Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

výročná schôdza 2023

                         UZNESENIE

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 17.2.2023

Členská schôdza bola riadne a včas zvolaná a vykonaná podľa schváleného programu.

Na výročnej členskej schôdzi bolo prítomných 53 členov a táto v zmysle stanov bola schopná uznášania sa.

1.     Členská schôdza schvaľuje:

a)     Správu o činnosti miestnej organizácie Malacky za rok 2022

b)    Správu o hospodárení MO APVV za rok 2022

c)     Plán činnosti MO APVV Malacky na rok 2023

d)    Finančný rozpočet MO APVV Malacky na rok 2023

e)    Správu jednotlivých komisií

 

2.     Členská schôdza ukladá predsedníctvu

a)     Zvýšiť aktivitu členov MO APVV Malacky pri organizovaní a vykonávaní akcií v zmysle plánu činnosti na rok 2023.      

Zodpovedný:     predseda                                                     Termín: priebežne

b)    Preveriť možnosť získania dotácie z rozpočtu mesta Malacky.

Zodpovedný: predseda                                                   Termín: 30.9.2023

c)     Plniť úlohy z Plánu činnosti na rok 2023.

Zodpovedný: predseda                                                   Termín: priebežne

 

      3.   Berie na vedomie :

          a)            Správu o stave členskej základne.

          b)           Správu revízora o výsledkoch revízie hospodárenia MO APVV Malacky a kontrole činnosti MO APVV  za obdobie  od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 

predseda návrhovej komisie

JUDr. Jozef Lopatka

 

 predsedajúci

Mgr. Róbert Peťko

predseda MO APVV Malacky

                                                        Z Á P I S N I C A

 z členskej schôdze

Asociácia policajtov vo výslužbe Miestna organizácia Malacky

   

            Dňa 17.2.2023 v reštaurácii Park Restaurant & Grill v Malackách o 17:30 hod. sa konala členská schôdza spojená so spoločenským posedením.

 

Program schôdze:

1.         Otvorenie členskej schôdze ( privítanie, schválenie programu )

2.         Voľby komisie -     návrhová, overovateľa zápisnice a určenie zapisovateľa

3.         Správa o činnosti MO a predsedníctva v roku 2022 a vyhodnotenie plnenia úloh                         z uznesenia ostatnej členskej schôdze. 

4.         Správa o hospodárení MO v roku 2022

5.         Plán činnosti na rok 2023

6.         Správa revízora za rok 2022

7.         Rozpočet na rok 2023

8.         Odovzdanie ocenení udelených prezidentom APVV.

9.         Diskusia

10.       Záver – návrh a  prijatie uznesenia.

11.       Spoločenské posedenie

 

K bodu 1.

            Členskú schôdzu začal a viedol predsedaMO APVV, ktorý privítal všetkých prítomných vrátane hostí (prezenčná listina).

            Konštatoval, že na schôdzi  je  z celkového počtu 93 členov prítomných 53  členov, hostia sa na členskú schôdzu nedostavili ( riaditeľ OR PZ v Malackách ).

            Ďalej oboznámil prítomných s návrhom programu, ku ktorému neboli vznesené  návrhy na zmenu a ani na doplnenie.

   

K bodu 2.

a)   Predsedajúci v mene predsedníctva navrhol do návrhovej komisie JUDr. Jozef  Lopatka, JUDr. Ján Minárik, Mgr. Branislav Sedlák a zároveň vyzval prítomných, aby predložili ďalšie návrhy. K prednesenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani iné návrhy.

b)   Predsedajúci v mene predsedníctva navrhol ako zapisovateľa a overovateľa zápisnice Emila Hubinu  a zároveň vyzval prítomných, aby predložili ďalšie návrhy. K prednesenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani iné návrhy.

Návrhová komisia, zapisovateľ, overovateľ zápisnice, taktiež aj program VČS bol jednohlasne schválený.

 

K bodu 3,4.

