Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Fotogaléria

2018

       UZNESENIE

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 16.2.2018

Členská schôdza bola riadne a včas zvolaná a vykonaná podľa schváleného programu. 

Na výročnej členskej schôdzi bolo prítomných 56 členov a táto v zmysle stanov bola schopná uznášania sa.

 1. Členská schôdza schvaľuje:
 1. Správu o činnosti miestnej organizácie Malacky za rok 2017
 2. Správu o hospodárení MO APVV za rok 2017
 3. Plán činnosti MO APVV Malacky na rok 2018
 4. Finančný rozpočet MO APVV Malacky na rok 2018
 5. Správu jednotlivých komisií
 6. Voľbu nového predsedníctva 
 1. Členská schôdza ukladá predsedníctvu
 1. Zriadiť výstavnú a prezentačnú tabuľu pred OR PZ v Malackách na oznamy pre členov MO APVV Malacky

Zodpovedný: predseda  Termín do 1.9.2018

 1. Opätovne nadviazať spoluprácu s policajnými veteránmi ČR, pričom požiadať o nadviazanie spolupráce prostredníctvom  prezídia APVV

Zodpovedný: predseda Termín do 1.11.2018

 1. Zvýšiť aktivitu členov MO APVV Malacky pri organizovaní a vykonávaní akcií v zmysle plánu činnosti na rok 2018.

Zodpovedný: predseda Termín: priebežne 

 1. Plniť úlohy z Plánu činnosti na rok 2018.

      3. Berie na vedomie :

          a) Výsledky volieb členov predsedníctva:

     predseda        : Mgr. Róbert Peťko         za: 56       zdržal sa: 0     proti: 0

     podpredseda  : Jozef Durec                     za: 56       zdržal sa: 0     proti: 0

     člen               : Ladislav Knébl                za: 56        zdržal sa: 0     proti: 0 

     revízor              : Ľuboš Kmeť                    za: 323   zdržal sa: 0     proti: 0

          b) Správu o stave členskej základne.

          c) Správu revízora o výsledkoch revízie hospodárenia MO APVV Košice a kontrole činnosti MO APVV  za obdobie  od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017  

predseda návrhovej komisie                                                                   predsedajúci  

         JUDr. Jozef Lopatka                                                                      Mgr. Róbert Peťko

 

                                                                                                                  predseda

         Zápisnica

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 16.2.2018

 

Dňa 16.2.2018 sa v objekte MVSR – Jednotky podpory Malacky o 17:30 hod. konala členská schôdza spojená so spoločenským posedením.

Program schôdze:

1. Otvorenie členskej schôdze ( privítanie, schválenie programu )

2. Voľby komisie -            Návrhová  

- Volebná  -

- Mandátová -

- Určenie zapisovateľa  -

 

3. Správa o činnosti MO a predsedníctva v roku 2017 

4. Správa o hospodárení MO v roku 2017   

5. Plán činnosti na rok 2018

6. Správa revízora za rok 2017

7. Rozpočet na rok 2018

8. Voľba nového predsedníctva 

9. Diskusia

10. Schválenie uznesenia

11. Záver členskej schôdze 

 

K bodu 1

     Členskú schôdzu začal a viedol predseda MO APVV, ktorý privítal všetkých prítomných vrátane čestných členov.

     Predseda konštatoval, že na schôdzi  je  z celkového počtu 88 členov prítomných  56 členov, čo taktiež potvrdil predseda mandátovej komisie p. Ernest Sokol, na základe čoho je členská schôdza  v zmysle stanov APVV uznášania schopná a oboznámil prítomných s organizačnými otázkami konania schôdze.  

     Taktiež predseda Mgr. Peťko oboznámil prítomných s návrhom programu, ku ktorému neboli vznesené  návrhy na zmenu a ani na doplnenie.

K bodu 2

a) Predsedajúci v mene predsedníctva navrhol do návrhovej komisie  za predsedu JUDr. Jozefa Lopatku a členov komisie Zdenka Držíka a Jána Berenteho. Do volebnej komisie navrhol  za predsedu , Milana Kuzmu, členov volebnej komisie JUDr Milana Ambruša a Jána Gazdiča. Taktiež bola navrhnutá mandátová komisia v zložení, predseda Ernest Sokol a členovia Peter Čierny a Viliam Mračka. Predseda zároveň vyzval prítomných na predloženie návrhov. K prednesenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani iné návrhy.

b) Predsedajúci v mene predsedníctva navrhol ako zapisovateľa Emila Hubinu a zároveň vyzval prítomných aby predložili ďalšie návrhy. K prednesenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani iné návrhy.

