením korbáčov , účasť bola malá, na základe nezáujmu o túto akciu nebude zaradená do plánu akcii na rok 2020  

-        Rybolov – začiatok sezóny v Malých Levároch – účasť slabá – táto aktivita bude vyradená z plánu aktivita rok 2020

-        Deň polície a oslavy MDD v Jednotke  podpory Malacky , účasť bola dostatočná, čo ma teší avšak budem rád ak sa do akcií poriadaných MO APVV Malacky zapojí ešte viac členov a ich rodinných príslušníkov. Deti dostávali sladkosti. Členovia a rodinný príslušníci sa zabavili pri športových aktivitách.

-        Členovia  APVV sa zúčastnili 5 ročníka súťaže APPV Bratislavského kraja vo varení gulášu,  je to vydarená akcia, kde sme po prvý krát získali prvé miesto a získali putovný pohár v pričom sa súťaže zúčastnili všetky APVV v Ba kraji ( všetkým zúčastneným chcem poďakovať ) Team v zložení Peťko, Fartel, Šimuna, Gašparová, Gašpar

-        Šípkový turnaj ( vianočné posedenie) – 9 ročník sa hral v priestoroch Jednotky  podpory Malacky, pri kapustnici sme sa príjemne zabavili pričom prebehol v dobrej zábave i šípkový turnaj. Vyhral p. Dušan Šimuna a odniesol si putovný pohár.

 

Chcel by som týmto poďakovať všetkým ktorý sa na organizovaní a pomoci zúčastnili a požiadať ostatných o väčšiu aktivitu a skvalitňovanie našich akcií. A takisto prišli s novými aktivitami a nápadmi ktoré uvítame.

 

 

 

 

 

 

Plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia členskej základne zo 22.2.2019

 

      Členská schôdza uložila:

Členská schôdza ukladá predsedníctvu

 

a)    Preveriť možnosť konania vianočného Bowlingového turnaja – tento nebol zrealizovaný- navrhujem presunúť na rok 2020

 

Chcel by som apelovať na nahlasovanie  zmien  tel. čísla ako aj adresy na doručovanie písomností, nakoľko i prezídium zasiela gratulácie k významným životným jubileám a tieto sa im vracajú naspäť.

Taktiež žiadam pre lepšiu spoluprácu aby ste mi na sms odpovedali i v prípadoch že sa akcií nezúčastníte. 

Dobré meno APVV sa snažím taktiež šíriť spoluprácou s Jednotou dôchodcov Slovenska, kde sa zúčastňujem ich stretnutí a taktiež som v roku 2019 som  vykonal 5 prednášok na tému bezpečnosť na cestách ako i na tému ako sa nenechať okradnúť. Taktiež vykonávam prednášky na ZŠ a MŠ v okrese Malacky. V roku 2019 som prednášal aj na základných školách tému polícia dnes a včera .

            

Ďakujem Vám všetkým za účasť a chcem Vás požiadať o aktivitu pri organizovaní plánovaných akcií ako i akcií, ktoré pozitívne zviditeľnia našu organizáciu.

 

 

                                                                                                         Mgr. Róbert Peťko