            Správu o činnosti predsedníctva MO za rok 2022 a Správu o stave členskej základne predniesol predseda. Predseda taktiež vyrozumel členskú základňu o stave plnenia uznesenia uložené na VČS 25.3.2022. Uviedol, že boli splnené úlohy spojené s väčšou aktivitou zúčastňovať sa na akciách v rámci plánu činnosti na rok 2022. Všetci členovia boli o akciách informovaní SMS alebo telefonicky a akcie boli aj zverejňované na web stránke MO Malacky. Úlohy v zmysle plánu činnosti na rok 2022 boli všetky vykonané. Taktiež uviedol, že úloha týkajúca sa založenia účtu nebola splnená vzhľadom k tomu, že platba za vedenie  účtu bola vzhľadom k finančnej hotovosti, s ktorou disponuje MO v nepomere a finančnú hotovosť, ktorej nie je dostatok, sa dá využiť inak ako platením poplatkov v banke. Od tejto úlohy bolo následne upustené.

            Správu o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2022 predniesla pokladníčka Marta Gašparová.

 

K bodu 5.

            Predseda oboznámil prítomných s návrhom plánu činnosti na rok 2023. Zároveň dal slovo členovi predsedníctva Ladislavovi Knéblovi, ktorý predniesol členom plánovanú akciu Pieniny 2023 (program ako i termíny konania). Táto akcia sa bude konať v prípade väčšieho záujmu členov MO APVV Malacky. Zároveň predseda predniesol  možnosť konania namiesto vianočného šipkového turnaja vianočný turnaj v bowlingu, čo následne predseda overí a oboznámi členskú základňu.

 

K bodu 6.

            Správu o výsledkoch revízie hospodárenia v MO   a kontrole činnosti MO  za obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 predniesol predseda MO z dôvodu ospravedlnenia sa revízora p.Kmeťa z neúčasti z VČS.

 

K bodu 7.

            Návrh čerpania finančných  prostriedkov na rok 2023 predniesla pokladníčka Marta Gašparová.                      

 

K bodu 8.

            Predseda miestnej organizácie odovzdal ocenenia udelené prezidentom APVV a to Milanovi Kuzmovi, Ladislavovi Knéblovi, Marte Gašparovej a Jánovi Minárikovi, ktoré boli  udelené na návrh predsedu MO APVV Malacky. Zároveň predseda odovzdal p.Kuzmovi vecný dar pri príležitosti životného jubilea 70 rokov.

     Následne prerušil predseda rokovanie schôdze a vyzval členov návrhovej komisie, aby zozbierali ďalšie  návrhy od prítomných členov.    

    

K bodu 9.

            Do diskusie sa zapojil predseda MO APVV Malacky a predniesol návrh, ktorý dal do návrhovej komisie vo veci zvýšenia mimoriadneho členského príspevku na 11€. Ako dôvod na zvýšenie mimoriadneho členského príspevku uviedol neustále zdražovanie spôsobené valorizáciou cien. Táto valorizácia sa premietla už aj v rozpočte za rok 2022, kedy prišlo k zníženiu finančnej hotovosti v pokladni MO Malacky. Tento stav bol o to výraznejší, že po rokoch pandémie došlo k obnoveniu aktivít a akcií Asociácie okresu Malacky.

            Do diskusie sa následne zapojil i člen Emil Hubina, ktorý sa stotožnil a potvrdil nutnosť zvýšenia mimoriadneho členského príspevku, aby boli zachované všetky plánované akcie na nasledujúce roky. Taktiež uviedol, že je tu možnosť získať podporu z mesta Malacky, za splnenia určitých podmienok. Vzhľadom k tomu, že podmienkou je mať však založený účet v bankovej inštitúcii, by táto podpora vyšla iba na platbu bankových poplatkov. Z tohoto dôvodu predseda preverí s primátorom mesta Malacky možnosti podpory našeho občianskeho združenia na vedení mesta Malacky. Taktiež preverí termín a podmienky podania tejto žiadosti o dotáciu MO APVV Malacky.

 

K bodu 10,11.

