Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Fotogaléria

2019

         UZNESENIE

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 22.2.2019

Členská schôdza bola riadne a včas zvolaná a vykonaná podľa schváleného programu. 

Na výročnej členskej schôdzi bolo prítomných  65  členov a táto v zmysle stanov bola schopná uznášania sa.

 1. Členská schôdza schvaľuje:
 1. Správu o činnosti miestnej organizácie Malacky za rok 2018
 2. Správu o hospodárení MO APVV za rok 2018
 3. Plán činnosti MO APVV Malacky na rok 2019
 4. Finančný rozpočet MO APVV Malacky na rok 2019
 5. Správu jednotlivých komisií

 

 1. Členská schôdza ukladá predsedníctvu
 1. Zvýšiť aktivitu členov MO APVV Malacky pri organizovaní a vykonávaní akcií v zmysle plánu činnosti na rok 2019.

Zodpovedný: predseda Termín: priebežne 

 1. Plniť úlohy z Plánu činnosti na rok 2019.

Zodpovedný: predseda Termín: priebežne

 1. Preveriť možnosť konania  Vianočného Bowlingového turnaja 

Zodpovedný: predseda Termín:  do 31.8.2019

      3. Berie na vedomie :

          a) Správu o stave členskej základne.

          b) Správu revízora o výsledkoch revízie hospodárenia MO APVV Malacky a kontrole činnosti MO APVV  za obdobie  od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 

predseda návrhovej komisie                                                             predsedajúci  

JUDr. Jozef Lopatka                                                                      Mgr. Róbert Peťko

                                                                                                                  predseda

         Zápisnica

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 22.2.2019

 

Dňa 22.2.2019 sa v objekte MVSR – Jednotky podpory Malacky o 17:30 hod. konala členská schôdza spojená so spoločenským posedením.

Program schôdze:

1. Otvorenie členskej schôdze ( privítanie, schválenie programu )

2. Voľby komisie -            Návrhová  

- Mandátová

- Určenie zapisovateľa 

 

3. Správa o činnosti MO a predsedníctva v roku 2018 

4. Správa o hospodárení MO v roku 2018   

5. Plán činnosti na rok 2019

6. Správa revízora za rok 2018

7. Rozpočet na rok 2019 

8. Diskusia

9. Schválenie uznesenia

10. Záver členskej schôdze 

 

K bodu 1

-Členskú schôdzu otvoril a program predniesol predseda Mgr. Róbert Peťko. Program bol jednomyseľne schválený v počte 61 členov Za, proti  0, zdržal sa 0.

K bodu 2

 • Boli schválené komisie v zložení Návrhová: predseda JUDr. Lopatka, členovia Sedláček, Kliment. Mandátová komisia v zložení: predseda Sokol, členovia Turánek, tekel. Za zapisovateľa bol zvolený Emil Hubina.

 

K bodu 3

 •     Správu o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2018 predniesol predseda MO APVV. Informoval o tom že boli ako hostia pozvaní Riaditeľ KR PZ Bratislava, ktorý na pozvanie nereágoval a taktiež riaditeľ OR PZ Malacky, ktorý sa ospravedlnil. Za prezídium sa zúčastnil samotný predseda MO APVV Malacky nakoľko je členom prezídia. Informoval o plnení úloh z uznensenia členskej schôdze zo dňa 16.2.2018,  kde zároveň požiadal o vypustenie úlohy zriadenie informačnej tabule pred OR PZ v Malackách z dôvodu nevysporiadania pozemkov kde sa tabuľa nachádza ako i neefektívnosti tejto tabuľe. Taktiež informoval o uznesení a zápisnice z XIII Kongresu APVV konaného 19-21.9.2018 , kde vyzdvihol prácu prezídia najmä v oblasti valorizácie dôchodkov.    

K bodu 4 

 • Správu o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2018 predniesla pokladníčka Marta Gašparová.

