Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Správa

o činnosti MO APVV Malacky v roku 2017

Vážené kolegyne a kolegovia.

Vážení kolegovia srdečne Vás vítam na výročnej schôdzi APVV Miestnej organizácie Malacky. Chcem poďakovať  Jednotke  podpory Malacky, ktorá ním poskytla tento priestor, kde sme sa stretli už viac krát.

Chcel by som Vám v skratke pripomenúť históriu ako i súčasnosť MOAPVV Malacky. 

Naša asociácia vznikla v roku 2007 presne 22.6.2007 uskutočnením ustanovujúcej členskej schôdze za prítomnosti 15 + 6 členov, ako člen č. 23 v rámci APVV. Jej činnosť bola charakterizovaná ako organizácia ktorá združuje vo svojich radoch príslušníkov PZ, ZVJS, SIS, ŽP t. č. výsluhových dôchodcov. Od zakladajúcej členskej schôdze uplynie tento rok 10 rokov pričom organizácia sa postupne rozrastá a aktívne sa zapája nielen do činnosti v rámci okresu ale je taktiež aktívnym členom asociácie PVV v rámci celého Slovenska.

 • Počet členov sa koncom roka zastavil na čísle 88 stálych členov
  •  Nový členovia  -  Bc. MÁJEK Igor , Mgr. SEDLÁK Branislav
  •  úmrtie    - nebolo
 • Dokumentácia zasielanie podkladov sú na požadovanej úrovni, podklady sú zasielané včas. Dochádza postupne k zmene zasielania informácií kedy prezídium požaduje informácie v elektronickej forme. Taktiež dochádza i k postupnej zmene evidovania členov ako i ďalšia modernizácia. 
 • V rámci sociálneho fondu boli oslávencom odovzdané dary pri príležitosti osláv okrúhlych narodenín v roku 2017 :

50 rokov Stanislav Blusk, Anetta Matoušková , Peter Prošek 

60 rokov František Hurban

70 rokov Vladimír Okša , Vladimír Obselka 

80 rokov Ján Minárik

 

 • v priebehu roka neboli riešené žiadne sťažnosti ani priestupky členov, ktorým by bolo nutné ukončiť členstvo porušením stanov
 • spolupráca s APVV  pri odvádzaní poplatkov bola bezproblémová, takisto i výber členských poplatkov 
 • v roku 2017 máme evidovaných  7 čestných členov

Predsedníctvo pracovalo v roku 2017 pracovalo v zložení :

Predseda MO APVV Malacky: Mgr. Róbert Peťko

Podpredseda MO APVV Malacky: Jozef Durec

Člen predsedníctva MO APVV Malacky: Ladislav Knébl

Pokladník MO APVV Malacky: Marta Gašparová

Kontrolór Ľuboš Kmeť

 

Činnosť MO APVV sa riadilo čl. 3. Predsedníctvo sa priebežne v zmysle plánu stretávalo najmä v súvislosti s organizovaním spoločných akcií organizovaných v rámci schváleného plánu činnosti na rok 2017.

Predseda MO APVV sa zúčastnil  na XII kongrese v Tatranskej Lomnici. Závery nájdete na oficiálnej stránke APVV v prípade na požiadanie zašlem. 

Predsedníctvo APVV pracovalo v rovnakom zložení ako v roku 2016

Prezident APVV - JUDr. Hristo Gluškov 

1. vicepreziden – JUDr. Martin Sitiar

Viceprezident – Mgr. Ladislav Dome

Člen prezídia – Mgr. Róbert Peťko

Člen prezídia – JUDr. Ladislav Maličký

Člen prezídia – JUDr. Juraj Pida

Člen prezídia – Bc. Milan Piroh

 

Príloha 1,2, 3  - rozpočet, zápisnica a uznesenie z XII kongresu 2017

 

 

 

K jednotlivým akciám v rámci plánu akcií za rok 2017 :