            Predseda návrhovej komisie JUDr. Jozef Lopatka predniesol a dal hlasovať o  návrhu zvýšenia mimoriadneho členského príspevku z 6€ na 11€ . Výsledok hlasovania: za: 53     proti:    0   zdržali sa:   0

            Predseda návrhovej komisie JUDr. Jozef Lopatka následne predniesol návrh uznesenia. Výsledok hlasovania: za: 53     proti:    0   zdržali sa:   0

     

            Schôdza ďalej pokračovala spoločenským posedením, kde bolo podané občerstvenie, boli vybraté aj členské príspevky a akcia bola ukončená o 22:00 h. 

 

 

V Malackách dňa 17.2.2023

 

Zapisovateľ: Emil Hubina

            

                                                                          predsedajúci členskej schôdzi

                                                                                                     Mgr. Róbert Peťko

                                                                                           predseda MO APVV Malacky

Správa

o činnosti MO APVV Malacky v roku 2022

 

 

Vážené kolegyne a kolegovia.

Vážení kolegovia srdečne Vás vítam na výročnej schôdzi APVV Miestnej organizácie Malacky. Chcem poďakovať za Vašu účasť v týchto stále ťažkých časoch spôsobených najmä pandémiou koronavírusu

Chcel by som Vám v skratke pripomenúť históriu ako i súčasnosť MO APVV Malacky.

Naša asociácia vznikla v roku 2007 presne 22.6.2007 uskutočnením ustanovujúcej členskej schôdze za prítomnosti 15 + 6 členov, ako člen č. 23 v rámci APVV. Jej činnosť bola charakterizovaná ako organizácia ktorá združuje vo svojich radoch príslušníkov PZ, ZVJS, SIS, ŽP t. č. výsluhových dôchodcov. Od zakladajúcej členskej schôdze uplynie tento rok 16 rokov pričom organizácia sa postupne rozrastá a aktívne sa zapája nielen do činnosti v rámci okresu,  ale je taktiež aktívnym členom APVV v rámci celého Slovenska.

-   Počet členov sa koncom roka zastavil na čísle 93 stálych členov

o     Nový členovia v roku 2022 - Ing.Ján Rigler, Ján Skácal, Marián Polák, Gabriel Gregorčík, Juraj Šipka

o     úmrtie

-        Dokumentácia zasielanie podkladov sú na požadovanej úrovni, podklady sú zasielané včas. Prezídium požaduje informácie v elektronickej forme čo momentálne prebieha vzmysle pokynov a plánov. Taktiež dochádza i k postupnej zmene evidovania členov ako i ďalšia modernizácia.

-        V rámci sociálneho fondu boli oslávencom odovzdané dary pri príležitosti osláv okrúhlych narodenín v roku 2022.

-        v priebehu roka neboli riešené žiadne sťažnosti ani priestupky členov, ktorým by bolo nutné ukončiť členstvo porušením stanov

-        spolupráca s APVV  pri odvádzaní poplatkov bola bezproblémová, takisto i výber členských poplatkov, avšak výber nie je taký aký by sme si predstavovali. V roku 2023 budeme k výberu členského postupovať ráznejšie a budeme musieť síce neradi, ale i  pristupovať i k ukončeniu členstva z dôvodu nezaplatenia členského príspevku.

-        v roku 2022 máme evidovaných  7 čestných členov

 

Predsedníctvo pracovalo po nových voľbách v roku 2022 v zložení :

Predseda MO APVV Malacky:                                Mgr. Róbert Peťko

Podpredseda MO APVV Malacky:                          Jozef Durec

Člen predsedníctva MO APVV Malacky:                Ladislav Knébl

Pokladník MO APVV Malacky:                               Marta Gašparová

Kontrolór                                                                   Ľuboš Kmeť

 

Činnosť MO APVV sa riadilo čl. 3. Predsedníctvo sa priebežne Stretávalo, avšak vzhľadom k pandemickej situácii neboli organizované žiadne akcie, či už Okresného alebo krajského formátu.

Predseda MO APVV sa zúčastnil  na XVII kongrese v Tatranskej Lomnici. Závery nájdete na oficiálnej stránke APVV v prípade na požiadanie zašlem.

