Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

                               UZNESENIE

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 6.3.2020

Členská schôdza bola riadne a včas zvolaná a vykonaná podľa schváleného programu. 

Na výročnej členskej schôdzi bolo prítomných 49 členov a táto v zmysle stanov bola schopná uznášania sa.

1.     Členská schôdza schvaľuje:

a)     Správu o činnosti miestnej organizácie Malacky za rok 2019

b)    Správu o hospodárení MO APVV za rok 2019

c)     Plán činnosti MO APVV Malacky na rok 2020

d)    Finančný rozpočet MO APVV Malacky na rok 2020

e)    Správu jednotlivých komisií

 

2.     Členská schôdza ukladá predsedníctvu

a)     Zvýšiť aktivitu členov MO APVV Malacky pri organizovaní a vykonávaní akcií v zmysle plánu činnosti na rok 2020.

Zodpovedný: predseda                                                   Termín: priebežne 

b)    Plniť úlohy z Plánu činnosti na rok 2020.

Zodpovedný: predseda                                                   Termín: priebežne

 

 

     3.    Berie na vedomie :

          a)            Správu o stave členskej základne.

          b)           Správu revízora o výsledkoch revízie hospodárenia MO APVV Malacky za rok 2019 a kontrole činnosti MO APVV  za obdobie  od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

 

Predseda návrhovej komisie                                                               predsedajúci  

       JUDr. Jozef Lopatka                                                                  Mgr. Róbert Peťko

                                                                                                     Predseda MO APVV MA