Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Správa

o činnosti MO APVV Malacky v roku 2015

 

Vážené kolegyne a kolegovia.

Vážení kolegovia srdečne Vás vítam na výročnej schôdzi APVV Miestnej organizácie Malacky. Chcem poďakovať  Jednotke  podpory Malacky, ktorá ním poskytla tento priestor, kde sme už v decembri minulého roku ukončili činnosť šípkovým turnajom.

Chcel by som Vám v skratke pripomenúť históriu ako i súčasnosť MOAPVV Malacky.

Naša asociácia vznikla v roku 2007 presne 22.6.2007 uskutočnením ustanovujúcej členskej schôdze za prítomnosti 15 + 6 členov, ako člen č. 23 v rámci APVV. Jej činnosť bola charakterizovaná ako organizácia ktorá združuje vo svojich radoch príslušníkov PZ, ZVJS, SIS, ŽP t. č. výsluhových dôchodcov. Od zakladajúcej členskej schôdze uplynie 8 rokov pričom organizácia sa postupne rozrastá a aktívne sa zapája nielen do činnosti v rámci okresu ale je taktiež aktívnym členom asociácie PVV v rámci celého Slovenska.

 • Počet členov sa koncom roka zastavil na čísle 81 stálych členov

o    1 nový člen     Tibor Grígel 

o    1 úmrtie             Ján Papaj zomrel  dňa 6.3.2015 vo    veku 77 rokov

 • Dokumentácia zasielanie podkladov sú na požadovanej úrovni, podklady sú zasielané včas. Dochádza postupne k zmene zasielania informácií kedy prezídium požaduje informácie v elektronickej forme. Taktiež dochádza i k postupnej zmene evidovania členov ako i ďalšia modernizácia.
 • V rámci sociálneho fondu boli oslávencom odovzdané dary pri príležitosti osláv okrúhlych narodenín v roku 2015 :

50 výročia –       Ing. Peter Pokorný

                             

60 výročia -        Vladimír Tekel                                 

                                Milan Halaj

 

 • v priebehu roka neboli riešené žiadne sťažnosti ani priestupky členov, ktorým by bolo nutné ukončiť členstvo porušením stanov
 • spolupráca s APVV  pri odvádzaní poplatkov bola bezproblémová, takisto i výber členských poplatkov
 • v roku 2015  sme nerozšírili naše rady o čestných členov v súčasnej dobe máme evidovaných  4 čestných členov

Predsedníctvo pracovalo v roku 2015 v zložení :

Predseda MO APVV Malacky:                                            Mgr. Róbert Peťko

Podpredseda MO APVV Malacky:                                    Jozef Durec

Člen predsedníctva MO APVV Malacky:                         Vladimír Volár

Pokladník MO APVV Malacky:                                           Marta Gašparová

Kontrolór                                                                                    Ľuboš Kmeť

 

Činnosť MO APVV sa riadilo čl. 3. Predsedníctvo sa priebežne v zmysle plánu stretávalo najmä v súvislosti s organizovaním spoločných akcií organizovaných v rámci schváleného plánu činnosti na rok 2015.

Predseda MO APVV sa zúčastnil  na X kongrese v Lomnici. Závery nájdete na oficiálnej stránke APVV v prípade na požiadanie zašlem. Zo záverov vypichujem najmä nasledovné závery:

 • Upozorniť na 2% z daní
 • Čl.15 ods. 1 Platenie členských príspevkov členmi nad 70 rokov. Zmyslom návrhu vypustenia je odstránenie nerovnosti t. j. diskriminácie medzi členmi a tiež skutočnosť, že každým rokom pribúda počet týchto členov a na týchto členov sú aj vyššie  „náklady“, napr. každoročne zasielanie blahoželaní k narodeninám, sú častejšie oceňovaní atď.    

K návrhu prezídia k platenie členských príspevkov členmi nad 70 rokov boli po diskusii dva návrhy a to posunúť vekovú hranicu z 70 na 80 rokov a vypustiť doterajšie oslobodenie od platenia. O návrhoch bolo vykonané hlasovanie. K posunutiu vekovej hranice z 70 na 80 rokov bol výsledok hlasovania : prítomní: 41, za:  4,    zdržali sa: 2  proti: 35. Následne bolo vykonané hlasovanie k vypusteniu doterajšej úpravy oslobodenia od platenia a zavedenia platenie členských príspevkov aj týmito členmi. Výsledok hlasovania : prítomní: 39, za:  34,    zdržali sa: 3  proti: 2.

