Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Z členskej schôdze MO APVV Malacky 25.3.2022

Členská schôdza bola riadne a včas zvolaná a vykonaná podľa schváleného programu. 

Na výročnej členskej schôdzi bolo prítomných 56 členov a táto v zmysle stanov bola schopná uznášania sa.

 1. Členská schôdza schvaľuje:
 1. Správu o činnosti miestnej organizácie Malacky za rok 2021
 2. Správu o hospodárení MO APVV za rok 2021
 3. Plán činnosti MO APVV Malacky na rok 2022
 4. Finančný rozpočet MO APVV Malacky na rok 2022
 5. Správu jednotlivých komisií
 6. Voľbu predsedníctva MO APVV Malacky

 

 1. Členská schôdza ukladá predsedníctvu
 1. Zvýšiť aktivitu členov MO APVV Malacky pri organizovaní a vykonávaní akcií v zmysle plánu činnosti na rok 2022.    Zodpovedný:     predseda Termín: priebežne
 2. Zriadiť bankový účet MO APVV Malacky                                                                                                                         Zodpovedný: predseda Termín: priebežne 
 3. Plniť úlohy z Plánu činnosti na rok 2022.q                                                                                                                       Zodpovedný: predseda Termín: priebežne

 

 

 

 

      3. Berie na vedomie :

          a) Správu o stave členskej základne.

          b) Správu revízora o výsledkoch revízie hospodárenia MO APVV Malacky a kontrole činnosti MO APVV  za obdobie  od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

 

predseda návrhovej komisie                                                                                                             predsedajúci  

JUDr. Jozef Lopatka                                                                                                                     Mgr. Róbert Peťko

                                                                                                                                              predseda MO APVV Malacky