Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

                                 Zápisnica

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 12.2.2016

 

Dňa 12.2.2016 sa v objekte MVSR – Jednotky podpory Malacky o 17:30 hod. konala členská schôdza spojená so spoločenským posedením.

Program schôdze:

1.         Otvorenie členskej schôdze ( privítanie, schválenie programu )

2.         Voľby komisie – návrhová, určenie zapisovateľa      

3.         Správa o činnosti MO a predsedníctva v roku 2015, vyhodnotenie úloh z poslednej  

             členskej schôdze

4.         Správa o hospodárení MO s finančnými prostriedkami  v roku 2015 a návrh čerpania

             na rok 2016  

5.         Správa revízora MO APVV Malacky za rok 2015

6.         Plán činnosti na rok 2016

7.         Rozpočet na rok 2016

8.         Diskusia

9.         Schválenie uznesenia

10.       Záver členskej schôdze

 

K bodu 1:

Predseda MO APVV Malacky p. Mgr. Peťko – privítal členov MO APVV Malacky na VČS. Oboznámil s programom VČS  a predložil program na schválenie – program bol jednomyseľne schválený.

K bodu 2:

Predseda p. Peťko predniesol návrh na Návrhovú komisiu  v zložení predseda p, Lopatka, člen Mok. Taktiež bol navrhnutý zapisovateľ p. Hubina. Návrh komisie a zapisovateľa bol jednomyseľne schválený.

 

 

 

K bodu 3:

Správu o činnosti MO a predsedníctva za rok 2014 predniesol predseda Mgr. Peťko – viď. Správa.

Vyhodnotil plnenie úloh od poslednej ČS 13.2.2015. Podrobne oboznámil s vlastnými vykonanými akciami.

V súvislosti s plnením úloh boli úlohy:

-           nadviazať spoluprácu s policajnými veteránmi ČR

-           predložiť podklady n MsÚ Malacky a požiadať o dotáciu občianskeho združenia z mestského rozpočtu

-           zriadenie nástenky pred OR PZ v Malackách

Boli úlohy presunuté na opätovné plnenie v roku 2016.

K bodu 4:

Pokladníčka pani Gašparová predniesla Správu o hospodárení MO s finančnými prostriedkami v roku 2015 a návrh čerpania na rok 2016.

K bodu 5:

Správu revízora predniesol revízor pán Kmeť (viď. Revízna správa)

K bodu 6:

Predseda Mgr. Peťko oboznámil s Plánom činnosti na rok 2016 (viď. Plán činnosti). Pán Abruš doplnil plán o rybársku akciu - začiatok sezóny aj pre deti na štrkovni v Malých Levároch.      Predseda pán Peťko navrhol, aby záverečný šípkový turnaj na konci roka 2015 bol spojený so záverečným posedením na konci roka, taktiež navrhol aj novú akciu „zabíjačku“, túto akciu treba však spresniť, aby naplnila svoj význam.

K bodu 7:

Rozpočet na rok 2016 predniesol predseda Mgr. Peťko (viď. Správa o rozpočte)

K bodu 8:

Čestný predseda Kuzma vyzval členov, aby reagovali a dali vedieť, či sa zúčastnia akcií v zmysle plánu akcií, na ktoré pozýva predseda MO APVV. Je to potrebné kvôli tomu, aby sa dokázala zabezpečiť strava a nápoje a vedel sa prispôsobiť počtu detí a dospelých. Taktiež navrhol, aby sa vyhodnotil najaktívnejší člen a opätovne apeloval, aby sa členovia prihlásili do akcií aj s deťmi, vnukmi. Predseda MO APVV taktiež apeloval na členov, aby dali vedieť, koľký sa zúčastnia napríklad na MDD s deťmi, pričom pri väčšom množstve by sa dal zabezpečiť aj nafukovací hrad pre deti. Podpredseda MO APVV vyzval na väčšiu aktivitu. V prípade a potreby a širšej účasti členov na akciách je možné vyrobenie tričiek alebo záster s logom MO APVV Malacky

 

K bodu 9:

Predseda Mgr. Peťko predniesol návrh uznesenia, (viď uznesenie), ktoré bolo jednomyseľne schválené.

K bodu 10:

Predseda Mgr. Peťko poďakoval za účasť na VČS a pozval členov k nachystanému občerstveniu.

 

Zapísal Hubina Emil

 

Prepis vyhotovil Mgr. Peťko