Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Správa

o činnosti MO APVV Malacky v roku 2014

 

Vážené kolegyne a kolegovia.

Po prvý krát Vám prednášam správu o činnosti MO APVV Malacky v roku 2014. V prvom rade by som chcel poďakovať čestnému predsedovi p. Kuzmovi za pomoc  a cenných radách pri organizovaní a vykonávaní funkcie predsedu APVV Malacky. Ja ako i ostatní členova predsedníctva sme nováčikmi a radi sme privítali rady predchádzajúceho predsedníctva.

Budem rád, keď i naďalej nám budete nápomocný. S touto prosbou by som sa rád obrátil i na ostatných členov miestnej asociácie.

Chcel by som Vám v skratke pripomenúť históriu ako i súčastnosť MOAPVV Malacky.

Naša asociácia vznikla v roku 2007 presne 22.6.2007 uskutočnením ustanovujäúcej členskej schôdze za prítomnosti 15 + 6 členov akov člen č. 23 v rámci APVV. Jej činnosť bola charakterizovaná ako organizácia ktorá združuje vo svojich radoch príslušníkov PZ, ZVJS, SIS, ŽP t.č. výsluhových dôchodcov. Od zakladajúcej členskej schôdze uplynie 8 rokov pričom organizácia sa postupne rozrastá a aktívne sa zapája nielen do činnosti v rámci okresu ale je taktiež aktívnim členom asociácie PVV v rámci celého Slovenska.

-          Počet členov sa koncom roka zastavil na čísle 81 stálych členov

o    3 nový členovia Róbert Peťko, Ľubomír Šimuna, Andrej Trenčanský

o    1 úmrtie Vladimír Troščák 27.8.2014

o    1 ukončil členstvo 5.2.2014 Miloš Pikna

-          Dokumentácia zasielanie podkladov sú na požadovanej úrovni, podklady sú zasielané včas. Dochádza postupne k zmene zasielania informácií kedy prezídium požaduje informácie v elektronickej forme. Taktiež dochádza i k postupnej zmene evidovania členov ako i ďalšia modernizáciaú.

Aktívni členovia boli postupne odmenení                 - Ján Gazdič  - čestný odznak

- Pavol Fartel - čestný odznak

- Rudolf Grujbár - čestný odznak

- Pavel Vavák - čestný odznak

- Peter Čierny  - plaketa APPV za zásluhy

- Milan Ambruš - plaketa APPV za zásluhy

- Ľuboš Kmeť - plaketa APPV za zásluhy

- Ladislav Knébl  - plaketa APPV za zásluhy 

-          V rámci sociálneho fondu boli oslávencom odovzdané dary pri príležitosti oslavy ričom rok 2014 bol bohatý na oslavy okrúhlich narodenín :

50 výročia –       Ľuboš Kmeť

                               Vladimír Volár

60 výročia -        Vladimír Kotrla

                               Juraj Hanousek

                               Jozef Sedlák

                               Peter Satty

70 výročie -        Peter Sedláček

Bohužiaľ p. Vladimírovi Trošťakovi sme namiesto oslavného Koša k 60 narodeninám museli jeho pamiatku uctiť smútočným vencom

 

-          v priebehu roka neboli riešené žiadne sťažnosti ani priestupky členov, ktorím by bolo nutné ukončiť členstvo porušením stanov

-          spolupráca s APVV  pri odvádzaní poplatkov bola bezproblémová, takisto i výber členských poplatkov

-          v roku 2014 sme rozšírili naše rady o čestných členov na 4 pribudl čestný člen Ondrej Magyar

 

 

 

Nové predsedníctvo pracovalo v roku 2014 v zložení :

Predseda MO APVV Malacky:                                        Mgr. Róbert Peťko

Podpredseda MO APVV Malacky:                                Jozef Durec

Člen predsedníctva MO APVV Malacky:                     Vladimír Volár

Pokladník MO APVV Malacky:                                         Marta Gašparová

Kontrolór                                                                                  Ľuboš Kmeť

 

Činnosť MO APVV sa riadilo čl. 3. Predsedníctvo sa priebežne v zmysle plánu stretávalo najmä v súvislosti s organizovaním spoločných akcií organizovaných v rámci schváleného plánu činnosti na rok 2014.

Predseda MO APVV spoločne s čestným predsedom zúčastnil, ktorý je zároveň členom kontrolnej komisie prezídia APVV na XI kongrese v Lomnici. Závery nájdete na oficiálnej stránke APVV.

