Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

        UZNESENIE

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 10.2.2017

 

Členská schôdza bola riadne a včas zvolaná a vykonaná podľa schváleného programu. 

Na výročnej členskej schôdzi bolo prítomných 63 členov a táto v zmysle stanov bola schopná uznášania sa.

  1. Členská schôdza schvaľuje:
  1. Správu o činnosti miestnej organizácie Malacky za rok 2016
  2. Správu o hospodárení MO APVV za rok 2016
  3. Plán činnosti MO APVV Malacky na rok 2017
  4. Finančný rozpočet MO APVV Malacky na rok 2017
  5. Správu jednotlivých komisií
  1. Členská schôdza ukladá predsedníctvu
  1. Zriadiť výstavnú a prezentačnú tabuľu pred OR PZ v Malackách na oznamy pre členov MO APVV Malacky

Termín do 1.6.2017

  1. Opätovne nadviazať spoluprácu s policajnými veteránmi ČR, pričom požiadať o nadviazanie spolupráce prostredníctvom  prezídia APVV

Termín do 1.6.2017

 

Spracoval:

Predseda MO APVV Malacky

 

Mgr. Róbert Peťko