 

K bodu 3, 5

     Správu o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2017, Vyhodnotenie plnenia úloh z uznesenia poslednej členskej schôdze a  Správu o stave členskej základne ako i Plán činnosti na rok 2018 predniesol predseda.

K bodu 4 a 7

Správu o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2017 a návrh čerpania finančných  prostriedkov na rok 2018 predniesla pokladníčka Marta Gašparová. 

 

K bodu 6 

     Revízor MO APVV Malacky Ľuboš Kmeť predniesol Správu o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2017.  

K bodu 8

   Predseda MO APVV oboznámil prítomných so znením čl. 4 ods. 9 stanov APVV, ktorý stanovuje, že predsedníctvo MO  APPV si vykonáva svoj mandát počas obdobia štyroch rokov. Súčasné predsedníctvo bolo zvolené na členskej schôdzi v mesiaci marec  2014 a preto je potrebné vykonať voľby nového predsedníctva.

  Predseda MO APVV v mene predsedníctva navrhol na jednotlivé funkcie  týchto kandidátov :

Predseda : Mgr. Róbert Peťko

Podpredseda : Jozef Durec

Člen predsedníctva : Ladislav Knébl 

Revízor : Ľuboš Kmeť

     Následne prerušil rokovanie schôdze a vyzval členov volebnej komisie, aby zozbierali ďalšie  návrhy na kandidátov od prítomných členov.     

     Po prestávke vyzval predsedu volebnej komisie, aby oboznámil členskú schôdzu s predloženými návrhmi.

      Milan Kuzma , predseda volebnej komisie informoval, že volebnej komisii nebol predložený iný návrh okrem návrhu terajšieho predsedníctva a revízora. Na základe uvedeného boli vykonané voľby v tomto poradí :

1. Kandidát na predsedu – Mgr. Róbert Peťko, za : 56, zdržal sa : 0. proti : .0.

2. Kandidát na podpredsedu – Jozef Durec, za : 56, zdržal sa : 0, proti : 0.

3. Kandidát na člena predsedníctva – Ladislav Knébl, za :56, zdržal sa: 0, proti : 0.

4. Kandidát na revízora – Ľuboš Kmeť, za : 56, zdržal sa: 0, proti : 0.

Predseda volebnej komisie taktiež informoval, že predseda MO APVV si za svoju pokladníčku opätovne vybral p. Martu Gašparovú.

 

K bodu 9

Diskusia : 

       -     do diskusie sa prvý prihlásil Mgr. Peťko, ktorý zagratuloval členovi p.Říhovi k životnému jubileu dožitých 60 rokov a odovzdal večný dar.

 • Do diskusie sa zapojil p. Knébl, ktorý informoval o akcii z roku 2017 – splavovanie Baťovho kanála, ktorého sa zúčastnilo 20 osôb na 2 lodiach.informoval o tom, že sa počas výletu zúčastnili i miestnych slávností. Pričom informoval, že túto akciu budeme opakovať i v roku 2018 v rámci plánu činnosti na rok 2018 ak teda bude o túto akciu záujem.
 • Taktiež informoval a zároveň navrhol doplniť plán činnosti o akciu splavovanie Dunajca. Navrhol, že táto akcia by bola trojdňová( piatok až nedeľa). Navrhol, že ekonomickejšie je sa presunúť vlakom, pretože prenájom autobusu na tri dni je finančne náročné. Taktiež uviedol, že je tam následne množstvo možností navštíviť zaujímavé miesta ( Pieniny, poľské kúpeľné mesto jediné v horách v Poľsku ako i návštevu trhov) Informoval, že ubytovanie, cestu i stravu by si hradil každý sám a splavovanie Dunajca by hradila APVV Malacky. Tento návrh bol zaradený do plánu činností na rok 2018.
 • Do diskusie sa zapojil i p. Matejovič, ktorý požiadal o aktualizáciu web stránky MO APVV Malacky.

K bodu 10

      Predseda mandátovej komisie Ernest Sokol informoval o kontrole prítomnosti členov pričom účasť bola 56 členov a 6 čestných členov. Taktiež informoval o kontrole členských preukazov, pričom neboli zistené nedostatky.

