Asociácia policajtov vo výslužbe - miestna organizácia Malacky

Asociácia policajtov vo výslužbe - Malacky

Sídlo:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

Adresa na doručovanie pošty:
M. R. Štefánika 71
Malacky 901 01

www.apvvmalacky.sk je podstránkou webovej stránky www.asociaciapolicajtov.sk


Telefón
+421.0903379314
apvv.malacky@gmail.com

Správa

o činnosti MO APVV Malacky v roku 2021

 

 

Vážené kolegyne a kolegovia.

Vážení kolegovia srdečne Vás vítam na výročnej schôdzi APVV Miestnej organizácie Malacky. Chcem poďakovať za Vašu účasť v týchto stále ťažkých časoch spôsobených najmä pandémiou koronavírusu

Chcel by som Vám v skratke pripomenúť históriu ako i súčasnosť MO APVV Malacky. 

Naša asociácia vznikla v roku 2007 presne 22.6.2007 uskutočnením ustanovujúcej členskej schôdze za prítomnosti 15 + 6 členov, ako člen č. 23 v rámci APVV. Jej činnosť bola charakterizovaná ako organizácia ktorá združuje vo svojich radoch príslušníkov PZ, ZVJS, SIS, ŽP t. č. výsluhových dôchodcov. Od zakladajúcej členskej schôdze uplynie tento rok 12 rokov pričom organizácia sa postupne rozrastá a aktívne sa zapája nielen do činnosti v rámci okresu ale je taktiež aktívnym členom asociácie PVV v rámci celého Slovenska.

 • Počet členov sa koncom roka zastavil na čísle 91 stálych členov
  •  Nový členovia  - v roku 2020 - Branislav Hájek, Mgr. Jozef Mudroň, Miroslav Obselka, Ľuboš Peschl. V roku 2021 Ing. Ján Holič, Mgr. Richard Opálek
  •  úmrtie

 • Dokumentácia zasielanie podkladov sú na požadovanej úrovni, podklady sú zasielané včas. Prezídium požaduje informácie v elektronickej forme čo momentálne prebieha vzmysle pokynov a plánov. Taktiež dochádza i k postupnej zmene evidovania členov ako i ďalšia modernizácia. 
 • V rámci sociálneho fondu boli oslávencom odovzdané dary pri príležitosti osláv okrúhlych narodenín v roku 2021, Pričom odovzdávanie prebiehalo v rámci pandemický ich opatrení. 
 • v priebehu roka neboli riešené žiadne sťažnosti ani priestupky členov, ktorým by bolo nutné ukončiť členstvo porušením stanov
 • spolupráca s APVV  pri odvádzaní poplatkov bola bezproblémová, takisto i výber členských poplatkov, avšak výber nie je taký aký by sme si predstavovali. V roku 2022 budeme k výberu členského postupovať ráznejšie a budeme musieť síce neradi, ale i  pristupovať i k ukončeniu členstva z dôvodu nezaplatenia členského príspevku. V roku 2021, bol výber členského komplikovaný, pričom predseda musel vyberať členské osobitne od členov, nakoľko sa členská schôdza v roku 2021 nekonala kôli pandemickým opatreniam. Na základe týchto skutočnosti som na okresnej rade navrhol zriadenie účtu APVV Malacky, čo v obdobných prípadoch uľahčí výber členského príspevku.
 • v roku 2021 máme evidovaných  7 čestných členov

Predsedníctvo pracovalo po nových voľbách v roku 2021 v zložení :

Predseda MO APVV Malacky: Mgr. Róbert Peťko

Podpredseda MO APVV Malacky: Jozef Durec

Člen predsedníctva MO APVV Malacky: Ladislav Knébl

Pokladník MO APVV Malacky: Marta Gašparová

Kontrolór Ľuboš Kmeť

 

Činnosť MO APVV sa riadilo čl. 3. Predsedníctvo sa priebežne Stretávalo, avšak vzhľadom k pandemickej situácii neboli organizované žiadne akcie, či už Okresného alebo krajského formátu.

Predseda MO APVV sa zúčastnil  na XVI kongrese v Tatranskej Lomnici. Závery nájdete na oficiálnej stránke APVV v prípade na požiadanie zašlem. 

Predsedníctvo APVV pracovalo po voľbách od roku 2020 v zložení: 

Prezident APVV - JUDr. Hristo Gluškov

 

1. vicepreziden – JUDr. Ján Štepanovský

Viceprezident – Mgr. Ladislav Dome

Člen prezídia – Mgr. Róbert Peťko

Člen prezídia – JUDr. Milan Poliačik

Člen prezídia – JUDr. Juraj Pida

Člen prezídia – Bc. Milan Piroh

 

Príloha 1,2, 3  - rozpočet, zápisnica a uznesenie z XIV kongresu 2021

 

 

 

K jednotlivým akciám v rámci plánu akcií za rok 2021 :

 

- Vzhľadom k pandemickej situácii v roku 2021, neboli vykonávame žiadne akcie v rámci okresu, kraja  ani Prezídia APVV.

 

Plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia členskej základne.

 

      Členská schôdza uložila:

Členská schôdza ukladá predsedníctvu

 

 1. Zvýšiť aktivitu členov MO APVV Malacky pri organizovaní a vykonávaní akcií v zmysle plánu činnosti.

Zodpovedný: predseda Termín: priebežne 

 1. Plniť úlohy z Plánu činnosti.

Zodpovedný: predseda Termín: priebežne

 

 

Úlohy nebolo možné v rokoch 2020 ako i 2021 plniť, vzhľadom na pandemické opatrenia.

Avšak v časových úsekoch, Kedy bolo možné v obmedzenom množstve sa stretávať boli odovzdávané jubilantom darčekové koše, predsedom miestnej organizácie alebo členmi predsedníctva MO APVV Malacky.

Chcel by som apelovať však na nahlasovanie  zmien  tel. čísla ako aj adresy na doručovanie písomností, nakoľko i prezídium zasiela gratulácie k významným životným jubileám a tieto sa im vracajú naspäť.

Taktiež žiadam pre lepšiu spoluprácu, aby ste mi na sms odpovedali i v prípadoch, že sa akcií nezúčastníte. 

Dobré meno APVV sa snažím taktiež šíriť spoluprácou s Jednotou dôchodcov Slovenska, kde sa zúčastňujem ich stretnutí.

Ďakujem Vám všetkým za účasť a chcem Vás požiadať o aktivitu pri organizovaní plánovaných akcií ako i akcií, ktoré pozitívne zviditeľnia našu organizáciu.  pevne verím, že situácia už bude taká, že nás nebude obmedzovať v plánovaných akciách.

 

 

Mgr. Róbert Peťko