Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

         Zápisnica

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 10.2.2017

 

Dňa 10.2.2017 sa v objekte MVSR – Jednotky podpory Malacky o 17:30 hod. konala členská schôdza spojená so spoločenským posedením.

Program schôdze:

1. Otvorenie členskej schôdze ( privítanie, schválenie programu )

2. Voľby komisie – návrhová, určenie zapisovateľa 

3. Správa o činnosti MO a predsedníctva v roku 2016, vyhodnotenie úloh z poslednej   

             členskej schôdze

4. Správa o hospodárení MO s finančnými prostriedkami  v roku 2016 a návrh čerpania

             na rok 2017  

5. Správa revízora MO APVV Malacky za rok 2016

6. Plán činnosti na rok 2017

7. Rozpočet na rok 2017

8. Diskusia

9. Schválenie uznesenia

10. Záver členskej schôdze

 

K bodu 1: 

Predseda MO APVV Malacky p. Mgr. Peťko – privítal členov MO APVV Malacky na VČS. Oboznámil s programom VČS  a predložil program na schválenie – program bol jednomyseľne schválený.  Zároveň predseda zagratuloval členom ktorý mali jubilejné výročia  ( Blusk, Grígel, Goga a Minárik )

K bodu 2:

Predseda p. Peťko predniesol návrh na Návrhovú komisiu  v zložení predseda p, Lopatka, člen p. Mračka. Taktiež bol navrhnutý zapisovateľ p. Hubina. Návrh komisie a zapisovateľa bol jednomyseľne schválený.

 

 

 

K bodu 3:

Správu o činnosti MO a predsedníctva za rok 2016 predniesol predseda Mgr. Peťko – viď. Správa.

Vyhodnotil plnenie úloh od poslednej ČS 13.2.2016. Podrobne oboznámil s vlastnými vykonanými akciami.

V súvislosti s plnením úloh boli úlohy:

- nadviazať spoluprácu s policajnými veteránmi ČR pričom navrhol, aby o väčšiu spoluprácu požiadal prezídium APPV, nakoľko veteráni ČR na spoluprácu nereagujú.

- predložiť podklady n MsÚ Malacky a požiadať o dotáciu občianskeho združenia z mestského rozpočtu – túto úlohu požiadal zrušiť z dôvodu vedenia následnej evidencie, pričom vyzval členov APVV, aby ju niekto prevzal. Nikto z členov sa nechcel ujat tejto činnosti a úloha bola týmto zrušená.

- zriadenie nástenky pred OR PZ v Malackách 

Boli úlohy presunuté na opätovné plnenie v roku 2017.

Predseda zároveň predložil návrhovej komisii nasledovné návrhy :

  • Zvýšenie príspevku čestných členov na akcie konané MO APVV z 6 eur na 10 eur.
  • Navrhol doplnenie plánu akcii o akciu splavovanie Baťovho kanála.
  • Predniesol návrh o zmenu člena predsedníctva MO APVV Malacky, pričom členom sa stal p. Ladislav Knébl, ktorý bol náhradníkom. Z predsedníctva odstúpil p. Vladimír Volár a stal sa náhradníkom.

K bodu 4: 

Pokladníčka pani Gašparová predniesla Správu o hospodárení MO s finančnými prostriedkami v roku 2015 a návrh čerpania na rok 2016.

K bodu 5:

Správu revízora predniesol revízor pán Kmeť (viď. Revízna správa)

K bodu 6:

Predseda Mgr. Peťko oboznámil s Plánom činnosti na rok 2016 (viď. Plán činnosti). Plán činnosti bol doplnený o akciu splavovanie Baťovho kanála, pričom sa tejto úlohy ujal novozvolený člen predsedníctva p. Ladislav Knébl. Predseda taktiež navrhol zúčastniť sa v prípade záujmu akcie Pivného festivalu v Sandorfe 6.5.2017.

K bodu 7:

Rozpočet na rok 2016 predniesla pokladníčka Marta Gašparová (viď. Správa o rozpočte)

 

K bodu 8:

 

p. Minárik, ktorý oslávil 80-te narodeniny, vyslovil poďakovanie za všetko, čo mu miestna organizácia dala pri príležitosti jeho životného jubilea. 

Predseda p. Peťko predniesol možnosť účasti na pivnom festivale v Prievaloch dňa 6.5.2017.

P. Kuzma poďakoval vedeniu MO APVV Malacky, pretože vie, čo je to robiť predsedu, ako aj povinnosti predsedníctva. Uviedol, že vzhľadom k tomu, že je čestným predsedom, chodí na predsedníctvo. Uviedol, že práca v predsedníctve nie je jednoduchá, taktiež poďakoval p. Polakovičovi, že odviezol celý tím na krajskú súťaž vo varení gulášu, za čo nežiadal žiadne finančné vyrovnanie a tým zasponzoroval túto cestu. Taktiež hovoril o tom, že predseda posiela SMS, na ktoré by mali členovia reagovať. Ďalej uviedol, že naša organizácia patrí medzi tie lepšie, nemáme členov, ktorí by robili problémy, a vyzval členov, aby sa viac zúčastňovali akcií, ako aj reagovali na správy, ktoré zasiela predseda MO APVV.

 

K bodu 9:

Predseda Mgr. Peťko predniesol návrh uznesenia, (viď uznesenie), ktoré bolo jednomyseľne schválené.

K bodu 10:

Predseda Mgr. Peťko poďakoval za účasť na VČS a pozval členov k nachystanému občerstveniu.

 

Zapísal Hubina Emil

 

Prepis vyhotovil Mgr. Peťko