     Predseda návrhovej komisie JUDr. Jozef Lopatka predniesol návrh uznesenia. Vzhľadom k tomu, že neboli vznesené pripomienky ani iné návrhy dal predsedajúci o prijatí návrhu uznesenia hlasovať. Výsledok hlasovania : za 56.

     Predseda MO APVV následne členskú schôdzu  o 18: 45 hod. ukončil s tým, že predsedníctvo bude pokračovať v plnení tých úloh,  ktoré boli schválené v uznesení a zároveň ubezpečil všetkých členov, že predsedníctvo urobí všetko preto aby APVV a  MO APVV Malacky  naberala na svojom význame a bude vynakladať všetko svoje úsilie v prospech našich členov. 

     Schôdza ďalej pokračovala spoločenským posedením, kde bolo podané občerstvenie, prebehol aj výber členských príspevkov a akcia bola ukončená o 20:45 hod.  

 

V Malackách dňa 16.2.2018

 

Zapísal : Emil Hubina                 

 

Správa

o činnosti MO APVV Malacky v roku 2017

Vážené kolegyne a kolegovia.

Vážení kolegovia srdečne Vás vítam na výročnej schôdzi APVV Miestnej organizácie Malacky. Chcem poďakovať  Jednotke  podpory Malacky, ktorá ním poskytla tento priestor, kde sme sa stretli už viac krát.

Chcel by som Vám v skratke pripomenúť históriu ako i súčasnosť MOAPVV Malacky. 

Naša asociácia vznikla v roku 2007 presne 22.6.2007 uskutočnením ustanovujúcej členskej schôdze za prítomnosti 15 + 6 členov, ako člen č. 23 v rámci APVV. Jej činnosť bola charakterizovaná ako organizácia ktorá združuje vo svojich radoch príslušníkov PZ, ZVJS, SIS, ŽP t. č. výsluhových dôchodcov. Od zakladajúcej členskej schôdze uplynie tento rok 10 rokov pričom organizácia sa postupne rozrastá a aktívne sa zapája nielen do činnosti v rámci okresu ale je taktiež aktívnym členom asociácie PVV v rámci celého Slovenska.

 • Počet členov sa koncom roka zastavil na čísle 88 stálych členov
  •  Nový členovia  -  Bc. MÁJEK Igor , Mgr. SEDLÁK Branislav
  •  úmrtie     - nebolo
 • Dokumentácia zasielanie podkladov sú na požadovanej úrovni, podklady sú zasielané včas. Dochádza postupne k zmene zasielania informácií kedy prezídium požaduje informácie v elektronickej forme. Taktiež dochádza i k postupnej zmene evidovania členov ako i ďalšia modernizácia. 
 • V rámci sociálneho fondu boli oslávencom odovzdané dary pri príležitosti osláv okrúhlych narodenín v roku 2017 :

50 rokov  Stanislav Blusk, Anetta Matoušková , Peter Prošek 

60 rokov František Hurban

70 rokov Vladimír Okša , Vladimír Obselka 

80 rokov  Ján Minárik

 

 • v priebehu roka neboli riešené žiadne sťažnosti ani priestupky členov, ktorým by bolo nutné ukončiť členstvo porušením stanov
 • spolupráca s APVV  pri odvádzaní poplatkov bola bezproblémová, takisto i výber členských poplatkov 
 • v roku 2017 máme evidovaných  7 čestných členov

Predsedníctvo pracovalo v roku 2017 pracovalo v zložení :

Predseda MO APVV Malacky:   Mgr. Róbert Peťko

Podpredseda MO APVV Malacky:   Jozef Durec

Člen predsedníctva MO APVV Malacky: Ladislav Knébl

Pokladník MO APVV Malacky: Marta Gašparová

Kontrolór  Ľuboš Kmeť

 

Činnosť MO APVV sa riadilo čl. 3. Predsedníctvo sa priebežne v zmysle plánu stretávalo najmä v súvislosti s organizovaním spoločných akcií organizovaných v rámci schváleného plánu činnosti na rok 2017.

Predseda MO APVV sa zúčastnil  na XII kongrese v Tatranskej Lomnici. Závery nájdete na oficiálnej stránke APVV v prípade na požiadanie zašlem. 