 

K jednotlivým akciám v rámci plánu akcií na rok 2015 :

 • pletenie veľkonočných korbáčov – všetci zúčastnený sa bavili pletením korbáčov , účasť nebola veľká  - foto na našej stránke
 • Deň polície a oslavy MDD na včelnici boli na kvalitnej úrovni zúčastnilo sa ho množstvo našich členov v rátane detí a rodinných príslušníkov. Deti dostávali sladkosti a pamätné listy. Členovia a rodinný príslušníci sa zabavili pri športových aktivitách do neskorého večera. Počas osláv nás svojou hudobnou produkciou bavila novovzniknutá kapela z našich rád p. Minárik, p. Volár a p. Jankovič , Foto taktiež na našej stránke.
 • Členovia APVV sa zúčastnili prvého ročníka krajskej súťaže vo varení guláša, ktorý organizovala na MO na Rohožníckej priehrade. Náš tým sa umiestnil spoločne s ostatnými týmami na krásnom 4 mieste . Akcia sa vydarila, foto a výsledky sú zverejnené na našej stránke
 • Šípkový turnaj ( vianočné posedenie) – 5 ročník sa hral v priestoroch Jednotky  podpory Malacky, turnaja sa zúčastnilo 20 hráčov. Vyhral p. Šimuna a odniesol si putovný pohár, 2 miesto p. Kupec,  3 miesto p. Kmeť .

 

Chcel by som týmto poďakovať všetkým ktorý sa na organizovaní a pomoci zúčastnili a požiadať ostatných o väčšiu aktivitu a skvalitňovanie našich akcií. A takisto prišli s novými aktivitami a nápadmi ktoré uvítame.

 

 

 

 

Plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia členskej základne zo 13.2.2015

 

      Členská schôdza uložila:

Členská schôdza ukladá predsedníctvu

 1. Zriadiť výstavnú a prezentačnú tabuľu pred OR PZ v Malackách na oznamy pre členov MO APVV Malacky ( nie sú ujasnené majetnícke vzťahy, komu tabule patria, týmto žiadam o preloženie úlohy na rok 2016 )
 2. Opätovne nadviazať spoluprácu s policajnými veteránmi ČR ( kontaktoval som partnerov z ČR ku konkrétnej spolupráci ešte nedošlo )
 3. Opätovne predložiť podklady n MsÚ Malacky a požiadať o dotáciu občianskeho združenia z mestského rozpočtu ( túto úlohu žiadam preložiť na rok 2016, avšak je s tým spojených množstvo úloh a bol by som rád keby sa niekto chcel ujať tejto činnosti a pomôcť pri vybavovaní ako i predkladaní dokumentov na MÚ Malacky )

- WEB stránka  APVV je pravidelne aktualizovaná na www.apvvmalacky.sk a bola uverejnená taktiež ako podstránka prezidiálnej web stránka APVV. Na počítadlom bola zistená návštevnosť stránky bola 1819 zahliadnutí čo je cca 1000 zahliadnutí za rok.

- taktiež v rámci lepšej informovanosti zasielam každému členovi oznámenia prostredníctvom sms správy, kto má mobilné číslo. Pevné čísla obtelefonovávam. Komu nechodia správy odo mňa alebo zmenil kontakt poprosím o uvedenie čísla, kam mám zasielať správy. Informácie v rozšírenej podobe sú uverejnené na web stránke

Dobré meno APVV sa snažím taktiež šíriť spoluprácou s Jednotou dôchodcov Slovenska, kde sa zúčastňujem ich stretnutí a taktiež som v roku 2015 vykonal 6 prednášok na tému bezpečnosť na cestách ako i na tému ako sa nenechať okradnúť. Taktiež vykonávam prednášky na ZŠ a MŠ v okrese malacky a ako novinku som začal prednášať v školách tému polícia dnes a včera.

 

Ďakujem Vám všetkým za účasť a chcem Vás požiadať o aktivitu pri organizovaní plánovaných akcií ako i akcií, ktoré pozitívne zviditeľnia našu organizáciu.

 

 

                                                                                                                                Mgr. Róbert Peťko