Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Vitajte na stránke Asociácie policajtov vo výslužbe MO Malacky

     Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len APVV) bola zaregistrovaná na MV SR dňa 6. marca 2006 ako nepolitické, dobrovoľné záujmové občianske združenie príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku.
   Cieľom činnosti APVV je združovanie bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka a náboženstva bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe.
     Hlavnou myšlienkou a heslom APVV je povinnosť, úcta, priateľstvo.

Vážení kolegovia APPV.

Chcem Vás a Vašich rodinných príslušníkov pozvať na oslavy Dňa polície ako i oslavy MDD, ktoré sa uskutočnia dňa 4.6.2022 v priestoroch Jednotky podpory Malacky. 

O občerstvenie “gulášik od Laciho Knébla” ako i dobrú zábavu detí bude postarané. Začiatok akcie je o 09:00 hod.

 

Predseda MO APVV Malacky

Mgr. Róbert Peťko

 

HROMANDÁ PRIPOMIENKA

Hromadná pripomienka verejnosti (APVV) k návrhu zákona, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru,

Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra SR predložilo dňa 16. 12. 2021, do medzirezortného pripomienkového konania zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

APVV, s cieľom zvyšovať záujem o službu v Policajnom zbore, ako aj zvyšovať atraktivitu a spoločenskú prestíž policajného povolania, zaslala MV SR svoje vyjadrenie, už po zverejnení predbežnej informácie o pripravovanej novelizácii zákona, s návrhom priamo v zákone legalizovať postavenie príslušníkov vo výslužbe a predložený návrh bol precizovaný aj v paragrafovom znení.

Znavrhovaných oblastí bolo predkladateľom do novely zákona akceptované legalizovanie postavenia policajtov vo výslužbe, ale neboli akceptované návrhy, aby bolo priamo v zákone ustanovená:

 1. Možnosť ministerstva poskytovať zdravotnú starostlivosť aj policajtom vo výslužbe

  podľa § 145 tohto zákona.

 2. Oprávnenosť ministerstva v primeranom rozsahu vytvárať podmienky pre

  uspokojovanie kultúrnych, rekreačných a telovýchovných potrieb príslušníkov vo

  výslužbe a pre ich záujmovú činnosť.

 3. Možnosť profesijných stavovských organizácií združujúcich príslušníkov vo výslužbe

  predkladať vedúcim služobných úradov podľa § 1 ods. 4, písm. a) tohto zákona

  návrhy súvisiace so sociálnym a zdravotným zabezpečením príslušníkov vo výslužbe.

 4. Možnosť vedúcim služobného úradu podľa § 1 ods. 4, písm. a) a štatutárnym orgánom profesijných stavovských organizácií, na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb príslušníkov vo výslužbe, uzatvárať dohody ovzájomnej

  spolupráci.
  Naša pripomienka smeruje k tomu, aby boli do novely zákona ustanovené aj vyššie

uvedené oblasti a k zneniu § 269, ods. 3, keďže povýšenie do vyššej hodnosti patrí určite vyššiemu spoločenskému ohodnoteniu žiadame, aby:

 1. a)  možnosť povýšenia do vyššej hodnosti policajta vo výslužbe bola nielen v súvislosti so

  skončením služobného pomeru ale aj po skončení služobného pomeru,

 2. b)  návrhy na povýšenia do vyššej hodnosti po skončení služobného pomeru mohli

  podávať aj profesijné stavovské organizácie.

  Zásadná hromadná pripomienka Asociácie policajtov vo výslužbe je zverejnená na

Portáli právnych predpisov https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/791

Aby sme mohli rokovať so zástupcami Ministerstva vnútra SR potrebujeme získať minimálne 500 podporovateľov.

 

Ak s rozhodnete túto iniciatívu Asociácie policajtov vo výslužbe podporiť stačí si otvoriť stránku:

https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_verejnosti_k_navrhu_zakona_ktorym_sa_m eni_a_dopa_zakon__731998_z_z_o_tatnej_slube_prislunikov_policajneho_zboru_sis_zvajs_a _elezninej_policie tam vyplniť požadované informácie v časti podpisový formulár a tento podpísať.

Následne dostanete email, ktorý je potrebné potvrdiť ! Ak tento email nepotvrdíte Váš podpis bude neplatný.


Za Vašu podporu vopred ďakujeme!

prezídium APVV

 

Šípkový turnaj 2019

 

 

Krajská súťaž vo varení gulášu Bratislavského kraja v roku 2019, po prvýkrát sme v tejto súťaži zvíťazili. Veľká vďaka všetkým čo sa žúčastnili 

 

Výročná členská schôdza 12. 2. 2017 

    K dobrej zábave na oslavách dňa polície a MDD na včelnici v roku 2015 nám hralo toto novovzniknuté trio našich kolegov. Samozrejme i mnohí daľší sa nenechali zahamiť. A spievalo sa, a spievalo,....

 

Kvôli počasiu a premočenému trávniku bol prvý ročník Turnaja policajných veteránov v roku 2014 zrušený, avšak pri dobrom guláši, pivečku a dobrej hudbe Disko Lea sme pospomínali na časy minulé. Takže prvý ročník bude na budúci rok.

Takto pekne oblečený s logom APVV sme súťažili vo varení guláša.

Partneri

Klub veteránov letiska Kuchyňa