K bodu 5 

 • Predseda predniesol plán činnosti na rok 2019, pričom informoval o vypustení akcii na rok 2019 a to splavovanie Dunajca ( z dôvodu že už nebolo možné zarezervovať termín na rok 2019, a informoval že v prípade záujmu bude do plánu opätovne zaradený ) a plavbu po Baťovom kanály ( ten bol zrušený pre nezáujem členov ). Taktiež navrhol o zaradenie akcie kúpanie vo Veľkom Mederi.

 

K bodu 6

 • Správu revízora predniesol revízor Ľuboš Kmeť.

K bodu 7

 • Návrh čerpania finančných  prostriedkov na rok 2019 predniesla pokladníčka Marta Gašparová.

K bodu 8 Diskusia 

 • Do diskusie sa prihlásil F. Hurban, ktorý navrhol vymeniť v pláne činnosti šípkový turnaj za bowlingový vianočný turnaj. Predseda si poznačil s tým, že preverí ceny a možnosti na usporiadanie tejto činnosti a následné zaradenie do plánu činnosti na rok 2019
 • Taktiež sa prihlásil M. Kuzma, hovoril o tom že sa zvyšuje ročný rozpočet na plánované akcie a to že je málo záujemcov na akcie Hovoril o akcii Pieniny a taktiež, že v prípade bowlingového turnaja či dovolia si priniesť na akciu kapustnicu. Taktiež spomenul turnaj v šípkach, že ak ho niekto vyhrá 3 krát tak mu ostáva putovný pohár. Taktiež uviedol , že je treba rozvíjať spoluprácu s ostatnými organizáciami, Jednotou Dôchodcov. Taktiež hovoril o vylúčení členov, ktorú podľa neho robí členský schôdza na čo bol predsedom upozornený aby si pozrel stanovy APVV, článok 8, kde je postup iný ako sa domnieval. Taktiež upozornil na to aby sa na akcii súťaž vo varení gulášu zúčastnilo viac členov, na čo bol taktiež predsedom upozornený, že túto akciu si zobral na organizovanie min rok on a 7 dní pred akciou oznámil, že pôvodných 20 členov ktorí sa na akciu prihlásili zrušili účasť. Na základe toho predseda narýchlo vyzval členov ale prihlásili sa iba dvaja a títo spoločne s predsedom reprezentovali MO APVV Malacky na krajskej súťaži.

 

K bodu 10

      Predseda mandátovej komisie Ernest Sokol informoval o kontrole prítomnosti členov pričom účasť bola 61 členov a 6 čestných členov. Taktiež informoval o kontrole členských preukazov, pričom neboli zistené nedostatky.

     Predseda návrhovej komisie JUDr. Jozef Lopatka predniesol návrh uznesenia. Vzhľadom k tomu, že neboli vznesené pripomienky ani iné návrhy dal predsedajúci o prijatí návrhu uznesenia hlasovať. Výsledok hlasovania : za 51.

     Predseda MO APVV následne členskú schôdzu  o 18: 45 hod. ukončil s tým, že predsedníctvo bude pokračovať v plnení tých úloh,  ktoré boli schválené v uznesení a zároveň ubezpečil všetkých členov, že predsedníctvo urobí všetko preto aby APVV a  MO APVV Malacky  naberala na svojom význame a bude vynakladať všetko svoje úsilie v prospech našich členov. 

     Schôdza ďalej pokračovala spoločenským posedením, kde bolo podané občerstvenie, boli vykonané gratulácie oslávencom Švarc ( 70 rokov ) Durec ( 60 rokov ), prebehol aj výber členských príspevkov a akcia bola ukončená o 21:15 hod.  

 

V Malackách dňa 22.2.2019

 

Zapísal : Emil Hubina     

Prepis vykonal

Mgr. Róbert Peťko 

Správa

o činnosti MO APVV Malacky v roku 2018

Vážené kolegyne a kolegovia.

