Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

                            UZNESENIE

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 13.2.2015

 

Členská schôdza bola riadne a včas zvolaná a vykonaná podľa schváleného programu.

Na výročnej členskej schôdzi bolo prítomných 57 členov a táto v zmysle stanov bola schopná uznášania sa.

1.      Členská schôdza schvaľuje:

a)      Správu o činnosti miestnej organizácie Malacky za rok 2014

b)      Správu o hospodárení MO APVV za rok 2014

c)      Plán činnosti MO APVV Malacky na rok 2015

d)      Finančný rozpočet MO APVV Malacky na rok 2015

e)      Správu jednotlivých komisií

2.      Členská schôdza ukladá predsedníctvu

a)      Zriadiť výstavnú a prezentačnú tabuľu pred OR PZ v Malackách na oznamy pre členov MO APVV Malacky

Termín do 1.6.2015

b)      Opätovne nadviazať spoluprácu s policajnými veteránmi ČR

Termín do 1.6.2015

c)      Opätovne predložiť podklady n MsÚ Malacky a požiadať o dotáciu občianskeho združenia z mestského rozpočtu

Termín do 1.9.2015

 

 

Spracoval:

Predseda MO APVV Malacky

Mgr. Róbert Peťko