Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Z Á P I S N I C A

 z členskej schôdze 

Asociácia policajtov vo výslužbe Miestna organizácia Malacky

 

    

Dňa 25.3.2022 v reštaurácii Park Restaurant & Grill v Malackách o 17:30 hod. sa konala členská schôdza spojená so spoločenským posedením.

 

Program schôdze:

1. Otvorenie členskej schôdze ( privítanie, schválenie programu )

2. Voľby komisie -     návrhová, volebná, overovateľa zápisnice a určenie zapisovateľa 

3. Správa o činnosti MO a predsedníctva v roku 2021 a vyhodnotenie plnenia úloh z uznesenia ostatnej členskej schôdze.  

4. Správa o hospodárení MO v roku 2021 

5. Plán činnosti na rok 2022

6. Správa revízora za rok 2021

7. Rozpočet na rok 2022

8. Voľby nového predsedníctva, náhradníkov a revízora po skončení volebného obdobia. 

9. Diskusia

10. Záver – návrh a  prijatie uznesenia.

11. Spoločenské posedenie

 

K bodu 1.

     Členskú schôdzu začal a viedol predsedaMO APVV, ktorý privítal všetkých prítomných vrátane hostí (prezenčná listina).

     Konštatoval, že na schôdzi  je  z celkového počtu 91 členov prítomných 56  členov, hostia sa na členskú schôdzu nedostavili ( riaditeľ OR PZ v Malackách ).

     Ďalej oboznámil prítomných s návrhom programu, ku ktorému neboli vznesené  návrhy na zmenu a ani na doplnenie.

    

K bodu 2.

  1. Predsedajúci v mene predsedníctva navrhol do návrhovej komisie JUDr. Jozef  Lopatka, JUDr. Ján Minárik, JUDr. Peter Sedláček a volebnej komisie Milan Kuzma, JUDr. Vladimír Okša, Peter Kupec a zároveň vyzval prítomných, aby predložili ďalšie návrhy. K prednesenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani iné návrhy.
  2. Predsedajúci v mene predsedníctva navrhol ako zapisovateľa Emila Hubinu  a zároveň vyzval prítomných, aby predložili ďalšie návrhy. K prednesenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani iné návrhy.

 

K bodu 3,4.

     Správu o činnosti predsedníctva MO za rok 2021 a Správu o stave členskej základne predniesol predseda. Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami v roku 2021 predniesla pokladníčka Marta Gašparová. 

 

K bodu 5.

Predseda oboznámil prítomných s návrhom plánu činnosti na rok 2022.

 

K bodu 6.

     Revízor MO Ľuboš Kmeť predniesol Správu o výsledkoch revízie hospodárenia v MO   a kontrole činnosti MO  za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 

 

 

K bodu 7.

Návrh čerpania finančných  prostriedkov na rok 2022 predniesola pokladníčka Marta Gašparová. 

 

K bodu 8.

     Predseda MO APVV oboznámil prítomných so znením Čl. 4 ods. 9 stanov APVV, ktorý stanovuje, že predsedníctvo MO  APPV si vykonáva svoj mandát počas obdobia štyroch rokov. Súčasné predsedníctvo bolo zvolené na členskej schôdzi v mesiaci marec 2018 a preto je potrebné vykonať voľby nového predsedníctva.

     Predseda  volebnej komisie oboznámil prítomných s listinou kandidátov, ktoré predložilo terajšie predsedníctvo na jednotlivé funkcie a to za:

  • predsedu: Mgr. Róbert Peťko                členom APVV od 14.2.2014
  • podpredsedu: Jozef Durec              členom APVV od 1.4.2010
  • člena predsedníctva: Ladislav Knébl         členom APVV od 22.6.2007
  • 1. náhradníka: Martin Žolnay                členom APVV od 3.10.2011
  • 2. náhradníka: Marián Valúch                  členom APVV od 3.10.2011
  • revízora: Ľuboša Kmeť členom APVV od 22.6.2007

     Následne prerušil rokovanie schôdze a vyzval členov volebnej komisie, aby zozbierali ďalšie  návrhy na kandidátov od prítomných členov.     

     Po prestávke vyzval predsedu volebnej komisie, aby oboznámil členskú schôdzu s predloženými návrhmi.

     Predseda volebnej komisie informoval, že volebnej komisii nebol predložený iný návrh okrem návrhu terajšieho predsedníctva. Predseda ďalej informoval, že navrhovaní kandidáti vyslovili svoj súhlas s kandidatúrou a  na zvolenie je potrebný súhlas viac ako polovice prítomných t.j. 56 hlasov. Následne boli vykonané voľby v tomto poradí :

predseda:           Mgr. Róbert Peťko   

  podpredseda: Jozef Durec

člen:                Ladislav Knébl    

1. náhradník:   Martin Žolnay      

  2. náhradník:     Marián Valúch    

revízor:        Ľuboš Kmeť

 

     Vzhľadom k tomu, že na každú volenú funkciu bol iba jeden kandidát voľby boli vykonané naraz spoločne za všetkých kandidátov.

     Výsledok hlasovania za:  56             proti:    0              zdržali sa:    0  

 

K bodu 9.

Diskusia:

 

K bodu 10,11.

     Predseda návrhovej komisie JUDr. Jozef Lopatka predniesol návrh uznesenia. Vzhľadom k tomu, že neboli vznesené pripomienky ani iné návrhy dal predsedajúci o prijatí návrhu uznesenia hlasovať. Výsledok hlasovania: za: 56     proti:    0   zdržali sa:   0

     Predsedajúci následne členskú schôdzu  o 19:00 h ukončil s tým, že novozvolené predsedníctvo bude pokračovať v plnení tých úloh,  ktoré boli schválené v uznesení a zároveň ubezpečil všetkých členov, že predsedníctvo urobí všetko preto aby aj v ďalšom volebnom období boli úlohy plnené k spokojnosti členov. 

     Schôdza ďalej pokračovala spoločenským posedením, kde bolo podané občerstvenie, boli vybraté aj členské príspevky a akcia bola ukončená o 22:00 h.  

     

 

 

 

 

V Malackách dňa 25.3.2022

 

Zapisovateľ: Emil Hubina 

 

             

                                                                                           predsedajúci členskej schôdzi                       

                                                                                                     Mgr. Róbert Peťko

                                                                                                              predseda