-          Upozorniť na 2% z daní

-          Podpísať súhlas s osobnými údajmi

K jednotlivým akciám v rámci plánu akcií na rok 2014 :

-          pletenie veľkonočných korbáčov – všetci zúčastnený sa bavili pletením korbáčov , účasť nebola veľká  - foto na našej stránke

-          Deň polície a oslavy MDD na včelnici boli na kvalitnej úrovni zúčastnilo sa ho množstvo našich členov v rátane detí a rodinných príslušníkov. Deti dostávali sladkosti a pamätné listy. Členovia a rodinný príslušníci sa zabavili pri športových aktivitách do neskorého večera. Foto taktiež na našej stránke.

-          Futbalový turnaj – tento bol zorganizovaný MO APVV bohužiaľ kôli nevyhovujúcemu počasiu sa tento nekonal avšak pri hudbe, gulášiku, pečienkach sme sa dobre zabavili. Fotografie na nete. Navštívil nás aj kolega na dobovom motocykle z APPV Trnava. Pozvanie na turnaj prijali i viaceré tými ktoré sa s nami zabavili.

-          Členovia APVV sa zúčastnili v zložení Kuzma, Jankovič, Knébl súťaže vo varení guľášu, mali oblečené oblečenia zapožičané z prezídia APVV a umiestnili sa na 2 mieste.

-          Šípkový turnaj ( vianočné posedenie) – 4 ročník sa hral novým spôsobom, turnaja sa zúčastnilo 21 hráčov. Vyhral p. Peťko, 2 miesto p. Kupec,  3 miesto p. Fartel , musím vyzdvihnúť výkon Marty Gašparovej ktorá skončila na 4 mieste po napínavom súboji.

 

Chcel by som týmto poďakovať všetkým ktorý sa na organizovaní a pomoci zúčastnili a požiadať ostatných o väčšiu aktivitu a skvalitňovanie našich akcií. A takisto prišli s novými aktivitami a nápadmi ktoré uvítame.

 

Plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia členskej základne zo 7.2. a 7.3. 2014

 

-          Na skvalitnenie organizácie a riadenia činnosti MO využiť vlastnú WEB stránku a aktivizáciou členov zvýšiť ich aktivitu

- WEB stránka  APVV bola premenovaná na www.apvvmalacky.sk a bola uverejnená taktiež ako podstránka prezidiálnej web stránka APVV. Na počítadlom bola zistená návštevnosť stránky bola 850 zhliadnutí

- taktiež v rámci lepšej informovanosti zasielam každému členovi oznámenia prostredníctvom sms správy, kto má mobilné číslo. Pevné čísla obtelefonovávam. Komu nechodia správy odo mňa alebo zmenil kontakt poprosím o uvedenie čísla, kam mám zasielať správy. Taktiež sú informácie – rozšírené uverejnené na web stránke

-          Návrh na ocenenie členov bol zaslaný a členovia budú ocenený pri oslavách dňa polície

 

Členská schôdza uložila:

a)Zaučiť nove predsedníctvo – úloha splnená a trvá

b)Vybrať členov do redakčnej rady – nikto sa neprihlásil

               Zriadiť nástenku – na úlohe sa pracuje

c)Vyžiadať zriaďovaciu listinu – bol požiadaný prezident APVV doposiaľ nebola zaslaná, bude urgovaný prezident APVV

d)Bod d je naviazaný na bod c, je treba však prebrať skutočnosť že v prípade dotácií od mesta je treba tieto ekonomicky vykázať a plniť s tým potrebné úlohy, touto činnosťou bude treba poveriť zodpovednú osobu

e)Spolupráca s veteránmi  PČR p. Hamouzom bol mu i 3.6.2014 zaslaný mail ale na tento nereagoval – budem kontaktovať opätovne

f)Vyvolať stretnutie s ostatnými MO v Bratislavskom kraji- táto úloha bola splnená, pričom boli pozvaný i na futbalový turnaj pričom kôli počasiu sa nezúčastnili ale prisľúbili účasť na akciách organizovaných MO APVV – futbalový turnaj, varenie guľášu

g)Vykonať stretnutie s veteránmi vojenskými – spoločne s čestným predsedom sme nadviazali spoluprácu s Klubom  veteránov letiska Kuchyňa, budú prizývaný na naše akcia a opačne.

 

S p. Kuzmom sme navštívili prezídium Požiarneho zboru, kde sme zechali žiadosť o prenájom haly na zriadenie múzea policajnej histórie. Vykonávajú sa ďaľšie úkony na zriadenie tohto múzea v spolupráci s klubom historických vozidiel Lozorno. Priebežne prišla pozitívna odpoveď od riaditeľa CO ktorý s prenájmom súhlasí.

 

 

Ďakujem Vám všetkým za účasť a chcem Vás požiadať o aktivitu pri organizovaní plánovaných akcií ako i akcií, ktoré pozitívne zvyditeľnia našu organizáciu.