Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

                       UZNESENIE

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 12.2.2016

 

Členská schôdza bola riadne a včas zvolaná a vykonaná podľa schváleného programu.

Na výročnej členskej schôdzi bolo prítomných 53 členov a táto v zmysle stanov bola schopná uznášania sa.

1.      Členská schôdza schvaľuje:

a)      Správu o činnosti miestnej organizácie Malacky za rok 2015

b)      Správu o hospodárení MO APVV za rok 2015

c)      Plán činnosti MO APVV Malacky na rok 2016

d)      Finančný rozpočet MO APVV Malacky na rok 2016

e)      Správu jednotlivých komisií

2.      Členská schôdza ukladá predsedníctvu

a)      Zriadiť výstavnú a prezentačnú tabuľu pred OR PZ v Malackách na oznamy pre členov MO APVV Malacky 

Termín do 1.6.2016

b)      Opätovne nadviazať spoluprácu s policajnými veteránmi ČR 

Termín do 1.6.2016

c)      Opätovne predložiť podklady n MsÚ Malacky a požiadať o dotáciu občianskeho združenia z mestského rozpočtu Termín do 1.9.2016

 

 

Spracoval:

Predseda MO APVV Malacky

Mgr. Róbert Peťko