Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

       UZNESENIE

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 16.2.2018

Členská schôdza bola riadne a včas zvolaná a vykonaná podľa schváleného programu. 

Na výročnej členskej schôdzi bolo prítomných 56 členov a táto v zmysle stanov bola schopná uznášania sa.

 1. Členská schôdza schvaľuje:
 1. Správu o činnosti miestnej organizácie Malacky za rok 2017
 2. Správu o hospodárení MO APVV za rok 2017
 3. Plán činnosti MO APVV Malacky na rok 2018
 4. Finančný rozpočet MO APVV Malacky na rok 2018
 5. Správu jednotlivých komisií
 6. Voľbu nového predsedníctva 
 1. Členská schôdza ukladá predsedníctvu
 1. Zriadiť výstavnú a prezentačnú tabuľu pred OR PZ v Malackách na oznamy pre členov MO APVV Malacky

Zodpovedný: predseda Termín do 1.9.2018

 1. Opätovne nadviazať spoluprácu s policajnými veteránmi ČR, pričom požiadať o nadviazanie spolupráce prostredníctvom  prezídia APVV

Zodpovedný: predseda Termín do 1.11.2018

 1. Zvýšiť aktivitu členov MO APVV Malacky pri organizovaní a vykonávaní akcií v zmysle plánu činnosti na rok 2018.

Zodpovedný: predseda Termín: priebežne 

 1. Plniť úlohy z Plánu činnosti na rok 2018.

      3. Berie na vedomie :

          a) Výsledky volieb členov predsedníctva:

    predseda       : Mgr. Róbert Peťko         za: 56       zdržal sa: 0     proti: 0

    podpredseda : Jozef Durec                    za: 56       zdržal sa: 0     proti: 0

     člen               : Ladislav Knébl                za: 56        zdržal sa: 0     proti: 0 

     revízor             : Ľuboš Kmeť                    za: 323   zdržal sa: 0     proti: 0

          b) Správu o stave členskej základne.

          c) Správu revízora o výsledkoch revízie hospodárenia MO APVV Košice a kontrole činnosti MO APVV  za obdobie  od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017  

predseda návrhovej komisie                                                                   predsedajúci  

         JUDr. Jozef Lopatka                                                                      Mgr. Róbert Peťko

 

                                                                                                                  predseda