Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Správa

o činnosti MO APVV Malacky v roku 2019

Vážené kolegyne a kolegovia.

Vážení kolegovia srdečne Vás vítam na výročnej schôdzi APVV Miestnej organizácie Malacky. Opätovne chcem poďakovať  Jednotke  podpory Malacky, ktorá nám poskytla tento priestor, kde sme sa stretli už viac krát.

Chcel by som Vám v skratke pripomenúť históriu ako i súčasnosť MOAPVV Malacky. 

Naša asociácia vznikla v roku 2007 presne 22.6.2007 uskutočnením ustanovujúcej členskej schôdze za prítomnosti 15 + 6 členov, ako člen č. 23 v rámci APVV. Jej činnosť bola charakterizovaná ako organizácia ktorá združuje vo svojich radoch príslušníkov PZ, ZVJS, SIS, ŽP t. č. výsluhových dôchodcov. Od zakladajúcej členskej schôdze uplynie tento rok 12 rokov pričom organizácia sa postupne rozrastá a aktívne sa zapája nielen do činnosti v rámci okresu ale je taktiež aktívnym členom asociácie PVV v rámci celého Slovenska.

-        Počet členov sa koncom roka zastavil na čísle 93 stálych členov

o    Nový členovia  -   , Miloš Mikloško, Dušan Vrábel, Milan Pavličič

o    úmrtie               - Ivan Šajdík

-        Dokumentácia zasielanie podkladov sú na požadovanej úrovni, podklady sú zasielané včas. Prezídium požaduje informácie v elektronickej forme čo momentálne prebieha vzmysle pokynov a plánov. Taktiež dochádza i k postupnej zmene evidovania členov ako i ďalšia modernizácia. 

-        V rámci sociálneho fondu boli oslávencom odovzdané dary pri príležitosti osláv okrúhlych narodenín v roku 2019. 

-        v priebehu roka neboli riešené žiadne sťažnosti ani priestupky členov, ktorým by bolo nutné ukončiť členstvo porušením stanov

-        spolupráca s APVV  pri odvádzaní poplatkov bola bezproblémová, takisto i výber členských poplatkov, avšak výber nie je taký aký by sme si predstavovali. V roku 2020 budeme k výberu členského postupovať ráznejšie a budeme musieť síce neradi, ale i  pristupovať i k ukončeniu členstva z dôvodu nezaplatenia členského príspevku.

-        v roku 2019 máme evidovaných  7 čestných členov

Predsedníctvo pracovalo po nových voľbách v roku 2019 v zložení :

Predseda MO APVV Malacky:                                 Mgr. Róbert Peťko

Podpredseda MO APVV Malacky:                           Jozef Durec

Člen predsedníctva MO APVV Malacky:                  Ladislav Knébl

Pokladník MO APVV Malacky:                                 Marta Gašparová

Kontrolór                                                                    Ľuboš Kmeť

 

Činnosť MO APVV sa riadilo čl. 3. Predsedníctvo sa priebežne v zmysle plánu stretávalo najmä v súvislosti s organizovaním spoločných akcií organizovaných v rámci schváleného plánu činnosti na rok 2019.

Predseda MO APVV sa zúčastnil  na XIV kongrese v Tatranskej Lomnici. Závery nájdete na oficiálnej stránke APVV v prípade na požiadanie zašlem. 

Predsedníctvo APVV pracovalo v rovnakom zložení ako v roku 2019

Prezident APVV -       JUDr. Hristo Gluškov 

1. vicepreziden –        JUDr. Martin Sitiar

Viceprezident –          Mgr. Ladislav Dome

Člen prezídia –           Mgr. Róbert Peťko

Člen prezídia –           JUDr. Ladislav Maličký

Člen prezídia –           JUDr. Juraj Pida

Člen prezídia –           Bc. Milan Piroh

 

Príloha 1,2, 3  - rozpočet, zápisnica a uznesenie z XIV kongresu 2019

 

 

 

K jednotlivým akciám v rámci plánu akcií za rok 2019 :

-        pletenie veľkonočných korbáčov – všetci zúčastnený sa bavili pletením korbáčov , účasť bola malá, na základe nezáujmu o túto akciu nebude zaradená do plánu akcii na rok 2020  

-        Rybolov – začiatok sezóny v Malých Levároch – účasť slabá – táto aktivita bude vyradená z plánu aktivita rok 2020

-        Deň polície a oslavy MDD v Jednotke  podpory Malacky , účasť bola dostatočná, čo ma teší avšak budem rád ak sa do akcií poriadaných MO APVV Malacky zapojí ešte viac členov a ich rodinných príslušníkov. Deti dostávali sladkosti. Členovia a rodinný príslušníci sa zabavili pri športových aktivitách.

-        Členovia  APVV sa zúčastnili 5 ročníka súťaže APPV Bratislavského kraja vo varení gulášu,  je to vydarená akcia, kde sme po prvý krát získali prvé miesto a získali putovný pohár v pričom sa súťaže zúčastnili všetky APVV v Ba kraji ( všetkým zúčastneným chcem poďakovať ) Team v zložení Peťko, Fartel, Šimuna, Gašparová, Gašpar

-        Šípkový turnaj ( vianočné posedenie) – 9 ročník sa hral v priestoroch Jednotky  podpory Malacky, pri kapustnici sme sa príjemne zabavili pričom prebehol v dobrej zábave i šípkový turnaj. Vyhral p. Dušan Šimuna a odniesol si putovný pohár.

 

Chcel by som týmto poďakovať všetkým ktorý sa na organizovaní a pomoci zúčastnili a požiadať ostatných o väčšiu aktivitu a skvalitňovanie našich akcií. A takisto prišli s novými aktivitami a nápadmi ktoré uvítame.

 

 

 

 

 

 

Plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia členskej základne zo 22.2.2019

 

      Členská schôdza uložila:

Členská schôdza ukladá predsedníctvu

 

a)    Preveriť možnosť konania vianočného Bowlingového turnaja – tento nebol zrealizovaný- navrhujem presunúť na rok 2020

 

Chcel by som apelovať na nahlasovanie  zmien  tel. čísla ako aj adresy na doručovanie písomností, nakoľko i prezídium zasiela gratulácie k významným životným jubileám a tieto sa im vracajú naspäť.

Taktiež žiadam pre lepšiu spoluprácu aby ste mi na sms odpovedali i v prípadoch že sa akcií nezúčastníte. 

Dobré meno APVV sa snažím taktiež šíriť spoluprácou s Jednotou dôchodcov Slovenska, kde sa zúčastňujem ich stretnutí a taktiež som v roku 2019 som  vykonal 5 prednášok na tému bezpečnosť na cestách ako i na tému ako sa nenechať okradnúť. Taktiež vykonávam prednášky na ZŠ a MŠ v okrese Malacky. V roku 2019 som prednášal aj na základných školách tému polícia dnes a včera .

            

Ďakujem Vám všetkým za účasť a chcem Vás požiadať o aktivitu pri organizovaní plánovaných akcií ako i akcií, ktoré pozitívne zviditeľnia našu organizáciu.

 

 

                                                                                                         Mgr. Róbert Peťko