Predsedníctvo APVV pracovalo v roku 2022 v zložení:

Prezident APVV -      JUDr. Hristo Gluškov

 1. vicepreziden –       JUDr. Ján Štepanovský

Viceprezident –          Mgr. Ladislav Dome

Člen prezídia –           Mgr. Róbert Peťko

Člen prezídia –           JUDr. Milan Poliačik

Člen prezídia –           JUDr. Juraj Pida

Člen prezídia –           Bc. Milan Piroh

 

Príloha 1,2, 3  - rozpočet, zápisnica a uznesenie z XVII kongresu 2022

 

 

 

K jednotlivým akciám v rámci plánu akcií za rok 2022 :

 

-        Deň polície a oslavy MDD sa konal v Jednotke  podpory Malacky , po dvoch rokoch sme sa mohli spoločne stretnúť. Pri guláši a rôznych súťažiach sa zabavili nielen členovia APVV ale aj rodinný príslušníci a najmä naše deti a vnúčatá, ktoré za svoje výkony v súťažiach boli odmenené sladkosťami. Dúfam, že o rok sa zapojí ešte viac našich členov a ich rodinných príslušníkov.

-        Šípkový turnaj ( vianočné posedenie) – 10 ročník sa hral v priestoroch Jednotky  podpory Malacky, pri kapustnici sme sa príjemne zabavili pričom turnaj prebehol v dobrej nálade. 10. ročník vyhral  p. Branislav Hájek a odniesol si putovný pohár.

 

 

Plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia členskej základne zo dňa 25.3.2022.

 

a)     Zvýšiť aktivitu členov MO APVV Malacky pri organizovaní a vykonávaní akcií v zmysle plánu činnosti na rok 2022.                                                                       Zodpovedný:     predseda                                                      Termín: priebežne

b)    Zriadiť bankový účet MO APVV Malacky

Zodpovedný: predseda                                                    Termín: priebežne

c)     Plniť úlohy z Plánu činnosti na rok 2022.

Zodpovedný: predseda                                                    Termín: priebežne

K písmenu a) všetci členovia asociácie policajtov vo výslužbe miestnej organizácie Malacky boli formou SMS, ako aj zverejňovaním na web stránke MO Malacky  prípadne  telefonicky rozumievaní  o akciách konaných v zmysle plánu činností. Ocenil by som väčšiu aktivitu ako aj účasť na akciách.

K písmenu b) na základe uloženej úlohy, zriadiť bankový účet MO APVV Malacky som obišiel viaceré banky. Za vedenie účtu by sme ročne platili minimálne 100 €, čo sa mi zdá vzhľadom na množstvo finančnej hotovosti ktorú máme v pokladni  je veľa. Na základe toho to zistenia navrhujem pokračovať tak ako doposiaľ, teda tak, že finančnú hotovosť má pri sebe pokladnik asociácie policajtov vo výslužbe okresu Malacky.

K písmenu c) Úlohy boli splnené v zmysle Plánu činnosti na rok 2022

 

Na záver by som chcel apelovať na nahlasovanie  zmien  tel. čísla ako aj adresy na doručovanie písomností, nakoľko i prezídium zasiela gratulácie k významným životným jubileám a tieto sa im vracajú naspäť.

Taktiež žiadam pre lepšiu spoluprácu, aby ste mi na sms odpovedali i v prípadoch, že sa akcií nezúčastníte. Kto sa mi neozýval volám následne a zisťujem si informácie osobne, čo však zaberá dosť môjho času.

Dobré meno APVV sa snažím taktiež šíriť spoluprácou s Jednotou dôchodcov Slovenska, kde sa zúčastňujem ich stretnutí. Taktiež vykonávam prednášky na ZŠ a MŠ v okrese Malacky. V roku 2022 som prednášal aj na základných školách tému polícia dnes a včera .

 

Ďakujem Vám všetkým za účasť a chcem Vás požiadať o aktivitu pri organizovaní plánovaných akcií ako i akcií, ktoré pozitívne zviditeľnia našu organizáciu.  pevne verím, že situácia už bude taká, že nás nebude obmedzovať v plánovaných akciách.

 

Predseda MO APVV Malacky

Mgr. Róbert Peťko