Vážení kolegovia srdečne Vás vítam na výročnej schôdzi APVV Miestnej organizácie Malacky. Opätovne chcem poďakovať  Jednotke  podpory Malacky, ktorá nám poskytla tento priestor, kde sme sa stretli už viac krát.

Chcel by som Vám v skratke pripomenúť históriu ako i súčasnosť MOAPVV Malacky. 

Naša asociácia vznikla v roku 2007 presne 22.6.2007 uskutočnením ustanovujúcej členskej schôdze za prítomnosti 15 + 6 členov, ako člen č. 23 v rámci APVV. Jej činnosť bola charakterizovaná ako organizácia ktorá združuje vo svojich radoch príslušníkov PZ, ZVJS, SIS, ŽP t. č. výsluhových dôchodcov. Od zakladajúcej členskej schôdze uplynie tento rok 12 rokov pričom organizácia sa postupne rozrastá a aktívne sa zapája nielen do činnosti v rámci okresu ale je taktiež aktívnym členom asociácie PVV v rámci celého Slovenska.

 • Počet členov sa koncom roka zastavil na čísle 91 stálych členov
  •  Nový členovia  -   Ing. Branislav Balún, Ing. Vladimír Dobrodský, Jaroslav Krúžek
  •  úmrtie     - nebolo
 • Dokumentácia zasielanie podkladov sú na požadovanej úrovni, podklady sú zasielané včas. Prezídium požaduje informácie v elektronickej forme čo momentálne prebieha vzmysle pokynov a plánov. Taktiež dochádza i k postupnej zmene evidovania členov ako i ďalšia modernizácia. 
 • V rámci sociálneho fondu boli oslávencom odovzdané dary pri príležitosti osláv okrúhlych narodenín v roku 2018. 
 • v priebehu roka neboli riešené žiadne sťažnosti ani priestupky členov, ktorým by bolo nutné ukončiť členstvo porušením stanov
 • spolupráca s APVV  pri odvádzaní poplatkov bola bezproblémová, takisto i výber členských poplatkov, avšak výber nie je taký aký by sme si predstavovali. V roku 2019 budeme k výberu členského postupovať ráznejšie a budeme musieť síce neradi, ale i  pristupovať i k ukončeniu členstva z dôvodu nezaplatenia členského príspevku.
 • v roku 2018 máme evidovaných  7 čestných členov

Predsedníctvo pracovalo po nových voľbách v roku 2018 v zložení :

Predseda MO APVV Malacky:   Mgr. Róbert Peťko

Podpredseda MO APVV Malacky:   Jozef Durec

Člen predsedníctva MO APVV Malacky: Ladislav Knébl

Pokladník MO APVV Malacky: Marta Gašparová

Kontrolór  Ľuboš Kmeť

 

Činnosť MO APVV sa riadilo čl. 3. Predsedníctvo sa priebežne v zmysle plánu stretávalo najmä v súvislosti s organizovaním spoločných akcií organizovaných v rámci schváleného plánu činnosti na rok 2018.

Predseda MO APVV sa zúčastnil  na XIII kongrese v Tatranskej Lomnici. Závery nájdete na oficiálnej stránke APVV v prípade na požiadanie zašlem. 

Predsedníctvo APVV pracovalo v rovnakom zložení ako v roku 2018

Prezident APVV -  JUDr. Hristo Gluškov 

1. vicepreziden –  JUDr. Martin Sitiar

Viceprezident –  Mgr. Ladislav Dome

Člen prezídia –  Mgr. Róbert Peťko

Člen prezídia –  JUDr. Ladislav Maličký

Člen prezídia –  JUDr. Juraj Pida

Člen prezídia –  Bc. Milan Piroh

 

Príloha 1,2, 3  - rozpočet, zápisnica a uznesenie z XIII kongresu 2018

 

 

 

K jednotlivým akciám v rámci plánu akcií za rok 2018 :

