Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

         Zápisnica

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 16.2.2018

 

Dňa 16.2.2018 sa v objekte MVSR – Jednotky podpory Malacky o 17:30 hod. konala členská schôdza spojená so spoločenským posedením.

Program schôdze:

1. Otvorenie členskej schôdze ( privítanie, schválenie programu )

2. Voľby komisie -            Návrhová -  

- Volebná -

- Mandátová -

- Určenie zapisovateľa -

 

3. Správa o činnosti MO a predsedníctva v roku 2017 

4. Správa o hospodárení MO v roku 2017   

5. Plán činnosti na rok 2018

6. Správa revízora za rok 2017

7. Rozpočet na rok 2018

8. Voľba nového predsedníctva 

9. Diskusia

10. Schválenie uznesenia

11. Záver členskej schôdze 

 

K bodu 1

     Členskú schôdzu začal a viedol predseda MO APVV, ktorý privítal všetkých prítomných vrátane čestných členov.

     Predseda konštatoval, že na schôdzi  je  z celkového počtu 88 členov prítomných  56 členov, čo taktiež potvrdil predseda mandátovej komisie p. Ernest Sokol, na základe čoho je členská schôdza  v zmysle stanov APVV uznášania schopná a oboznámil prítomných s organizačnými otázkami konania schôdze.  

     Taktiež predseda Mgr. Peťko oboznámil prítomných s návrhom programu, ku ktorému neboli vznesené  návrhy na zmenu a ani na doplnenie.

K bodu 2

a) Predsedajúci v mene predsedníctva navrhol do návrhovej komisie  za predsedu JUDr. Jozefa Lopatku a členov komisie Zdenka Držíka a Jána Berenteho. Do volebnej komisie navrhol  za predsedu , Milana Kuzmu, členov volebnej komisie JUDr Milana Ambruša a Jána Gazdiča. Taktiež bola navrhnutá mandátová komisia v zložení, predseda Ernest Sokol a členovia Peter Čierny a Viliam Mračka. Predseda zároveň vyzval prítomných na predloženie návrhov. K prednesenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani iné návrhy.

b) Predsedajúci v mene predsedníctva navrhol ako zapisovateľa Emila Hubinu a zároveň vyzval prítomných aby predložili ďalšie návrhy. K prednesenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani iné návrhy.

 

K bodu 3, 5

     Správu o činnosti predsedníctva MO APVV za rok 2017, Vyhodnotenie plnenia úloh z uznesenia poslednej členskej schôdze a  Správu o stave členskej základne ako i Plán činnosti na rok 2018 predniesol predseda.

K bodu 4 a 7

Správu o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2017 a návrh čerpania finančných  prostriedkov na rok 2018 predniesla pokladníčka Marta Gašparová. 

 

K bodu 6 

     Revízor MO APVV Malacky Ľuboš Kmeť predniesol Správu o výsledkoch revízie hospodárenia a kontrolnej činnosti v MO APVV v roku 2017.  

K bodu 8

   Predseda MO APVV oboznámil prítomných so znením čl. 4 ods. 9 stanov APVV, ktorý stanovuje, že predsedníctvo MO  APPV si vykonáva svoj mandát počas obdobia štyroch rokov. Súčasné predsedníctvo bolo zvolené na členskej schôdzi v mesiaci marec  2014 a preto je potrebné vykonať voľby nového predsedníctva.

  Predseda MO APVV v mene predsedníctva navrhol na jednotlivé funkcie  týchto kandidátov :

Predseda : Mgr. Róbert Peťko

Podpredseda : Jozef Durec

Člen predsedníctva : Ladislav Knébl 

Revízor : Ľuboš Kmeť

     Následne prerušil rokovanie schôdze a vyzval členov volebnej komisie, aby zozbierali ďalšie  návrhy na kandidátov od prítomných členov.     

     Po prestávke vyzval predsedu volebnej komisie, aby oboznámil členskú schôdzu s predloženými návrhmi.

      Milan Kuzma , predseda volebnej komisie informoval, že volebnej komisii nebol predložený iný návrh okrem návrhu terajšieho predsedníctva a revízora. Na základe uvedeného boli vykonané voľby v tomto poradí :

1. Kandidát na predsedu – Mgr. Róbert Peťko, za : 56, zdržal sa : 0. proti : .0.

2. Kandidát na podpredsedu – Jozef Durec, za : 56, zdržal sa : 0, proti : 0.

3. Kandidát na člena predsedníctva – Ladislav Knébl, za :56, zdržal sa: 0, proti : 0.

4. Kandidát na revízora – Ľuboš Kmeť, za : 56, zdržal sa: 0, proti : 0.

Predseda volebnej komisie taktiež informoval, že predseda MO APVV si za svoju pokladníčku opätovne vybral p. Martu Gašparovú.

 

K bodu 9

Diskusia : 

       -     do diskusie sa prvý prihlásil Mgr. Peťko, ktorý zagratuloval členovi p.Říhovi k životnému jubileu dožitých 60 rokov a odovzdal večný dar.

  • Do diskusie sa zapojil p. Knébl, ktorý informoval o akcii z roku 2017 – splavovanie Baťovho kanála, ktorého sa zúčastnilo 20 osôb na 2 lodiach.informoval o tom, že sa počas výletu zúčastnili i miestnych slávností. Pričom informoval, že túto akciu budeme opakovať i v roku 2018 v rámci plánu činnosti na rok 2018 ak teda bude o túto akciu záujem.
  • Taktiež informoval a zároveň navrhol doplniť plán činnosti o akciu splavovanie Dunajca. Navrhol, že táto akcia by bola trojdňová( piatok až nedeľa). Navrhol, že ekonomickejšie je sa presunúť vlakom, pretože prenájom autobusu na tri dni je finančne náročné. Taktiež uviedol, že je tam následne množstvo možností navštíviť zaujímavé miesta ( Pieniny, poľské kúpeľné mesto jediné v horách v Poľsku ako i návštevu trhov) Informoval, že ubytovanie, cestu i stravu by si hradil každý sám a splavovanie Dunajca by hradila APVV Malacky. Tento návrh bol zaradený do plánu činností na rok 2018.
  • Do diskusie sa zapojil i p. Matejovič, ktorý požiadal o aktualizáciu web stránky MO APVV Malacky.

K bodu 10

      Predseda mandátovej komisie Ernest Sokol informoval o kontrole prítomnosti členov pričom účasť bola 56 členov a 6 čestných členov. Taktiež informoval o kontrole členských preukazov, pričom neboli zistené nedostatky.

     Predseda návrhovej komisie JUDr. Jozef Lopatka predniesol návrh uznesenia. Vzhľadom k tomu, že neboli vznesené pripomienky ani iné návrhy dal predsedajúci o prijatí návrhu uznesenia hlasovať. Výsledok hlasovania : za 56.

     Predseda MO APVV následne členskú schôdzu  o 18: 45 hod. ukončil s tým, že predsedníctvo bude pokračovať v plnení tých úloh,  ktoré boli schválené v uznesení a zároveň ubezpečil všetkých členov, že predsedníctvo urobí všetko preto aby APVV a  MO APVV Malacky  naberala na svojom význame a bude vynakladať všetko svoje úsilie v prospech našich členov. 

     Schôdza ďalej pokračovala spoločenským posedením, kde bolo podané občerstvenie, prebehol aj výber členských príspevkov a akcia bola ukončená o 20:45 hod.  

 

V Malackách dňa 16.2.2018

 

Zapísal : Emil Hubina