Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

         Zápisnica

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 22.2.2019

 

Dňa 22.2.2019 sa v objekte MVSR – Jednotky podpory Malacky o 17:30 hod. konala členská schôdza spojená so spoločenským posedením.

Program schôdze:

1. Otvorenie členskej schôdze ( privítanie, schválenie programu )

2. Voľby komisie -            Návrhová  

- Mandátová

- Určenie zapisovateľa 

 

3. Správa o činnosti MO a predsedníctva v roku 2018 

4. Správa o hospodárení MO v roku 2018   

5. Plán činnosti na rok 2019

6. Správa revízora za rok 2018

7. Rozpočet na rok 2019 

8. Diskusia

9. Schválenie uznesenia

10. Záver členskej schôdze 

 

K bodu 1

-Členskú schôdzu otvoril a program predniesol predseda Mgr. Róbert Peťko. Program bol jednomyseľne schválený v počte 61 členov Za, proti  0, zdržal sa 0.

K bodu 2

  • Boli schválené komisie v zložení Návrhová: predseda JUDr. Lopatka, členovia Sedláček, Kliment. Mandátová komisia v zložení: predseda Sokol, členovia Turánek, tekel. Za zapisovateľa bol zvolený Emil Hubina.

 

K bodu 3

  •     Správu o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2018 predniesol predseda MO APVV. Informoval o tom že boli ako hostia pozvaní Riaditeľ KR PZ Bratislava, ktorý na pozvanie nereágoval a taktiež riaditeľ OR PZ Malacky, ktorý sa ospravedlnil. Za prezídium sa zúčastnil samotný predseda MO APVV Malacky nakoľko je členom prezídia. Informoval o plnení úloh z uznensenia členskej schôdze zo dňa 16.2.2018,  kde zároveň požiadal o vypustenie úlohy zriadenie informačnej tabule pred OR PZ v Malackách z dôvodu nevysporiadania pozemkov kde sa tabuľa nachádza ako i neefektívnosti tejto tabuľe. Taktiež informoval o uznesení a zápisnice z XIII Kongresu APVV konaného 19-21.9.2018 , kde vyzdvihol prácu prezídia najmä v oblasti valorizácie dôchodkov.    

K bodu 4 

  • Správu o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2018 predniesla pokladníčka Marta Gašparová.

K bodu 5 

  • Predseda predniesol plán činnosti na rok 2019, pričom informoval o vypustení akcii na rok 2019 a to splavovanie Dunajca ( z dôvodu že už nebolo možné zarezervovať termín na rok 2019, a informoval že v prípade záujmu bude do plánu opätovne zaradený ) a plavbu po Baťovom kanály ( ten bol zrušený pre nezáujem členov ). Taktiež navrhol o zaradenie akcie kúpanie vo Veľkom Mederi.

 

K bodu 6

  • Správu revízora predniesol revízor Ľuboš Kmeť.

K bodu 7

  • Návrh čerpania finančných  prostriedkov na rok 2019 predniesla pokladníčka Marta Gašparová.

K bodu 8 Diskusia 

  • Do diskusie sa prihlásil F. Hurban, ktorý navrhol vymeniť v pláne činnosti šípkový turnaj za bowlingový vianočný turnaj. Predseda si poznačil s tým, že preverí ceny a možnosti na usporiadanie tejto činnosti a následné zaradenie do plánu činnosti na rok 2019
  • Taktiež sa prihlásil M. Kuzma, hovoril o tom že sa zvyšuje ročný rozpočet na plánované akcie a to že je málo záujemcov na akcie Hovoril o akcii Pieniny a taktiež, že v prípade bowlingového turnaja či dovolia si priniesť na akciu kapustnicu. Taktiež spomenul turnaj v šípkach, že ak ho niekto vyhrá 3 krát tak mu ostáva putovný pohár. Taktiež uviedol , že je treba rozvíjať spoluprácu s ostatnými organizáciami, Jednotou Dôchodcov. Taktiež hovoril o vylúčení členov, ktorú podľa neho robí členský schôdza na čo bol predsedom upozornený aby si pozrel stanovy APVV, článok 8, kde je postup iný ako sa domnieval. Taktiež upozornil na to aby sa na akcii súťaž vo varení gulášu zúčastnilo viac členov, na čo bol taktiež predsedom upozornený, že túto akciu si zobral na organizovanie min rok on a 7 dní pred akciou oznámil, že pôvodných 20 členov ktorí sa na akciu prihlásili zrušili účasť. Na základe toho predseda narýchlo vyzval členov ale prihlásili sa iba dvaja a títo spoločne s predsedom reprezentovali MO APVV Malacky na krajskej súťaži.

 

K bodu 10

      Predseda mandátovej komisie Ernest Sokol informoval o kontrole prítomnosti členov pričom účasť bola 61 členov a 6 čestných členov. Taktiež informoval o kontrole členských preukazov, pričom neboli zistené nedostatky.

     Predseda návrhovej komisie JUDr. Jozef Lopatka predniesol návrh uznesenia. Vzhľadom k tomu, že neboli vznesené pripomienky ani iné návrhy dal predsedajúci o prijatí návrhu uznesenia hlasovať. Výsledok hlasovania : za 51.

     Predseda MO APVV následne členskú schôdzu  o 18: 45 hod. ukončil s tým, že predsedníctvo bude pokračovať v plnení tých úloh,  ktoré boli schválené v uznesení a zároveň ubezpečil všetkých členov, že predsedníctvo urobí všetko preto aby APVV a  MO APVV Malacky  naberala na svojom význame a bude vynakladať všetko svoje úsilie v prospech našich členov. 

     Schôdza ďalej pokračovala spoločenským posedením, kde bolo podané občerstvenie, boli vykonané gratulácie oslávencom Švarc ( 70 rokov ) Durec ( 60 rokov ), prebehol aj výber členských príspevkov a akcia bola ukončená o 21:15 hod.  

 

V Malackách dňa 22.2.2019

 

Zapísal : Emil Hubina     

Prepis vykonal

Mgr. Róbert Peťko