Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

         UZNESENIE

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 22.2.2019

Členská schôdza bola riadne a včas zvolaná a vykonaná podľa schváleného programu. 

Na výročnej členskej schôdzi bolo prítomných  65  členov a táto v zmysle stanov bola schopná uznášania sa.

  1. Členská schôdza schvaľuje:
  1. Správu o činnosti miestnej organizácie Malacky za rok 2018
  2. Správu o hospodárení MO APVV za rok 2018
  3. Plán činnosti MO APVV Malacky na rok 2019
  4. Finančný rozpočet MO APVV Malacky na rok 2019
  5. Správu jednotlivých komisií

 

  1. Členská schôdza ukladá predsedníctvu
  1. Zvýšiť aktivitu členov MO APVV Malacky pri organizovaní a vykonávaní akcií v zmysle plánu činnosti na rok 2019.

Zodpovedný: predseda Termín: priebežne 

  1. Plniť úlohy z Plánu činnosti na rok 2019.

Zodpovedný: predseda Termín: priebežne

  1. Preveriť možnosť konania  Vianočného Bowlingového turnaja 

Zodpovedný: predseda Termín:  do 31.8.2019

      3. Berie na vedomie :

          a) Správu o stave členskej základne.

          b) Správu revízora o výsledkoch revízie hospodárenia MO APVV Malacky a kontrole činnosti MO APVV  za obdobie  od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

 

predseda návrhovej komisie                                                             predsedajúci  

JUDr. Jozef Lopatka                                                                      Mgr. Róbert Peťko

                                                                                                                  predseda