Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Zápisnica

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 13.2.2015

 

Dňa 13.2.2015 sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Malackách 1 poschodie č. dv. 214 o 17:30 hod. konala členská schôdza spojená so spoločenským posedením.

Program schôdze:

1.         Otvorenie členskej schôdze ( privítanie, schválenie programu )

2.         Voľby komisie – návrhová, určenie zapisovateľa     

3.         Správa o činnosti MO a predsedníctva v roku 2014, vyhodnotenie úloh z poslednej členskej schôdze

4.         Správa o hospodárení MO s finančnými prostriedkami  v roku 2014 a návrh čerpania na rok 2015  

5.         Správa revízora MO APVV Malacky za rok 2014

6.         Plán činnosti na rok 2015

7.         Rozpočet na rok 2015

8.         Diskusia

9.         Schválenie uznesenia

10.       Záver členskej schôdze

 

K bodu 1:

Predseda MO APVV Malacky p. Mgr. Peťko – privítal členov MO APVV Malacky na VČS a zároveň privítal aj prezidenta APVV Ing. Pokorného. Oboznámil s programom VČS  a predložil program na schválenie – program bol jednomyseľne schválený.

K bodu 2:

Predseda p. Peťko predniesol návrh na Návrhovú komisiu  v zložení predseda p, Minárik, členovia p. Lopatka a p. Mračka. Taktiež bol navrhnutý zapisovateľ p. Sokol. Návrh komisie a zapisovateľa bol jednomyseľne schválený.

 

 

K bodu 3:

Správu o činnosti MO a predsedníctva za rok 2014 predniesol predseda Mgr. Peťko – viď. Správa.

Vyhodnotil plnenie úloh od poslednej ČS od 7.2. a 7.3.2014. Podrobne oboznámil s vlastnými vykonanými akciami.

V súvislosti s plnením úloh boli úlohy:

-          nadviazať spoluprácu s policajnými veteránmi ČR

-          predložiť podklady n MsÚ Malacky a požiadať o dotáciu občianskeho združenia z mestského rozpočtu

Boli úlohy presunuté na opätovné plnenie v roku 2015.

K bodu 4:

Pokladníčka pani Gašparová predniesla Správu o hospodárení MO s finančnými prostriedkami v roku 2014 a návrh čerpania na rok 2015.

K bodu 5:

Správu revízora predniesol revízor pán Kmeť (viď. Revízna správa)

K bodu 6:

Predseda Mgr. Peťko oboznámil s Plánom činnosti na rok 2015 (viď. Plán činnosti). Pán Abruš doplnil plán o rybársku akciu - začiatok sezóny aj pre deti na štrkovni v Malých Levároch.      Predseda pán Peťko navrhol, aby záverečný šípkový turnaj na konci roka 2015 bol spojený so záverečným posedením na konci roka, taktiež navrhol aj novú akciu „zabíjačku“, túto akciu treba však spresniť, aby naplnila svoj význam.

K bodu 7:

Rozpočet na rok 2015 predniesol predseda Mgr. Peťko (viď. Správa o rozpočte)

K bodu 8:

Slovo dostal čestný predseda pán Kuzma, ktorý uviedol, že nový predseda MO pán Peťko mi pripomenul, ako som aj ja začínal, ako predošlí predseda MO APVV. Pohovoril o tom, ako sa schádzali na výbore. Zdôraznil, že činnosť MO APVV záleží predovšetkým na predsedovi MO, taktiež uviedol, že nástenku pred ORPZ v Malackách by sme mali doplňovať a obhospodarovať. Hovoril o podkladoch k oboznamovaniu s osobnými údajmi našich členov. Žiadal o vyššiu členov predsedníctva MO. Pán Peťko následne uviedol, že podpisom o účasti na VČS taktiež súhlasia s použitím osobných údajov.

Následne sa o slovo prihlásil prezident APVV pán Pokorný. Pozdravil členov MO APVV, poďakoval predošlému, ako aj súčasnému výboru MO APVV. Uviedol, že pokiaľ firmy žiadajú viac, ako 3 osobné údaje už je treba súhlas podľa zákona aj u nás na predsedníctve MO APVV (informácia súvisela so súhlasom o osobných údajoch). Následne hovoril o osobnej úlohe, ktorú má, že sleduje, ako sú výsluhový dôchodcovia vybavovaný v súlade so starobným dôchodkom. Uviedol, že kladne bolo vybavených 9889 žiadostí o starobné dôchodky. Pri vybavovaní náležitostí výsluhových dôchodkov policajtkou pomohla aj naša APVV. Taktiež uviedol, že našou snahou je vylepšiť valorizáciu dôchodkov, na záver poďakoval za odvedenú prácu v prospech našej APVV.

K bodu 9:

Predseda Mgr. Peťko predniesol návrh uznesenia, (viď uznesenie), ktoré bolo doplnené o zriadenie nástenky pred ORPZ v Malackách. Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

K bodu 10:

Predseda Mgr. Peťko poďakoval za účasť na VČS a pozval členov k nachystanému občerstveniu.

 

Zapísal Sokol

Prepis vyhotovil Mgr. Peťko