 • pletenie veľkonočných korbáčov – všetci zúčastnený sa bavili pletením korbáčov , účasť nebola veľká  
 • Deň polície a oslavy MDD v Jednotke  podpory Malacky , účasť bola väčšia ako v roku 2016 čo ma teší avšak budem rád ak sa do akcií poriadaných MO APVV Malacky zapojí ešte viac členov a ich rodinných príslušníkov. Celkovo bolo 52 účastníkov.  Deti dostávali sladkosti. Členovia a rodinný príslušníci sa zabavili pri športových aktivitách.
 • Ďalšou  vydarenou akciou bolo splavovanie Baťovho kanála, ktorého sa zúčastnilo 12 členov a 9 rodinných príslušníkov na dvoch lodiach. Táto akcia sa vydarila, dúfam že v nej budeme pokračovať.
 • Členovia  APVV sa nezúčastnili 3 ročníka súťaže APPV Bratislavského kraja vo varení gulášu,  nakoľko sa nenazbieralo dostatok členov na zostavenie súťažného tímu, čo je veľká škoda. Tento rok je v pláne činnosti uvedený termín 4 ročníka vo varení gulášu, ktorého sa určite zúčastníme.  
 • Šípkový turnaj ( vianočné posedenie) – 7 ročník sa hral v priestoroch Jednotky  podpory Malacky, turnaja sa zúčastnilo 15 hráčov. Vyhral p. Pokorný a odniesol si putovný pohár, 2 miesto p. Blusk,  3 miesto p. Kupec .

 

Chcel by som týmto poďakovať všetkým ktorý sa na organizovaní a pomoci zúčastnili a požiadať ostatných o väčšiu aktivitu a skvalitňovanie našich akcií. A takisto prišli s novými aktivitami a nápadmi ktoré uvítame.

 

Plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia členskej základne zo 12.2.2017

 

      Členská schôdza uložila:

Členská schôdza ukladá predsedníctvu

 

 1. Zriadiť výstavnú a prezentačnú tabuľu pred OR PZ v Malackách na oznamy pre členov MO APVV Malacky ( stále nie sú ujasnené majetnícke vzťahy, komu tabule patria, týmto žiadam o preloženie úlohy na rok 2018  )
 2. Opätovne nadviazať spoluprácu s policajnými veteránmi ČR. Prenesiem túto požiadavku na Prezídium APVV

 

 

- taktiež v rámci lepšej informovanosti zasielam každému členovi oznámenia prostredníctvom sms správy, kto má mobilné číslo, poprosím o spätnú väzbu. Pevné čísla obtelefonovávam. Komu nechodia správy odo mňa alebo zmenil kontakt poprosím o uvedenie čísla, kam mám zasielať správy. Informácie v rozšírenej podobe sú uverejnené na web stránke. Chcem týmto požiadať o nahlásenie zmeny tel. čísla ako aj adresy na doručovanie písomností, nakoľko i prezídium zasiela gratulácie k významným životným jubileám a tieto sa im vracajú naspäť.

Taktiež žiadam pre lepšiu spoluprácu aby ste mi na sms odpovedali i v prípadoch že sa akcií nezúčastníte. 

Dobré meno APVV sa snažím taktiež šíriť spoluprácou s Jednotou dôchodcov Slovenska, kde sa zúčastňujem ich stretnutí a taktiež som v roku 2017 som  vykonal 7 prednášoky na tému bezpečnosť na cestách ako i na tému ako sa nenechať okradnúť. Taktiež vykonávam prednášky na ZŠ a MŠ v okrese Malacky. Taktiež druhým rokom  prednášam v školách tému polícia dnes a včera v ZŠ Sološnica.

 

Ďakujem Vám všetkým za účasť a chcem Vás požiadať o aktivitu pri organizovaní plánovaných akcií ako i akcií, ktoré pozitívne zviditeľnia našu organizáciu.

 

 

Mgr. Róbert Peťko