Predsedníctvo APVV pracovalo v rovnakom zložení ako v roku 2016

Prezident APVV -  JUDr. Hristo Gluškov 

1. vicepreziden –  JUDr. Martin Sitiar

Viceprezident –  Mgr. Ladislav Dome

Člen prezídia –  Mgr. Róbert Peťko

Člen prezídia –  JUDr. Ladislav Maličký

Člen prezídia –  JUDr. Juraj Pida

Člen prezídia –  Bc. Milan Piroh

 

Príloha 1,2, 3  - rozpočet, zápisnica a uznesenie z XII kongresu 2017

 

 

 

K jednotlivým akciám v rámci plánu akcií za rok 2017 :

 • pletenie veľkonočných korbáčov – všetci zúčastnený sa bavili pletením korbáčov , účasť nebola veľká  
 • Deň polície a oslavy MDD v Jednotke  podpory Malacky , účasť bola väčšia ako v roku 2016 čo ma teší avšak budem rád ak sa do akcií poriadaných MO APVV Malacky zapojí ešte viac členov a ich rodinných príslušníkov. Celkovo bolo 52 účastníkov.  Deti dostávali sladkosti. Členovia a rodinný príslušníci sa zabavili pri športových aktivitách.
 • Ďalšou  vydarenou akciou bolo splavovanie Baťovho kanála, ktorého sa zúčastnilo 12 členov a 9 rodinných príslušníkov na dvoch lodiach. Táto akcia sa vydarila, dúfam že v nej budeme pokračovať.
 • Členovia  APVV sa nezúčastnili 3 ročníka súťaže APPV Bratislavského kraja vo varení gulášu,  nakoľko sa nenazbieralo dostatok členov na zostavenie súťažného tímu, čo je veľká škoda. Tento rok je v pláne činnosti uvedený termín 4 ročníka vo varení gulášu, ktorého sa určite zúčastníme.  
 • Šípkový turnaj ( vianočné posedenie) – 7 ročník sa hral v priestoroch Jednotky  podpory Malacky, turnaja sa zúčastnilo 15 hráčov. Vyhral p. Pokorný a odniesol si putovný pohár, 2 miesto p. Blusk,  3 miesto p. Kupec .

 

Chcel by som týmto poďakovať všetkým ktorý sa na organizovaní a pomoci zúčastnili a požiadať ostatných o väčšiu aktivitu a skvalitňovanie našich akcií. A takisto prišli s novými aktivitami a nápadmi ktoré uvítame.

 

Plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia členskej základne zo 12.2.2017

 

      Členská schôdza uložila:

Členská schôdza ukladá predsedníctvu

 

 1. Zriadiť výstavnú a prezentačnú tabuľu pred OR PZ v Malackách na oznamy pre členov MO APVV Malacky ( stále nie sú ujasnené majetnícke vzťahy, komu tabule patria, týmto žiadam o preloženie úlohy na rok 2018  )
 2. Opätovne nadviazať spoluprácu s policajnými veteránmi ČR. Prenesiem túto požiadavku na Prezídium APVV

 

 

- taktiež v rámci lepšej informovanosti zasielam každému členovi oznámenia prostredníctvom sms správy, kto má mobilné číslo, poprosím o spätnú väzbu. Pevné čísla obtelefonovávam. Komu nechodia správy odo mňa alebo zmenil kontakt poprosím o uvedenie čísla, kam mám zasielať správy. Informácie v rozšírenej podobe sú uverejnené na web stránke. Chcem týmto požiadať o nahlásenie zmeny tel. čísla ako aj adresy na doručovanie písomností, nakoľko i prezídium zasiela gratulácie k významným životným jubileám a tieto sa im vracajú naspäť.

Taktiež žiadam pre lepšiu spoluprácu aby ste mi na sms odpovedali i v prípadoch že sa akcií nezúčastníte. 

Dobré meno APVV sa snažím taktiež šíriť spoluprácou s Jednotou dôchodcov Slovenska, kde sa zúčastňujem ich stretnutí a taktiež som v roku 2017 som  vykonal 7 prednášoky na tému bezpečnosť na cestách ako i na tému ako sa nenechať okradnúť. Taktiež vykonávam prednášky na ZŠ a MŠ v okrese Malacky. Taktiež druhým rokom  prednášam v školách tému polícia dnes a včera v ZŠ Sološnica.

 

Ďakujem Vám všetkým za účasť a chcem Vás požiadať o aktivitu pri organizovaní plánovaných akcií ako i akcií, ktoré pozitívne zviditeľnia našu organizáciu.

 

 

Mgr. Róbert Peťko