 • pletenie veľkonočných korbáčov – všetci zúčastnený sa bavili pletením korbáčov , účasť nebola veľká, ak i tento rok nebude účasť vyššia budeme rozhodovať o jej vyradenia z plánu akcií na nasledujúci rok  
 • Deň polície a oslavy MDD v Jednotke  podpory Malacky , účasť bola väčšia ako v roku 2017 čo ma teší avšak budem rád ak sa do akcií poriadaných MO APVV Malacky zapojí ešte viac členov a ich rodinných príslušníkov. Celkovo bolo 56 účastníkov.  Deti dostávali sladkosti. Členovia a rodinný príslušníci sa zabavili pri športových aktivitách.
 • Akcia splavovanie Baťovho kanála,  nebola uskutočnená pre nezáujem a tento rok bola taktiež vyradená z plánu činnosti na rok 2019. V prípade záujmu bude opätovne navrhnutá v roku 2020.
 • Členovia  APVV sa zúčastnili 4 ročníka súťaže APPV Bratislavského kraja vo varení gulášu,  je to vydarená akcia, kde sme sa síce neumiestnili na výherných miestach, ale reprezentovali sme MO APVV Malacky čestne. Jedinou chybičkou bola len malá účasť členov, dúfam že tento rok sa to zmení.
 • Splavovanie Dunajca - Pieniny, veľmi vydarená akcia, fotografie najdete na našej web. stránnke. Na rok 2019 nie je táto akcia zaradená do plánu činnosti v roku 2019, v prípade záujmu je ju možné zaradiť v roku 2020 do plánu činnosti.   
 • Šípkový turnaj ( vianočné posedenie) – 8 ročník sa hral v priestoroch Jednotky  podpory Malacky, pri kapustnici sme sa príjemne zabavili pričom prebehol v dobrej zábave i šípkový turnaj. Vyhral p. Dušan Šimuna a odniesol si putovný pohár.

 

Chcel by som týmto poďakovať všetkým ktorý sa na organizovaní a pomoci zúčastnili a požiadať ostatných o väčšiu aktivitu a skvalitňovanie našich akcií. A takisto prišli s novými aktivitami a nápadmi ktoré uvítame.

 

 

 

Plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia členskej základne zo 16.2.2018

 

      Členská schôdza uložila:

Členská schôdza ukladá predsedníctvu

 

 1. Zriadiť výstavnú a prezentačnú tabuľu pred OR PZ v Malackách na oznamy pre členov MO APVV Malacky – túto úlohu by som žiadal zrušiť, na oznamy pre členov nám slúži webová stránka ako i informujem prostredníctvom sms o akciách a dôležitých informáciách, ktoré by som nerád zverejňoval na verejne prístupných miestach.

 

 

Chcel by som apelovať na nahlasovanie  zmien  tel. čísla ako aj adresy na doručovanie písomností, nakoľko i prezídium zasiela gratulácie k významným životným jubileám a tieto sa im vracajú naspäť.

Taktiež žiadam pre lepšiu spoluprácu aby ste mi na sms odpovedali i v prípadoch že sa akcií nezúčastníte. 

Dobré meno APVV sa snažím taktiež šíriť spoluprácou s Jednotou dôchodcov Slovenska, kde sa zúčastňujem ich stretnutí a taktiež som v roku 2018 som  vykonal 5 prednášok na tému bezpečnosť na cestách ako i na tému ako sa nenechať okradnúť. Taktiež vykonávam prednášky na ZŠ a MŠ v okrese Malacky. V roku 2018 som prednášal aj na základných školách tému polícia dnes a včera .

 

Ďakujem Vám všetkým za účasť a chcem Vás požiadať o aktivitu pri organizovaní plánovaných akcií ako i akcií, ktoré pozitívne zviditeľnia našu organizáciu.

 

 

Mgr. Róbert Peťko