Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

                                Zápisnica

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 6.3.2020

 

Dňa 6.3.2020 sa v objekte MVSR – Jednotky podpory Malacky o 17:30 hod. konala členská schôdza spojená so spoločenským posedením.

Program schôdze:

1.         Otvorenie členskej schôdze ( privítanie, schválenie programu )

2.         Voľby komisie -            Návrhová                                                                  

-           Určenie zapisovateľa             

 

3.         Správa o činnosti MO a predsedníctva v roku 2019 

4.         Správa o hospodárení MO v roku 2019   

5.         Plán činnosti na rok 2020

6.         Správa revízora za rok 2019

7.         Rozpočet na rok 2020 

8.         Diskusia

9.         Schválenie uznesenia

10.       Záver členskej schôdze 

 

K bodu 1

Členskú schôdzu otvoril a program predniesol predseda Mgr. Róbert Peťko. Program bol jednomyseľne schválený v počte 49 členov Za, proti  0, zdržal sa 0.

K bodu 2

-       Boli schválené komisie v zložení Návrhová: predseda JUDr. Lopatka, členovia Minárik, Štuk. Za zapisovateľa bol zvolený Emil Hubina.

K bodu 3

-       Správu o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2019 predniesol predseda MO APVV. Informoval o tom že boli ako hostia pozvaní Riaditeľ OR PZ Malacky, ktorý sa ospravedlnil vzhľadom na okolnosti pozitívneho coronavírusu v okrese Malacky. Za prezídium sa zúčastnil samotný predseda MO APVV Malacky nakoľko je členom prezídia. Predseda upozornil, že schôdza bude vykonaná v zrýchlenom konaní nakoľko pred dvomi hodinami bol potvrdený pozitívny prípad nakazenia coronavírusu občana z obce Kostolište. Zároveň upozornil, že ak sa niekto necíti dobre, aby ihneď opustil priestor schôdze. Ešte pred príchodom boli všetci upozornení o to m aby si nepodávali ruky.  Taktiež informoval o uznesení a zápisnice z XIV Kongresu APVV konaného 18-20.9.2019 , kde vyzdvihol prácu prezídia najmä v oblasti valorizácie dôchodkov.    

K bodu 4 

-       Správu o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2019 predniesla pokladníčka Marta Gašparová.

K bodu 5 

-       Predseda predniesol plán činnosti na rok 2020, pričom informoval o vypustení akcii na rok 2019 a to pletenie košíkov ako i začiatku rybárskej sezóny  ( z dôvodu nezáujmu o túto akciu ). Taktiež vyzval všetkých členov o navrhnutie nových akcii, ktoré môžu navrhnúť i v priebehu roka a tieto by sa následne do plánu činnosti dodatočne doplnili.

K bodu 6

-       Správu revízora za rok 2019 predniesol revízor Ľuboš Kmeť.

K bodu 7

-       Návrh čerpania finančných  prostriedkov na rok 2020 predniesla pokladníčka Marta Gašparová.

K bodu 8  

-       Do diskusie sa nikto z členov neprihlásil.

K bodu 9

      Predseda informoval o kontrole prítomnosti členov pričom účasť bola 49 členov zapísaných v prezenčnej listine. Taktiež informoval o kontrole členských preukazov, pričom neboli zistené nedostatky.

     Predseda návrhovej komisie JUDr. Jozef Lopatka predniesol návrh uznesenia. Vzhľadom k tomu, že neboli vznesené pripomienky ani iné návrhy dal predsedajúci o prijatí návrhu uznesenia hlasovať. Výsledok hlasovania : za 49.

     Predseda MO APVV následne členskú schôdzu  o 18: 45 hod. ukončil s tým, že predsedníctvo bude pokračovať v plnení tých úloh,  ktoré boli schválené v uznesení a zároveň ubezpečil všetkých členov, že predsedníctvo urobí všetko preto aby APVV a  MO APVV Malacky  naberala na svojom význame a bude vynakladať všetko svoje úsilie v prospech našich členov. 

 K bodu 10    

     Schôdza ďalej pokračovala spoločenským posedením, kde bolo podané občerstvenie a prebehol aj výber členských príspevkov a akcia bola ukončená o 19:15 hod.  vzhľadom k situácií s vírusom.

V Malackách dňa 6.3.2020

 

Zapísal : Emil Hubina    

Prepis vykonal

Mgr. Róbert Peťko